Pressmeddelande -

Adjuvant Keytruda®-behandling minskade risken för återfall eller död med 35 % vid högrisk resekterade stadium II melanom

Det visade ny data från studien Keynote-716 som presenterades under 2021 års internationella cancerkongress, ESMO. Det är första gången som en immunterapi visat positiva resultat vid stadium II malignt melanom i fas 3.

En första interimsanalys visade att pembrolizumab minskade risken att dö eller få återfall med 35 procent (HR=0.65 [95procent KI, 0.46–0.92]; p=0.00658) jämfört med placebo. Vid denna tidpunkt var inte mediandata uppnådd. Vid uppföljning efter 14,4 månader hade 11,1 procent av patienterna som fick pembrolizumab fått återfall eller avlidit (n=54/487), jämfört med 16,8 procent (n=82/489) för patienter på placebo. Patienter som behandlades med pembrolizumab fick även färre återfall i avlägsna organ och vävnader, 4,7 procent (n=23/487) jämfört med patienter som fick placebo 7,8 procent (n=38/489). Behandlingsrelaterade biverkningar av grad ≥ 3 var 16,1 procent i pembrolizumabarmen och 4,3 procent i placeboarmen. Studien inkluderade totalt 976 patienter.

Full presentation av data finns i pressmeddelandet från vårt moderbolag Merck & Co, Inc.

– Dessa tidiga resultat från studien är mycket glädjande säger Gustav Ullenhag, överläkare i onkologi och professor i cancerimmunterapi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Baserat på resultat från andra studier ger vi PD-1-hämmare rutinmässigt under ett års tid till patienter som radikalopererats för malignt melanom med lymfkörtelspridning. De nu presenterade resultaten visar att även patienter som opererats för tjocka maligna melanom, där vi inte har några hållpunkter för spridning till lymfkörtlarna, får en lägre risk för återfall av denna behandling. Det som fortfarande är oklart är om postoperativ behandling med PD-1-hämmare vid högrisk malignt melanom även förlänger totalöverlevnaden, varför vi med spänning ser fram emot resultat från långtidsuppföljningar.

– Patienter med högrisk stadium II melanom i Sverige har en dyster prognos och en lägre relativ överlevnad än flera patientgrupper i stadium III. Resultaten i Keynote-716 innebär ytterligare ett potentiellt behandlingsalternativ för en patientgrupp som tidigare stått utan systemisk behandling och därmed hopp om förbättrad prognos för dessa patienter, säger Marcus Andersson, Medicinsk chef onkologi, MSD i Sverige.

Drabbar ca 800 kvinnor och män i Sverige varje år

Varje år konstateras cirka 60 000 hudcancerfall i Sverige och 500 personer dör i sjukdomen. Sverige ligger högt i antalet fall jämfört med andra länder. Malignt melanom är den allvarligaste av hudens tre vanliga cancerformer och den femte vanligaste cancerformen hos kvinnor och män i Sverige. 800 personer om året drabbas av högrisk malignt melanom stadium II varje år i Sverige med en återfallsrisk på 32 % (stadium IIb) och 46 % (stadium IIc).

Om Keytruda
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt för behandling av vuxna patienter med:

Melanom

 • som monoterapi för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom.
 • som monoterapi för adjuvant behandling efter total resektion av melanom som involverat lymfkörtlar (stadium III).

Icke‑småcellig lungcancer (NSCLC)

 • som monoterapi som första linjens behandling av metastaserad icke-småcellig lungcancer vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (tumour proportion score (TPS) ≥ 50 %) och som inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.
 • i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed som första linjens behandling av metastaserad icke‑småcellig lungcancer av icke‑skivepiteltyp vars tumörer inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.
 • i kombination med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab‑paklitaxel som första linjens behandling av metastaserad icke‑småcellig lungcancer av skivepiteltyp.
 • som monoterapi för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad icke‑småcellig lungcancer vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 1 % av tumörcellerna (TPS ≥ 1 %) och som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling innan de behandlas med pembrolizumab.

Klassiskt Hodgkins lymfom (cHL)

 • som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna och barn från 3 år med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) eller efterföljande minst två tidigare behandlingar då ASCT inte är ett behandlingsalternativ.

  Kolorektal cancer(CRC)

  • som monoterapi som första linjens behandling hos vuxna med metastaserad kolorektalcancer som uppvisar hög mikrosatellitinstabilitet (MSI-H) eller defekt mismatch repair (dMMR).

  Urotelial cancer

  • som monoterapi för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.
  • som monoterapi för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 10 enligt metoden Combined Positive Score (CPS).

  Skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC)

  • som monoterapi eller i kombination med platinabaserad kemoterapi och 5‑flurorouracil (5‑FU) som första linjens behandling av metastaserad eller recidiverande inoperabel skivepitelcancer i huvud och hals vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 1 enligt metoden CPS.
  • som monoterapi för behandling av recidiverande eller metastaserad skivepitelcancer i huvud och hals vars tumörer uttrycker PD‑L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (TPS ≥ 50 %) och progression under pågående eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi

  Njurcellscancer (RCC)

  • kombination med axitinib som första linjens behandling av avancerad njurcellscancer.

  Esofaguscancer

  • i kombination med platinabaserad kemoterapi och fluoropyrimidin är indicerat som första linjens behandling av patienter med lokalt avancerad inoperabel eller metastaserad esofaguscancer eller HER‑2‑negativt adenocarcinom i gastroesofageala övergången hos vuxna vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 10 enligt metoden CPS (se avsnitt Farmakodynamik).

  Läs mer om pembrolizumab på fass.se

  Ämnen

  • Farmaci

  Kategorier

  • onkologi

  Om MSD

  Vår vision är att leda och utveckla innovationer för ett hälsosamt Sverige idag och imorgon. Vi är här för att ha en varaktig och positiv inverkan i Sverige och göra vårt yttersta för patienter. Vi samarbetar med politiska företrädare, myndigheter, hälso- och sjukvården, akademin, patientorganisationer och andra företag för att driva förändring och fortsätta att flytta gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma för patienter som behöver det. Vi är agila och motståndskraftiga och vet att det kräver mod, engagemang och integritet att skapa verkligt värde för patienter. Vi vill vara en testbädd för innovation och vetenskaplig expertis, öka vår kunskap och dela med oss av den. MSD fortsätter idag arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota bland annat cancer, infektionssjukdomar som HIV och Ebola samt nya djursjukdomar. Vi strävar efter att vara världens främsta forskningsintensiva biomedicinska företag. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

  Presskontakt

  Anna Hermansson

  Presskontakt Kommunikationschef MSD Sverige +468207500