Pressmeddelande -

Keytruda®-kombination minskade risk för död med 33 procent för patienter med avancerad livmoderhalscancer

Det visar ny data från studien Keynote-826 som presenterades under 2021 års internationella cancerkongress, ESMO och samtidigt publicerades i New England Journal of Medicine. För första gången visade en immunterapi positiva resultat i en fas 3-studie vid första linjen ihållande, återkommande eller spridd livmoderhalscancer.

Pembrolizumab i kombination med kemoterapi (paclitaxel plus cisplatin eller paclitaxel plus carboplatin) med eller utan bevacizumab (pembrolizumab plus kemo ± bev) minskade risken att dö med en tredjedel eller 33 procent (HR=0.67 [95% KI, 0.54-0.84]; p<0.001), jämfört med kemoterapi med eller utan bevacizumab (kemo ± bev).

Medianöverlevnad för pembrolizumab plus kemoterapi ± bev var24.4 månader (95% KI, 19.2-ej uppnådd [NR]) jämfört med 16.5 månader (95% KI, 14.5-19.4) för kemoterapi ± bev. Progressionsfri medianöverlevnad (HR=0.65 [95% KI, 0.53-0.79]; p<0.001) var 10.4 månader (95% KI, 9.1-12.1) för patienter behandlade med pembrolizumab plus kemo ± bev och 8.2 måndaer (95% KI, 6.4-8.4) för gruppen som fick kemoterapi ± bev. Behandlingsrelaterade biverkningar av grad ≥ 3 var 68,4 % (pembrolizumab plus kemo ± bev) respektive 64,1 % (kemo ± bev). Studien inkluderade totalt 617 patienter (N=308 pembrolizumab plus kemo ± bev, N=309 kemo ± bev).

Full presentation av data finns i pressmeddelandet från vårt moderbolag Merck & Co, Inc.

– Detta är lovande resultat för en patientgrupp där de flesta är mitt i livet och varje månad räknas, säger överläkare Susanne Malander, Skånes Universitetssjukhus, Lund

– Detta är viktiga data som visar att pembrolizumab kombinerat med kemoterapi gav en förlängd överlevnad både med och utan bevacizumab. Vid ett eventuellt godkännande skulle detta ge värdefull information för att kunna ge rätt behandling till rätt patient, säger Marcus Andersson, Medicinsk chef onkologi, MSD i Sverige.

Stort behov av nya behandlingsalternativ i Sverige
Trots förebyggande insatser som allmänna vaccinationsprogrammet och det svenska screeningprogrammet är livmoderhalscancer ett allvarligt hälsoproblem, som ofta drabbar yngre och medelålders kvinnor. Drygt 500 kvinnor insjuknar årligen i Sverige och prognosen är generellt god, med en total 5-årsöverlevnad på 73 procent rapporterad 2014. I tidiga stadier är 5-årsöverlevnaden över 90 procent, och sjunker som förväntat i senare stadium. 5-årsöverlevnaden vid stadium IV är idag under 20 procent. Kvinnor som diagnostiserats med spridd livmoderhalscancer har en särskilt dålig prognos, och det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ.

Livmoderhalscancer är den fjärde vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i världen. Cirka 530 000 kvinnor får varje år sjukdomen varav mer än hälften dör, och den utgör därmed den andra vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken.

Om Keytruda
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt för behandling av vuxna patienter med:

Melanom

 • som monoterapi för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom.
 • som monoterapi för adjuvant behandling efter total resektion av melanom som involverat lymfkörtlar (stadium III).

Icke‑småcellig lungcancer (NSCLC)

 • som monoterapi som första linjens behandling av metastaserad icke-småcellig lungcancer vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (tumour proportion score (TPS) ≥ 50 %) och som inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.
 • i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed som första linjens behandling av metastaserad icke‑småcellig lungcancer av icke‑skivepiteltyp vars tumörer inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.
 • i kombination med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab‑paklitaxel som första linjens behandling av metastaserad icke‑småcellig lungcancer av skivepiteltyp.
 • som monoterapi för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad icke‑småcellig lungcancer vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 1 % av tumörcellerna (TPS ≥ 1 %) och som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling innan de behandlas med pembrolizumab.

Klassiskt Hodgkins lymfom (cHL)

 • som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna och barn från 3 år med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) eller efterföljande minst två tidigare behandlingar då ASCT inte är ett behandlingsalternativ.

  Kolorektal cancer(CRC)

  • som monoterapi som första linjens behandling hos vuxna med metastaserad kolorektalcancer som uppvisar hög mikrosatellitinstabilitet (MSI-H) eller defekt mismatch repair (dMMR).

  Urotelial cancer

  • som monoterapi för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.
  • som monoterapi för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 10 enligt metoden Combined Positive Score (CPS).

  Skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC)

  • som monoterapi eller i kombination med platinabaserad kemoterapi och 5‑flurorouracil (5‑FU) som första linjens behandling av metastaserad eller recidiverande inoperabel skivepitelcancer i huvud och hals vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 1 enligt metoden CPS.
  • som monoterapi för behandling av recidiverande eller metastaserad skivepitelcancer i huvud och hals vars tumörer uttrycker PD‑L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (TPS ≥ 50 %) och progression under pågående eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi

  Njurcellscancer (RCC)

  • kombination med axitinib som första linjens behandling av avancerad njurcellscancer.

  Esofaguscancer

  • i kombination med platinabaserad kemoterapi och fluoropyrimidin är indicerat som första linjens behandling av patienter med lokalt avancerad inoperabel eller metastaserad esofaguscancer eller HER‑2‑negativt adenocarcinom i gastroesofageala övergången hos vuxna vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 10 enligt metoden CPS (se avsnitt Farmakodynamik).

  Läs mer om pembrolizumab på fass.se

  Ämnen

  • Farmaci

  Kategorier

  • onkologi

  Om MSD

  Vår vision är att leda och utveckla innovationer för ett hälsosamt Sverige idag och imorgon. Vi är här för att ha en varaktig och positiv inverkan i Sverige och göra vårt yttersta för patienter. Vi samarbetar med politiska företrädare, myndigheter, hälso- och sjukvården, akademin, patientorganisationer och andra företag för att driva förändring och fortsätta att flytta gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma för patienter som behöver det. Vi är agila och motståndskraftiga och vet att det kräver mod, engagemang och integritet att skapa verkligt värde för patienter. Vi vill vara en testbädd för innovation och vetenskaplig expertis, öka vår kunskap och dela med oss av den. MSD fortsätter idag arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota bland annat cancer, infektionssjukdomar som HIV och Ebola samt nya djursjukdomar. Vi strävar efter att vara världens främsta forskningsintensiva biomedicinska företag. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

  Presskontakt

  Anna Hermansson

  Presskontakt Kommunikationschef MSD Sverige +468207500