Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

NT-rådet rekommenderar Keytruda® för behandling av icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp i första linjen

NT-rådet rekommenderar Keytruda® (pembrolizumab) i kombination med karboplatinbaserad kemoterapi och paklitaxel eller nab-paklitaxel som första linjens behandling för patienter med spridd icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp, oavsett PD-L1-uttryck.

– Det är väldigt glädjande att NT-rådet har agerat snabbt och nått fram till detta beslut så kort efter EU-kommissionens godkännande. Det är oerhört viktigt för patienter med den här sortens lungcancer att snabbt få tillgång till behandling, och på MSD är vi självklart glada att våra innovationer når patienterna på så kort tid som möjligt, säger Oskar Lindeberg, chef Market Access, MSD i Sverige.

NT-rådet rekommenderar pembrolizumab för behandling av spridd icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i första linjen sedan mars 2017. I december förra året kompletterades detta med rekommendation för pembrolizumab i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed som första linjens behandling av NSCLC av icke-skivepiteltyp hos vuxna vars tumörer inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.

Signifikant bättre totalöverlevnad bakom denna rekommendation

Under den senaste onkologikongressen ASCO presenterade MSD resultat från studien Keynote-407 där PD-1-hämmaren pembrolizumab utvärderats som kombinationsbehandling med karboplatin och paklitaxel eller nab-paklitaxel vid första linjens behandling av spridd icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av skivepiteltyp. Behandling med pembrolizumab plus kemoterapi resulterade i signifikant förbättrad totalöverlevnad (OS), med 36% reducerad risk för död jämfört med enbart kemoterapi (medianöverlevnad 15,9 månader jämfört med 11,3 månader[HR 0.64; 95% CI; P<0.001]). Överlevnadsfördelen observerades oavsett nivå av PD-L1-uttryck, och även risken för progression eller död (PFS) minskade signifikant. Detta är första gången kombinationsbehandling med ett anti-PD-1-läkemedel och kemoterapi visat sig ge en signifikant förlängning av totalöverlevnaden vid första linjens behandling av patienter med NSCLC av skivepiteltyp.

Läs NT-rekommendationen här

Om pembrolizumab
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt för behandling av vuxna patienter med:

  • adjuvant behandling efter total resektion av melanom som involverat lymfkörtlar (stadium III)
  • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom
  • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
  • metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
  • metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp i kombination med kemoterapi om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
  • metastaserad NSCLC av skivepiteltyp i kombination med kemoterapi
  • recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin (BV), eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV
  • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi
  • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden Combined Positive Score (CPS)
  • recidivierande eller metastaserad skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC) med ett högt PD-L1-uttryck och progression under eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi


Läs mer om pembrolizumab på fass.se

Ämnen

Kategorier


Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Om MSD

Vår vision är att leda och utveckla innovationer för ett hälsosamt Sverige idag och imorgon. Vi är här för att ha en varaktig och positiv inverkan i Sverige och göra vårt yttersta för patienter här. Vi samarbetar med politiska företrädare, myndigheter, hälso- och sjukvården, akademin, patientorganisationer och andra företag för att driva förändring och fortsätta att flytta gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma för patienter som behöver det. Vi är agila och motståndskraftiga och vet att det kräver mod, engagemang och integritet att skapa verkligt värde för patienter. Vi vill vara en testbädd för innovation och vetenskaplig expertis, öka vår kunskap och dela med oss av den. MSD fortsätter idag arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota bland annat cancer, infektionssjukdomar som HIV och Ebola samt nya djursjukdomar. Vi strävar efter att vara världens främsta forskningsintensiva biomedicinska företag. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

MSD
Box 45192
104 30 Stockholm
Sverige