Pressmeddelande -

Årsstämma i Munters AB (publ)

Styrelse Vid dagens årsstämma i Munters AB omvaldes styrelseledamöterna Berthold Lindqvist, Anders Ilstam, Bengt Kjell, Sören Mellstig, Sven Ohlsson, Eva-Lotta Kraft och Jan Svensson. Berthold Lindqvist utsågs till styrelsens ordförande. Lennart Evrell hade avböjt omval. Utdelning Stämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 5,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 2 maj 2006 och utdelningen beräknas utsändas från VPC AB den 5 maj 2006. Förvärv av egna aktier Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. Bolagsstämmans beslut innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att för nästa årsstämma förvärva högst så många aktier som nedan angivet köpoptionsprogram ger anledning till. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att täcka bolagets åtagande enligt föreslaget optionsprogram. Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt beslut om att överlåta återköpta aktier i samband med lösen av köpoptioner Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att utställa köpoptioner på återköpta aktier samt att överlåta återköpta aktier i samband med att lösen av köpoptioner påkallas. Bolagsstämmans beslut innebär i huvudsak att bolaget skall utställa högst 300.000 köpoptioner på återköpta Muntersaktier till ca 120 ledande befattningshavare i Munterskoncernen. Varje köpoption skall ge optionsinnehavaren rätt att under perioden den 1 september 2009 – 31 mars 2010 förvärva en Muntersaktie för ett pris som motsvarar 120 procent av genomsnittet av de dagliga högsta och lägsta betalkurserna för Muntersaktien på Stockholmsbörsen under anmälningsperioden den 28 april – 5 maj 2006. Optionerna skall överlåtas till ett marknadsmässigt pris beräknat av Handelsbanken Capital Markets i enlighet med vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Ändring av bolagsordningen Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen. Valberedning Bolagsstämman beslutade att en valberedning årligen skall utses i bolaget enligt följande. Styrelsens ordförande bemyndigas att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget, som vardera äger utse en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill nästa årsstämma har hållits eller vid behov intill dess att ny valberedning utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten, eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillkommit i denna grupp. En av ägarrepresentanterna i valberedningen skall vara dess ordförande. Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämma, arvodesfrågor och därtill hörande frågor, samt i förekommande fall, val av revisorer. Information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode, men eventuella omkostnader i samband med arbetet i valberedningen skall bäras av bolaget efter beslut i valberedningen. VDs anförande VD och koncernchef Lennart Evrell sammanfattade verksamhetsåret 2005: • Mycket stark orderingång 20% (valutajust). Alla divisioner mer än 15% tillväxt • Utvecklat erbjudande och åtgärdsplaner inom Avfuktning och MCS • Stark efterfrågan på koleldade kraftverk och AgHort inom HumiCool • Nettoomsättningstillväxt 21% (valutajust) • EBIT marginal 8,5% (5,9% förra året) • Stark försäljning • Fortsatt bruttomarginalförbättring • MCS starkt utom i Tyskland Vidare fortsatte VD med en kort presentation av resultatet för första kvartalet 2005 vilket publicerats tidigare under dagen: • Avsevärd förbättring under andra halvåret 2005 • Orderingång tillväxt 14% (valutajust) • Nettoomsättningstillväxt 11% (valutajust) • EBIT marginal 7,9% (7,3% förra året) • Stark utveckling inom HumiCool För mer information kontakta: CEO Lennart Evrell tel: 08 626 63 03 mobil: 070 588 15 15 CFO Jonas Samuelson tel: 08 626 63 06 mobil: 070 626 63 79 VP Corp. Communications Sören Sjöström tel: 08 626 63 08 mobil: 070 600 22 44

Ämnen

  • Ekonomi, finans