Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny möjlighet till statsbidrag för yrkeshögskoleutbildningar

Många har under senare tid belyst problemen med matchning på arbetsmarknaden och svårigheterna att kunna rekrytera personal med rätt kompetens och rätt utbildning.

Nu öppnar Myndigheten för yrkeshögskolan en ny ansökningsomgång för utbildningsanordnare att söka statsbidrag för yrkeshögskoleutbildningar.

Yrkeshögskolans utbildningar är - och ska vara - skräddarsydda utifrån arbetslivets behov. Utbildningarna initieras av arbetslivet utifrån behovet av kompetens. Arbetslivet påverkar kursinnehåll och antagning av studerande till utbildningarna. Det är också efterfrågan i arbetslivet som påverkar vilka utbildningar som beviljas respektive avslås i ansökningsomgången. Utan näringslivets medverkan och engagemang vid utformning och prioritering av vilka yrkeshögskoleutbildningar som just nu behövs skulle utbildningarna inte kunna hålla den höga kvalitet som idag uppnås.

Det är den tredje ordinarie ansökningsomgången sedan Myndigheten för yrkeshögskolan inrättades den 1 juli 2009. Vid förra årets ansökningstillfälle inkom ansökningar till 885 utbildningar. Av dessa kunde 235 beviljas. Det var således ungefär var fjärde ansökan som kunde beviljas i fjol.

Ansökningsomgången avser de utbildningar som ska starta tidigast hösten 2012. Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 september.

 Mer information på www.yhmyndigheten.se

Ytterligare upplysningar om ansökningsförfarandet kan lämnas av avdelningschef Johan Blom, telefon: 010-209 01 88.

 


Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Presskontakt

Johan Lindahl

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373
Jenny Sörby

Jenny Sörby

Presskontakt Kommunikationschef 073-0797605