Gå direkt till innehåll
Nacka gymnasium och YBC är bland landets bästa kommunala gymnasieskolor. Foto: Mattias Edwall.
Nacka gymnasium och YBC är bland landets bästa kommunala gymnasieskolor. Foto: Mattias Edwall.

Nyhet -

Nacka gymnasium och YBC fortsätter leverera toppresultat

Åter igen placerar sig Nacka gymnasium och YBC bland landets bästa kommunala gymnasieskolor. Här tar flest elever i landet examen inom utsatt tid och andelen nöjda och trygga elever samt behöriga lärare är högst i Stockholms län.

Hela 90,6 procent av eleverna som går på studieförberedande program på Nacka gymnasium och YBC (Young Business Creatives) tar examen inom tre år, vilket är högt över rikssnittet på 69 procent. Andelen som slutför studierna inom utsatt tid har dessutom successivt ökat år för år. Vad är det som gör att ni fortsätter att prestera på topp?

- Vi har inställningen att alla kan lyckas och vi ger aldrig upp en elev. Vi har en tydlig och levande vision, är nyfikna och vågar testa nya saker. YBC ska vara en riktigt bra arbetsplats och vi jobbar systematiskt med arbetsmiljön och vårt kvalitetsarbete är på riktigt. Det gör att vi har en låg personalomsättning och många erfarna lärare, säger Oskar Sjögren, rektor på YBC.

Johan Lundström, rektor på Nacka gymnasium, lyfter också fram att resultatet bottnar i att skolan står på en stabil grund med kompetenta lärare som har behörighet i alla sina undervisningsämnen och som tar lärande och bildning på största allvar:

- Undervisningen är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas lärande. Sen är det viktigt att hela tiden följa upp deras resultat, frånvaro och kursvarningar och tidigt erbjuda olika stödinsatser. Vi jobbar mycket med mentorskap och har ett väl fungerande samarbete mellan elevhälsa, studievägledare och mentorer för att säkerställa att ingen elev faller emellan.

Länets nöjdaste och tryggaste elever
Skolinspektionens enkät från 2022 visar att Nackas kommunala gymnasieskolor har Stockholms läns mest nöjda gymnasieelever. Elevernas skattning av tryggheten på skolorna toppar också i länet. Att tryggheten fortsatt är hög bekräftas av gymnasieantagningens elevenkät från hösten 2023 där 97 procent uppger att de känner sig trygga på skolorna.

- Inget lärande kan ske i en miljö där det saknas trygghet. Trygghet är en förutsättning för att eleverna ska kunna koncentrera sig och fokusera på skolarbetet. Ett tryggt klimat kommer inte av sig själv utan man måste ha ett aktivt trygghetsarbete och det måste finnas en plan för hur man säkerställer att det finns närvarande vuxna där eleverna vistas, säger Johan Lundström.

Oskar Sjögren instämmer i att det är ett ständigt pågående arbete där man måste hitta bra rutiner och strukturer. YBC gör till exempel regelbundna trygghetsenkäter, som följs upp med fokusgrupper, genomför trygghetsvandringar och har med trygghetsfrågorna i programråden. På Nacka gymnasium finns en arbetsgrupp, Trygg skola, som arbetar för trygghet i de gemensamma miljöerna.

Bra bemötande och goda relationer
Eleverna tycker också att man behandlar varandra väl på skolorna. Deras skattning av det egna bemötandet mot vuxna i skolan ligger högst bland länets kommunala gymnasieskolor och de sätter även högt betyg på hur de bemöter varandra.

- Goda relationer är oerhört viktigt för trygghet och trivsel. Vi ska ha relationer som genomsyras av positivism och ett professionellt bemötande. Eleverna ska känna att läraren tror på dem och att de spelar i samma lag. Vi eftersträvar en bra kultur, där vi säger ifrån när vi ser beteenden som inte är okej, och följer upp eventuella kränkningar, säger Oskar Sjögren.

Behöriga lärare en förutsättning för att eleverna ska lyckas
YBC och Nacka gymnasium har högst andel behöriga lärare, 96,5 procent, i Stockholms län. Både Johan och Oskar menar att legitimerade lärare är en förutsättning för bra elevresultat och något som borde vara en självklarhet på varje skola i landet. Oskar Sjögren drar en parallell till sjukvården:

- Läraryrket är ett legitimationsyrke. Ingen skulle väl vilja bli opererad av en icke legitimerad läkare eller omhändertagen av en icke legitimerad sjuksköterska?

VILL DU VETA MER?
Kontakta johan.lundstrom@nacka.se, rektor på Nacka gymnasium, eller oskar.sjogren@nacka.se, rektor på YBC.

Nacka gymnasium med sina cirka 2 200 elever är bland landets största gymnasieskolor. Skolan erbjuder tio nationella program med flera lokala inriktningar men också introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Samhällsvetenskapliga och Naturvetenskapliga programmen erbjuds med inriktning Utland. Skolan har labbsalar, fotostudio, formsalar, verkstäder för bygg och el, eget kök och gym samt tillgång till Nacka sportcentrum. Här finns också ett prisbelönt skolbibliotek som arbetar nära arbets- och ämneslag för att fördjupa arbetet med läsning och källkritik. www.nacka.se/nackagymnasium

YBC erbjuder Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi eller juridik, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna media eller beteende. Alla programmen fokuserar på fem kompetenser: kunskap, entreprenörskap, kreativitet, empati och kommunikation. 2023 fick YBC högsta betyg av Skolinspektionen i alla granskade områden: trygghet och studiero, rektors ledarskap, betyg och bedömning samt undervisning. I höst utökar skolan antalet platser, från 720 till 850. www.nacka.se/ybc

Källor: Jämförelseverktyget Kolada, https://www.kolada.se/verktyg/...
Gymnasieantagningens elevenkät, årskurs 3, hösten 2023.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Vi tar fram den maximala potentialen hos alla barn och elever varje dag!

I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.

Nacka är en av de främsta skolkommunerna. Nackas kommunala skolor och förskolor når goda resultat tack vare fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi använder moderna tekniska hjälpmedel och fokuserar på att utveckla pedagogiken och metodiken för att stödja lärande. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga delar i vår organisation.

Inom Nackas kommunala skolor finns all utbildning från förskola till grundskola och gymnasium. Vi har även resursskolor samt anpassade grund- och gymnasieskolor. Barn- och elevhälsan är nära knuten till vår verksamhet.

Nackas kommunala skolor
Granitvägen 15
131 40 Nacka
Sverige