Pressmeddelande -

Kungsbacka Kommun tvingas fatta nytt överklagningsbart uppsägningsbeslut rörande Tragisk MC:s lokal!

Payback Sverige och Tragisk MC har i ärendet kring Kungsbacka Kommuns uppsägningen av Tragisk MC:s klubllokal anlitat advokatbyrån Salmi & Partners. Advokat Ismo Salmi har, utefter samråd med Payback Sverige och Tragisk MC, ifrågasatt lagligheten samt befogenheten i att Kungsbacka Kommuns Fastighetschef Ulrika Granfors på eget bevåg utan att i förväg informera nämnden fattar ett tjänstemannabeslut i ärendet.

Kungsbackas Kommunjurist Anna Renhberg har nu svarat följande:

Ulrika Granfors har bett mig besvara ditt mejl.

Kommunens inställning är att uppsägningen är ett verkställighetsbeslut och att Ulrika Granfors har haft behörighet att utföra detta genom sin tjänsteställning i förvaltningen. Verkställighetsbeslut är inte beslut i kommunallagens mening och är därför inte överklagbara.

Kommunen har dock inget intresse att föra en tvist beträffande behörigheten för fastighetschef att säga upp hyresavtal. Nämnden för Service kommer därför att behandla ärendet och besluta om att göra en ny uppsägning, som ersätter den av dina huvudmän ifrågasatta uppsägningen. Nämndens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning.

Payback Sveriges kommentar

Jurist Anna Renhbergs skrivelse innebär att komunen kommer att fatta ett nytt beslut i ärendet kring Tragisk MC:s klubblokal. Ett beslut som därefter kan överklagas och framtvinga en laglighetsprövning av uppsägningen och dess orsaker. Det tidigare beslutet var ett
tjänstemannabeslut som inte kunde överklagas.

Kommunen medger självklart inte fullt ut att det första beslutet tagits på oalglig grund men att de backar och inte vill ha en tvist i ärendet talar sitt tydliga språk. Och, nu får vi till ett nytt beslut som därvid dels försenar hela processen med att försöka vräka Tragisk MC från sina klubblokaler och dels en möjlighet till laglighetsprövning av uppsägningen utanför hyreesnämnden dit ärendet självklart också kommer att drivas vid behov!

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige


Ämnen

 • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

 • advokat ismo salmi
 • advokatfirman salmi & partners
 • bengt-gunnar amandusson
 • fastighetschef ulrika granfors
 • kungsbackas kommunjurist anna renhberg
 • nämndsordförande peter söderberg
 • närpolischef christer bartholdsson
 • payback sverige
 • peter schjerva
 • tragisk mc

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name