Pressmeddelande -

Om MC-västar på krogen – Ett genmäle

I tre olika artiklar skildrar idag Östersundsposten bruket av mc-västar på krogen. Två föreningar har polisanmält krogarna på orten för diskriminering i och med att de förvägrades inträde. Östersundsposten låter krögarna, föreningarna, diskrimineringsombudsmannen, polisen och kommunerna komma till tals i saken. Kortfattat kan de olika aktörernas inställning till ett västförbud sammanfattas som följer:

Föreningarna anser att de är utsatta för diskriminering i och med att de förvägrats tillträde till krogarna till och med när de erbjöd sig att byta kläder.

Kommunföreträdarna hävdar att västarna inte tillför trygghet och att övriga gäster inte känner sig trygga.

Diskrimineringsombudsmannen anför i korthet att mc-västar inte faller under diskrimineringslagen och att ett västförbud inte är en form av juridisk diskriminering.

De privata krögarna anför risken för ett förlorat alkoholtillstånd samt frågan om ordning och nykterhet.

Polisen anför likaledes otrygghet och rädsla som ett positivt skäl för krogarnas västförbud samt frisvär sig från allt ansvar för landets krogförbud. Ett förhållande som är djupt osant då polisen i flertalet fall varit den drivande parten men som jag nöjer mig med att i denna artikel lämna därhän.

Bikerkulturen accepterar inte ett västförbud!

Bikerkulturen har aldrig, såsom påstås i artiklarna accepterat ett västförbud, då själva förbudet utgör en negativ särbehandling och ett försök att exkludera bikers från samhället och krympa livsrummet för kulturens medlemmar. Vi har inte accepterat förbudet och kommer heller aldrig att göra så!

Anledningen till att bikers till synes lättvindigt acepterar avvisningen är istället de pågående rättsprocesserna i ärendet samt det faktum att bikers inte är de våldsskapande individer som polisen länge försökt utmåla oss som. Vi ställer inte till en scen eller ett slagsmål för att komma in på en krog. Självklart inte. Vi låter oss avvisas men accepterar för den skull inte den negativa särbehandlingen. Vi är en lika stor del av samhället som alla andra medborgare och viktigare ändå: Vi har exakt samma juridiska rättigheter som alla andra i Sverige!

Payback Sverige har polisanmält två krogar för brott mot yttrandefriheten!

Anledningen till att bikers inte bråkar vid krogavvisningar får istället sökas i det faktum att bikers, i motsats till vad polisen påstår, faktiskt accepterar de demokratiska spelreglerna i Sverige! Utsätts vi för trakasserier, förföljelse och negativ särbehandling tillgriper vi de verktyg som samhället givit alla sina medborgare. Vi för en juridisk kamp för våra rättigheter i domstolarna. Och, vi är beredda att föra kampen till högsta instans i Sverige och om så behövligt än vidare. Via brott mot Europakonventionen till Europadomstolen. Via brott mot våra mänskliga rättigheter till FN osv.

I fallet med mc-västar har Payback Sverige i samarbete med en mc-klubb polisanmält två enskilda krogar för att få till en prövning över hela linjen rörande legaliteten i alla former av västförbud. Anmälan avser i Paybacks fall inte diskrimineringslagen utan riktar sig istället direkt på brott mot yttrandefriheten. För sex olika domstolsutslag har i fallen rörande de kommunala västförbuden entydigt fastslagit att mc-västar är skyddade enligt yttrandefriheten och yttrandefriheten får endast begränsas genom stöd av eller bemyndigande i lag vilket inte är fallet med ett västförbud. Och, vinner vi denna kamp så blir också per automatik alla såväl kommunala förbud som förbud på privata krogar i ett slag olagliga. Och, vi kommer att vinna för vi kämpar med lagen och rätten på vår sida!

Västförbud – enligt diskrimineringslagen eller yttrandefriheten:
http://www.payback.name/?p=3293

Information om polisanmälan enligt yttrandefriheten:

http://www.payback.name/?p=3163

Artiklar i saken:
http://op.se/lanet/ostersund/1.3687053-polisen-tycker-att-det-ar-bra-med-vastforbud

http://op.se/lanet/ostersund/1.3687058-kommunen-kan-inte-hindra-mc-vastar

http://op.se/lanet/ostersund/1.3687059-flera-krogar-i-ostersund-har-vastforbud

Peter Schjerva / Payback Sverige

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • västförbud
  • peter schjerva
  • payback sverige
  • outbreak mc
  • östersundsposten
  • nättidningen payback

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Payback Sverige är ett bikerpolitiskt organ för opinionsbildning i form av bikerpolitiska skrivelser samt drivande av övergripande juridiska ärenden vars utgång påverkar flertalet inom bikerkulturen. Payback kommer att driva vissa ärenden själv och i andra anlita juridisk expertis.

Payback är en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal.