Pressmeddelande -

Payback Sverige och Marie fullföljer och kompletterar JO-anmälan mot Polisen!

Payback Sverige och Marie har idag fullföljt och kompletterat JO-anmälan mot Polismyndigheten i Skåne.

Komplettering utefter Polislagen

Kompletteringen i ärendet grundar sig på 19:e och 20:e paragrafen i Polislag 1984:387

19 § En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig
1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand, eller
2. för att hans identitet skall kunna fastställas.

En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter
1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, eller
2. föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom, om det finns särskild anledning anta att den som avses med åtgärden bär ett sådant föremål med sig och det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föremålet kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Lag (2003:858).

20 a § En polisman får genomsöka ett fordon i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan påträffas och förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Lag (2006:387).

Saken

Med hänvisning till ett tidigare JO-beslutet avseende olaglig visitering, diarienummer: 1349-1996, har anförts följande i sak:

Enligt JO-beslut 1349-1996 har bestämmelsen i 19 paragrafen ”tillkommit för att ge polismyndigheten befogenhet att företa kroppsvisitera och eftersöka vapen i syfte att söka efter vapen och andra farliga föremål som i princip skall korrespondera med rätten att beslagta sådana föremål”. Vidare fastslår JO att en polisman äger rätt att ”enligt denna bestämmelse kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att eftersöka vapen eller andra farliga föremål som är ägande att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3:e paragrafen Brb. För detta ändamål får polismannen även undersöka portföljer, handväskor och annat liknande handbagage”.

I JO:s beslut fastslås följande: ”Enligt min mening var situationen inte sådan att det kunde bli aktuellt att tillämpa bestämmelserna om kroppsvisitation i 19 paragrafen andra stycket Polislagen. Det har inte heller hävdats i ärendet att omständigheterna tydde på fara för något våldsbrott”.

Vad avser Husrannsakan skriver JO i sitt beslut att ”Eftersom någon misstanke om brott inte kunde anses föreligga fanns inte någon rättslig grund att utföra en husrannsakan”. För att avsluta med: ”Med konstaterandet att de vidtagna tvångsåtgärderna saknade rättslig grund avslutar jag ärendet”.

I det nu anmälda fallet, Dnr: 3266-2011, grundar de tre polismännen beslutet av kroppsvisitation och husrannsakan uteslutande på det faktum att den klagande bär ett supportmärke för en såväl enligt Svensk grundlag som enligt Europakonventionen, under föreningsfriheten, skyddad förening. Detta fall måste därför anses utgöra ett rättsligt övertramp på liknande grunder men av betydligt vidare och mer kränkande omfattning än den i JO-beslutet, Dnr: 1349-1996, underkända husrannsakan och kroppsvisiteringen.

Yrkanden

Jag yrkar därför att JO i ärendet, Dnr: 3266-2011, fattar beslut på samma grund och utefter samma premisser som i JO-beslut 1349-1996.

Jag yrkar vidare att JO, utefter underlaget i såväl den tidigare inlämnade anmälan som utefter den kompletterande anmälan, vidtar de åtgärder mot Polismyndigheterna ifråga som yrkades i anmälan, Dnr: 3266-2011.

Länk till förberedande anmälan:
http://www.payback.name/?p=3101

Peter Schjerva för Payback Sverige

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • payback sverige
  • nättidningen payback
  • marie
  • jo-anmälan
  • jo
  • polismyndigheten i skåne
  • peter schjerva

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Payback Sverige är ett bikerpolitiskt organ för opinionsbildning i form av bikerpolitiska skrivelser samt drivande av övergripande juridiska ärenden vars utgång påverkar flertalet inom bikerkulturen. Payback kommer att driva vissa ärenden själv och i andra anlita juridisk expertis.

Payback är en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal.