Pressmeddelande -

Polisens motiv för att i strid med lag och domslut bekämpa klädsel istället för kriminalitet??!!

Bakgrund

Polisen har varit drivande vad gäller införandet av västförbud runt om i landets kommuner och dess krogar. Ett faktum som bikerkulturen hela tiden hävdat men som först på sistone krupit fram och bekräftats av såväl kommunföreträdare som privata krogägare. Polisen har även såsom i Västra Götaland tagit fram egna riktlinjer med innebörden att det finns lagstöd för att kasta ut alla personer iförda mc-väst.

Sju olika domslut, varav ett prejudicerande från landets högsta domstol i ärendet, Högsta Förvaltningsdomstolen, har underkänt de olika varianter av västförbud som polisen och kommunerna försökt genomdriva, i kommunala lokaler såväl som på krogen. De gemensamma faktorerna i besluten har i huvudsak varit två:
1. Emblemen är skyddade enligt yttrandefriheten
2. Ett förbud mot mc-västar och kläder med föreningstillhörighet saknar stöd av eller bemyndigande i svensk lag.

Aktuell utveckling

Den senaste veckan har två nya former av förbud direkt riktade mot bikerkulturens västar kommit i medialt fokus. Polisen har rekommenderat tre olika krogar i Överkalix och Övertorneå att införa ett förbud mot kläder som anger grupp- eller föreningstillhörighet. Vidare har en åklagare försökt förverka en mc-väst utefter att västen utgjort ett brottsverktyg i en tingsrättsförhandling. Ett försök som dock ogillades av tingsrätten på grundval av ”att målsäganden knappt sett västen och det går då inte att säga att den förstärkt hotet”.

Låt oss ta ett steg två månader tillbaka när just västförbuden var ämnet för ett inslag i P1 morgon. På en direkt frågan riktad till Statsminister Fredrik Reinfeldt uttalade Reinfeldt såsom chef för Sveriges regering följande: “Vi lagför folk i enlighet med brottsbalken i Sverige. Det vill säga begår man brott kan så kan man lagföras för det. Andra typer av inskränkningar har vi ju varit aktsamma att göra eftersom det anses stå i konflikt med vår syn på yttrandefriheten”…”Det är bättre att i så fall åtgärda och lagföra den kriminalitet de står för snarare än att se över vilken klädsel de har”.

Polisen struntar i lag, domslut och regering!

Polisen fortsätter dock att driva frågan om förbud mot bikerkulturens kläder i direkt strid med såväl landets domslut som Regeringschefens direktiv. Att på ett sådant upenbart sätt trotsa och i handling visa ett uttalat förakt för såväl domslut med prejudicerande rättsverkan som för regeringens inställning i en enskild fråga måste likställas med att ställa sig över lagen och utanför samhället. Exakt vad som polisen orättfärdigt brukar beskylla bikerklubbarna för! Det kan inte göras en annan tolkning då polisen fortfar med att verka för införandet av förbud mot mc-västar trots domslut och trots Statsminster Reinfeldts markering.

Varför fortsätter polisen envetet med att driva västförbudsfrågan

Vad är det då som gör att polisen vägrar följa uppmaningen från regeringen att lagföra den kriminalitet som självklart förekommer på individbasis såväl inom bikerkulturen som inom vilken annan kultur som helst? Det kan även här bara finnas ett svar men för att presentera svaret måste vi först titta i backspegeln.

Polisen har under de senaste åren tillförts historiska resursökningar. Betydligt mer pengar och fler anställda har ställts till polisväsendets förfogande. Med resursökningen följde ett krav på resultatredovisning. Ett självklart krav kan tyckas men ett för polisen närmast oöverstigligt hinder.

När polisen efter det första verksamhetsåret tvingades redovisa vad satsningen mot så kallad grov, organiserad brottslighet resulterat i började fjällen falla från ögonen även på de tidigare mest polisvänliga reportrar. Resultatet av satsningen var närmast genant. 100 000 kronor hade förklarats förverkade genom domslut, det enda adekvata mätverktyget. En mängd personer hade förvisso häktats och anhållits men bara ett fåtal av dessa fällts i domstol. Och, kanske viktigast av allt. Rikskriminalchefen Klas Friberg kunde inte besvara reportrarnas frågor om hur många av dessa personer som varit centrala måltavlor i kampen mot organiserad brottslighet. Ett faktum som medförde att många reportrar helt korrekt ifrågasatte om inte samma resultat kunde erhållits inom ramen för vanligt, brottsbekämpande polisarbete.

Justitieminster Beatrice Ask gav, efter att ytterligare statistik redovisats kring det faktum att polisens ökade resurser inte heller medfört en ökad brottsuppklarningsprocent på andra områden, ett klart och tydligt direktiv om att polisen måste bli effektivare i sin brottsbekämpning. Vidare har även Beatrice Ask givit Rikspolisstyrelsen ett utredningsuppdrag att presentera åtgärder för att komma tillrätta med den individbaserade, brottslighet som utförs av livsstilskriminella. Ett uppdrag som kan tolkas som att regeringen börjar komma till insikt om att Sverige inte har den form av organiserad brottslighet som polisen länge försökt måla upp utan att landets brottslighet istället utförs av olika individer inom tillfälliga nätverkskonstruktioner.

Polisens motiv för att ställa sig över lagen

Polisen har således ett tydligt krav på sig att framöver prestera och framvisa konkreta resultat. En sista chans att försöka bevisa att deras bild av svensk brottslighet i organiserad form verkligen förekommer.

Likväl väljer de att arbeta i strid med lag och domslut. De väljer en kamp i media för att genomföra kläd- och västförbud inom krogar och offentligt miljö istället för att bekämpa konkret brottslighet och lagföra individer? De väljer medvetet att ännu en gång kasta ut staten, kommuner och privata krogägare i långa och kostsamma rättsprocesser i ett försök att stigmatisera en kultur, som oavsett vilka resurser polisen haft till sitt förfogande under över 20 års totalövervakning likväl aldrig kunnat beslagtas med brottslighet i klubbregi eller brott där vinstutbytet tillfallit klubbarna. Varför är den fråga varje tänkande människa måste ställa sig inför detta faktum.

Klädförbud är en exkluderande åtgärd riktad mot bikerkulturen. (En stafettpinne som bikerkulturen självklart tar emot och kommer att föra en för samhället mycket kostbar rättsprocess ända upp till högsta internationella rättsinstanser) Klädförbud är dock aldrig en brottsbekämpande åtgärd. Det är istället en åtgärd som en alltmer desperat och mycket pressad polismakt tillgriper när inga andra former av polisarbete kan tänkas ge resultat, på grund av att bikerkulturens kriminalitet är individbaserad och aldrig sker i klubbregi.

Låt er inte förvillas av polisens bländverk. Det vi nu ser är slutet på polisens demoniseringskampanj mot bikerklubbarna och det faktum att polisdjuret vägrar dö med värdighet. Det rister och skakar i kampen. Det tar plats media och slungar anklagelser till höger och vänster om olika brottstyper de aldrig lyckats och heller aldrig kommer att lyckas med att binda till enskilda klubbar.

Polisen vet att de inte kommer att kunna redovisa resultat som motiverar kårens utökade resurser. De krav som per automatik följer med fler anställda och mer pengar kommer aldrig att kunna uppfyllas. Därför, för att åtminstone i media ge ett fortsatt sken av bikerklubbarnas farlighet, driver polisen ett spel för gallerierna. Ett bländverk, ett fuskverk och en illusion som bara fungerar intill den dag media tar över stafettpinnen och sätter polisens demonsering under granskning. Eller, tills den dag den totala mängden och karaktären av övergrepp mot en förföljd bikerkultur drivs till sin spets och förs upp till internationell nivå för rättslig prövning.

I ljuset av de ovan redovisade skälen skall polisens initierade klädförbud, rigorösa säkerhetskontroller och legitimationskontroller kring olika rättsförhandlingar och mc-evenemang tolkas och förstås. Faktorer som inte har med brottsbekämpning att göra. Det vet polisen och det vet bikerkulturen. Det är tuppfäktning och skådespel inför den sista striden i rätten. Polisen vet att de kommer att förlora striden men vägrar att dö med värdighet Dödskampen kommer därför att bli utdragen och smutsig. Polisen kommer att medialt trappa upp förföljelserna alltmer utan att heller denna gången kunna prestera bevis för sagomonstrets, ”de kriminella mc-gängens” existens. Fårn bikerkulturens sida vill vi bara inför den ståndande rättsliga prövningen be Sveriges mediarepresentanter att betänka de fakta som ovan redovisats kring polisens demonisering av mc-klubbarna och att framöver sätta in varje enskilt polisuttalande såväl som polisåtgärder i ovanstående sammanhang och dra kritiska slutsatser utefter verkligheten.

Polisen vet att prövningen i Europadomstolen kommer att bli deras fall!

Paybacks nordiska organisationer kommer att driva ett övergripande mål där vi samlar in material och dokumentation från nordens alla bikerklubbar till Europadomstolen för rättslig prövning. Varje enskild övergreppssort som saknar stöd av eller bemyndigande i lag kommer att föras upp på dagordningen för prövning. Och, jag lovar övergreppen är många både till antal och till karaktär.

Europakonventionen är också betydligt klarare och tydligare med att varje inskränkning och begränsning av de i konventionen uttalade fri- och rättigheterna måste ha ett stöd av eller bemyndigande i Europakonventionen. Ett stöd som fullständigt saknas för närmast varje form av åtgärder som polisen länge riktat mot bikerkulturen. Ett faktum som polisen är mycket medveten om varför de vet att striden är förlorad och att sötebrödsdagarna är räknade.

För betänk. Polisen har under det senaste året i fyra olika fall tvingats upp till bevis för vilka belägg de har för att mc-klubbarna är kriminella organisationer. Hur tror ni själva Europadomstolen kommer att bedöma polisens fyra olika belägg? Vilken rättslig verkan anser ni själv polisbeläggen har och hur tror ni Europadomstolen kommer att bedöma den rättsliga bärigheten i det sista styckets argumentering?

Europadomstolen kommer att hånskratta åt polisens fyra belägg!

Polisen ställdes under 2010 mot väggen i ett rättsfall som avsåg en persons rätt att inneha vapenlicens då han var medlem i en klubb som enligt polisen hade kopplingar till en specifik sfär. Polisens svar blev i Förvaltningsrätten, mål nr 386-10: “Polismyndigheten har använt begreppet “kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”.

När samma fall 2011 prövades i Kammarrätten, mål nr 4450-10, försökte polismyndigheten med en ny variant: “Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”. Återkallelsebeslutet ogillades på grund av polismyndighetens obefintliga bevis i sak för någon mc-klubbs kriminalitet!

I ett annat fall rörande en klubbmedlems rätt att avtjäna sitt straff med fotboja bestod polisens argumentering av att personen tillhörde ”De sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet”.

Nyligen skickade Payback ett Öppet brev till polisen i vilket ställdes frågan med vilken rätt och utefter vilka belägg polisen använder begreppet ”kriminella mc-gäng”? Svaret från Rikskriminalens underrättelsesektionen blev: Begreppet kriminella MC-gäng är även en direkt översättning av det engelska begreppet “outlaw MC-gangs” (författarens kommentar: Outlaw översätts med fredlös) vilket är det vedertagna begrepp som används av brottsbekämpande myndigheter över hela världen…De brottsbekämpande myndigheterna inklusive Rikskriminalpolisens underrättelsesektion använder sig systematiskt av begreppet kriminella MC-gäng i olika rapporter, lägesbilder etc som beskriver den organiserade brottsligheten i Sverige.

Polisen är högst medveten att de argument och de bevis de kommer att kunna framlägga saknar all form av juridisk relevans och kommer att bli föremål för skämt samt gjorda till åtlöje i Europadomstolen vilket säkert också ni, mediarepresentanter, förstår. Därför är polisen i nuläget så offensiva mot bikerkulturen. Och i ljuset av det kommande, och för polisen redan på förhand förlorade rättsfallet, skall också alla nuvarande och kommande polisåtgärder riktade mot bikerkulturen tolkas.

Statsminister Reinfeldts uttalande:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=4491504

Förverkande av väst:

http://www.dt.se/nyheter/falun/1.3742091-far-behalla-mc-vast-efter-misshandel

http://www.sn24.se/nyheter/fick-behalla-mc-vasten

Polisens del i klädförbuden:

http://gd.se/nyheter/sandviken/1.3726549-hade-pa-sig-mc-vast-slangdes-ut-fran-restaurang

http://svt.se/2.56952/1.2479286/kroggaster_med_kladtryck_stoppas?lid=puff_2479292

Det finns inga kriminella mc-gäng:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/rikskriminalen-svarar-payback-inklusive-paybacks-motkommentar-625990


Peter Schjerva för Payback Sverige

 

Ämnen

 • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

 • västförbud
 • polisens stigmatiserings- och demoniseringskampanj
 • peter schjerva
 • payback sverige
 • nättidningen payback
 • klädförbud
 • fredrik reinfeldt
 • förverkande
 • europadomstolen
 • beatrice ask

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Payback Sverige är ett bikerpolitiskt organ för opinionsbildning i form av bikerpolitiska skrivelser samt drivande av övergripande juridiska ärenden vars utgång påverkar flertalet inom bikerkulturen. Payback kommer att driva vissa ärenden själv och i andra anlita juridisk expertis.

Payback är en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal.