Pressmeddelande -

Uppdatering kring Kungsbacka kommuns uppsägning av Tragisk MC:s klubblokal!

Ärendet kring den olaga uppsägningen av Tragisk MC:s klubblokal, på grundval av umgänge med annan mc-klubb, kommer att bli ett utdraget ärende där vi därför under tiden kommer att uppdatera med oregelbunda intervaller om händelseförloppet.

Payback Sverige och Tragisk MC har anlitat advokatbyrån Salmi & Partners att driva ärendet. Kungsbacka kommun tvingades att fatta ett nytt beslut om uppsägning den 12 december 2012 då lagligheten i beslutet ifrågasattes från “vår sida” då en enskild tjänsteman fattade beslutet utan att i förväg ha förankrat och informerat nämnden i ärendet.

Ett nytt beslut, vars utgång föregreps av representanter i media, fattades således den 12 december vilket medförde att ärendet försköts tre månader framåt i tiden.

Advokatbyrån Salmi & Partners hänsköt ärendet till Hyre- och arrendenämnden samma dag. Advokatbyrån hänvisade bland annat till att kommunen menade att det förelåg “synnerliga skäl” för att inte förlänga hyresavtalet vilket inte är ett rekvisit som återfinns i hyreslagen och begär därvid förhandling i ärendet.

Den 28 december skickade därefter advokatbyrån in en överklagan till Förvaltningsrätten rörande beslutets laglighet. I överklagan yrkas på att Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut då kommunens beslut strider mot lag eller annan författning enligt kommunallagen samt kränker föreningens grundlags- och europakonventionsskyddade föreningsfrihet.

Grunderna kommer att utvecklas närmare och vidare kommer bevisuppgift och yttrande från advokatbyråns sida att inlämnas efter att kommunen svarat på överklagandet.

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • kungsbacka kommun
  • olaga uppsägning av klubblokal
  • payback sverige
  • salmi & partners
  • tragisk mc
  • umgängesuppsägning

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name