Pressmeddelande -

Cancer är en fråga som är angelägen för alla medborgare. Regeringen måste tydligt förmedla vem som tar ansvar för folkhälsan.

Folkhälsominister Gabriel Wikström bjöd in till rådslag om cancervårdens framtid där syftet var att diskutera hur vården och samhället bättre kan förberedas på en framtid där allt fler får och lever med en cancerdiagnos. Mötets tema var: Hur utvecklar vi strukturen inom cancervården för att möta framtidens behov? 

Nätverket mot cancer medverkade på regeringens Rådslag om framtidens cancervård 27 april 2017. Vi som intressepolitisk paraplyorganisation fick en möjlighet att vara medskapande till framtidens cancervård och framförde följande behov för Sveriges cancerpatienter. 

En rättvis vård innebär för oss patienter att vården struktureras efter patientens särskilda och individuella behov samt förutsättningar oavsett var i landet man bor, säger Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer och fortsätter. Patientens delaktighet i sin egen vård, det vill säga att patienten har förstått informationen om sin sjukdom och samtyckt till behandling, ska antecknas i patientjournalen

Följande punkter framfördes till Folkhälsominister Gabriel Wikström:

1. Vården behöver kompetenskoncentreras i större omfattning, det vill säga både vård som bör vara tillgänglig nära patienten och högspecialiserad vård som koncentreras till ett fåtal platser i landet.

2. Högspecialiserad vård och forskning samt kunskapsutveckling bör integreras under EN huvudman för att motverka orättvis vård. Oavsett vem som är huvudman för den högspecialiserade vården måste både staten och regioner/landsting göra allt för att förtroendet hos patienter ska finnas - genom tydlighet och tillgänglighet – på lika villkor för alla.

3. Prevention, upplysning och implementering av goda levnadsvanor genom lek och idrott och kunskap om kost samt droger, screening och vacciner. Ansvarig primärvården i samverkan Mödravårdscentralen, Barnavårdscentralen samt Skolhälsan.

4. En tidig diagnos och snabb remiss till cancervården är A och O för patienten. Ansvarig bör primärvården vara i samverkan med Diagnostiskt Centrum.

5. Leva med och efter cancern. Kronisk cancer, rehabilitering, sena biverkningar, vård i livets slutskede. Ansvarig primärvården i samverkan med kommunerna. 

Kontakt: 

Katarina Johansson 

Ordförande Nätverket mot cancer 

070-572 60 80.

Citera oss gärna, men ange alltid källa. 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • rättvis vård
  • gabriel wikström
  • sjukvårdspolitik
  • cancervård
  • jämlik vård
  • rättvis cancervård
  • cancerpatient

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.

De riksorganisationer som ingår är: Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, Cancerföreningen PALEMA, Cancerkompisar, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerföreningen, Njurcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Sarkomföreningen samt Svenska Ödemförbundet. www.natverketmotcancer.se