Gå direkt till innehåll
Inga Fler Utredningar! - Vi vill se handling

Pressmeddelande -

Inga Fler Utredningar! - Vi vill se handling

Det finns idag flera nya effektiva och livsförlängande läkemedel mot blodcancer godkända av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Men samtidigt som cancersjuka i andra europeiska länder genomgår livshöjande behandlingar, dör svenska patienter i förtid. Därför agerar nu Blodcancerförbundet och sjösätter det rikstäckande projektet Inga Fler Utredningar! under våren 2018. 

Uppemot 5 000 människor i Sverige insjuknar årligen i någon form av blodcancer. En siffra som väntas stiga givet att allt fler drabbas och dessutom lever längre med sin diagnos än tidigare. Trots att det rör sig om allvarliga sjukdomar kan många berörda emellertid leva relativt normala liv med rätt behandling. Prognoserna har förbättrats avsevärt för många blodcancersjukdomar och nya mediciner tillåts i en allt snabbare takt av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Efter att ett läkemedel godkänts av EMA ska det dock prövas av svenska myndigheter innan det kan rekommenderas som cancerbehandlande medicin för patienter i Sverige. Problemet är bara att den svenska modellen för ordnat införande enligt Vårdanalys rapport om cancerläkemedel är svår att få insyn i, oförutsägbar och med otydligt beskrivna roller. Något som för svenska blodcancerpatienter har lett till ett ”ordnat begränsande” av nya innovativa behandlingar snarare än ett ”ordnat införande”.

Vidare är det oroande att antalet kliniska studier i Sverige de senaste åren har fortsatt minska stadigt. Till exempel erbjuds inte fler än 1,5 % av landets blodsjuka att delta i läkemedelsstudier medan antalet läkemedelsprövningar i Sverige har minskat från 440 i 2007 till 313 i 2016 enligt siffror från Läkemedelsverket. Blodcancerförbundet är dock inte förvånade. Vem vill investera i ett land som inte använder de behandlingar som forskas fram?

För att komma fram till en hållbar lösning på utmaningarna ovan krävs ingen ny utredning, det behövs konkret handling. Därför har Blodcancerförbundet bjudit in politiker, forskare, läkare, myndighetsrepresentanter och blodcancerföreträdare till gemensamma diskussioner våren 2018 som ett led i den landsomfattande satsningen Inga Fler Utredningar!. Ett projekt som består av sex slutna rundabordssamtal - ett möte per Regionalt Cancercentrum (RCC) - med start torsdagen den 8e mars kl. 15.00 på RCC Stockholm-Gotland (Stockholm).

Därefter följer aktiviteter i Uppsala, Göteborg, Linköping, Lund och Malmö innan projektet summeras på riksnivå med en öppen paneldebatt under politikerveckan i Almedalen. ”Det är inte värdigt att svenska blodcancerpatienter ska behöva bli medicinska flyktingar till andra länder i Europa där nya läkemedel finns tillgängliga” förklarar Blodcancerförbundets ordförande Lise-lott Eriksson slutligen syftet med denna lika delar viktiga som aktuella satsning. 


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christian Pedersen

Verksamhetschef, Blodcancerförbundet

070 273 89 72 / christian@blodcancerforbundet.se 


Inga Fler Utredningar! sker i samarbete med: 

AbbVie, Amgen, Bristol-Myers Squibb (BMS), Celgene, Janssen, Pfizer, Roche och Takeda

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Blodcancerförbundet finns till för dom som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, närstående och personal inom hematologi. Förbundet är en ideell rikstäckande patientorganisation som är medlemmar i de intressepolitiska paraplyorganisationen Nätverket mot cancer och ser sig själva som de ”blodcancerberördas röst utåt”. De arbetar aktivt, engagerat och långsiktigt för att bidra till en bättre vardag för landets blod- och blodcancerdrabbade.

Nätverket mot cancer å andra sidan är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. De arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Organisationens huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter. 

Relaterat innehåll

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention.

Nätverket mot cancer
Hamngatan 15B
172 66 Sundbyberg
Sverige