Gå direkt till innehåll
VAD VET VÅRA FOLKVALDA POLITIKER OM LYMFSYSTEMET, DESS SJUKDOMAR OCH KOMPLIKATIONER?

Pressmeddelande -

VAD VET VÅRA FOLKVALDA POLITIKER OM LYMFSYSTEMET, DESS SJUKDOMAR OCH KOMPLIKATIONER?

Svenska Ödemförbundet (SÖF) har i slutet av 2017 och under det första kvartalet 2018 vänt sig till samtliga sjukvårdslandstingsråd/regionråd och landstingens/regionernas oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

SÖF tog tempen på de som år ut och år in har fattat beslut i landstingen/regionerna och haft möjlighet att påverka i viktiga frågor som

  • cancerrehabilitering
  • personal- och kunskapsbehov
  • kompetensförsörjning inom vården för diagnos och behandling av patienter med lymfödem och lipödem
  • förskrivning och budgetering av hjälpmedel och terapeutisk vård
  • implementering, uppföljning och utvärdering av nationella riktlinjer och vårdprogram för lymfödem
  • införande av diagnos och vård för personer med lipödem

Sjukvårdsråden fick svara kort på två frågor och resultatet var stundvis skrämmande. Flera svar, om än extremt korta, visar på enorma brister i kunskap om dessa frågor, till och med på oförmåga att förstå frågan då frågor om lymfödem och lipödem av flera besvaras med att kunskap finns inom cancervården.

Det är anmärkningsvärt att kunskapsnivån är så låg inom landstingen/regionerna då cirka 25 procent av cancerdrabbade utvecklar lymfödem. I USA drabbar lymfödem fler personer än det totala antalet som har MS, ALS, Parkinsons sjukdom och AIDS (1). Upp till 10 procent av den kvinnliga befolkningen efter pubertet utvecklar lipödem enligt forskarnas uppskattningar. (2)

Se frågor och svar från sjukvårdslandstingsråden/regionråden på www.svenskaodemforbundet.se/intressepolitik

  1. Lymphatic Education and Research Network, www.lymphnet.org
  2. Svenska Ödemförbundet, diagnosfolder lipödem. www.svenskaodemforbundet.se/om ödem/lipödem

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.

De riksorganisationer som ingår är: Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, Cancerföreningen PALEMA, Cancerkompisar, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerföreningen, Njurcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Sarkomföreningen samt Svenska Ödemförbundet

www.natverketmotcancer.se

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention.

Nätverket mot cancer
Hamngatan 15B
172 66 Sundbyberg
Sverige