Pressmeddelande -

Derivat: Planerad justering med anledning av nyemission i Swedbank- fastställt värderingsintervall (55/08)

Med anledning av nyemissionen i Swedbank (1:2) varvid 2 befintliga stamaktier berättigar till teckning av 1 preferensaktie, kommer NASDAQ OMX Derivatives Markets justera utestående options- och terminskontrakt i Swedbank samt justera OMXS30 index. Se börsmeddelande 54/08.

Fastställd volymvägd genomsnittskurs för den 25 november 2008 (VWAPcum) som kommer att användas vid justeringen samt värderingsintervall, inom vilket Swedbankaktiens volymvägda genomsnittskurs tillåts fluktuera på ex-dagen (VWAPex) redovisas i bifogad fil. Hamnar VWAPex utanför intervallet används istället högsta eller lägsta intervallvärdet.

Options- och terminskontrakt i Swedbank kommer att omfattas av handels- och lösenförbud på ex-dagen.

Ämnen

  • Ekonomi, finans