Pressmeddelande -

Nytt nummer av tidningen Genus

Spelplats staden är temat i nya numret av tidningen Genus. Temat diskuterar vem som har makt att utforma staden och vem som tar plats i den. Läs bland annat om stadens dragningskraft, flytten av Kiruna, Hammarby sjöstad och om kärleken till bilar.

På gator och i offentliga rum utspelas varje dag nya möten. Möten mellan människor, men också mellan människan och den byggda miljön. Möjligheter uppstår, men också konflikter i krockar mellan skilda förväntningar, behov och ideal. I tidningen Genus nr 2 2012 belyser genusforskare inom stadsplanering utifrån olika perspektiv hur staden ständigt formas och omformas.

För att beställa enstaka nummer av tidningen Genus eller prenumerera (100 kr/år) kontakta Nätverkstan e-post: ekonomitjanst@natverkstan.net

Du kan också läsa senaste Genus via denna länk, http://issuu.com/genus_sv/docs/genus2_2012

Genus nr 2 2012, tema Spelplats staden – läs bland annat om:

Stadens rum i ständig omvandling
Städer skapas och omskapas hela tiden. Vem som får plats i staden och vem den är bra för bygger på vilka perspektiv som får gehör. Staden rymmer starka strukturella normer, men också motstrategier som kan leda till nya möjligheter, menar forskare.

Staden inte alltid mest hbtq-vänlig
Är staden alltid en bättre livsmiljö än landsbygden för homo- och bisexuella? Inte nödvändigtvis, resonerar Thomas Wimark, doktorand. Hans forskning visar att det framför alla är singelmän som attraheras av storstadslivet.

Boenden som bryter normer
Inom den feministiska rörelsen har idéer kring boende och hushållsstrukturer varit centrala frågor sedan slutet av 1800-talet. Ändå diskuteras bostadsfrågor sällan ur genusperspektiv i dagens politiska debatt. Flyktingar, unga och ensamstående mammor får betala priset för svensk bostadspolitik, menar bostadsforskaren Irene Molina.

Den ryggdunkande byggbranschen
Trygghetsfrågor hamnar ofta i fokus när jämställdhet i stadsplanering diskuteras. Att minska rädslan för brott i stadsrummet är viktigt, men frågan måste också lyftas till en övergripande nivå, anser Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad.

Kiruna bygger mönsterstaden 2.0
Stridbara gruvarbetare som fiskar, jagar och kör skoter på fritiden. En vanlig beskrivning av den typiske Kirunabon. När delar av staden nu ska flyttas och byggas upp på nytt så vill de styrande bredda schablonbilden.

Mer än ett transportmedel
Visioner om miljövänliga städer med mer kollektivtrafik och cykel sätter den bilburne mannen under lupp. Det hållbara resandet är målet. Utmaningen är våra resvanor, som styrs av sådant som ekonomiska förutsättningar, klass, genus och, inte minst, av känslor.

Tidningen Genus berättar på ett populärvetenskapligt sätt om genusforskning i Sverige. Den ges ut av Nationella sekretariatet för genusforskning, tre nummer per år, och riktar sig till alla som vill ha kunskap om genus, arbetar med jämställdhet, är lärare, student, politiker, journalist eller allmänt intresserad av genusfrågor. Tidningen är tematisk sedan hösten 2010. Varje tema rör ett särskilt samhälls- eller yrkesområde och tidigare teman har varit Väljare och valda, Kultur, Innovation, Skola, Krig och fred och Hälsans villkor. Nästa nummer har tema arbete och kommer ut i december.

Redaktör för tidningen Genus
Inga-Bodil Ekselius

Tln: 031-786 92 34
E-post: inga-bodil.ekselius@genus.se
www.genus.se

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • nationella sekretariatet för genusforskning

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att analysera och informera om genusforskningens utveckling och villkor. Sekretariatet ligger som en enhet under Göteborgs universitet, men uppdraget omfattar hela Sverige och i verksamheten ingår regel-bundet deltagande i olika former av arrangemang över hela landet.

Nationella sekretariatet för genusforskning har som uppdrag att:
• Förbättra villkoren för genusforskning av hög internationell klass
• Synliggöra svensk genusforskning och bidra till samverkan med omvärlden
• Underlätta svensk genusforsknings internationalisering

www.genus.se

Kontakter

Inga-Bodil Ekselius

Presskontakt Nationella sekretariatet för genusforskning +46(0)31-786 92 30/ +46(0)766-229230