Pressmeddelande -

Naturskyddsföreningen välkomnar bindande koldioxidmål i nya regionplanen

- Att landstinget i och med den nya regionplanen antar ett nytt, bindande koldioxidmål för länet är banbrytande och mycket positivt. Detta nya steg har inte fått tillräcklig uppmärksamhet, säger Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län med anledning av att landstingsfullmäktige i Stockholms län idag onsdag väntas fastställa den nya regionplanen, RUFS 2010. Ett av de övergripande huvudmålen för den nya planen är att säkra att koldioxidutsläppen från Stockholms län 2005-2030 minskar med 30 procent.

- Det viktigaste och mest positiva med att politikerna nu antar den nya planen är att man därmed markerar och beskriver vilka förändringar som fordras för att klimatpolitiken ska gå från tomma ord och ge verklig miljönytta, säger Mårten Wallberg.

- Särskilt värdefullt är att man i planen tydligt fastslår att man för att klara koldioxidmålet måste införa kraftfulla ekonomiska styrmedel så att den”spontana” ökningen av vägtrafiken i länet på 70-80 procent mer än halveras till kanske 30 procent ökning.

- Lyckas detta kan man inte bara dämpa koldioxidutsläppen utan också öka kollektivtrafikens andel av persontrafiken, en annan ambition som alla partier säger sig ställa upp på. Utan kraftfulla styrmedel – sannolikt både i form av högre drivmedelsskatter och en utveckling av trängselskatterna – blir prognosen tvärtom att kollektivtrafikens andel kommer att sjunka.

- Med den klimatpolitik som RUFS 2010 bygger blir samtidigt en stor del av de planerade vägutbyggnaderna – inte minst Förbifart Stockholm – rimligen inaktuella. Om biltrafiktillväxten halveras minskar rimligen behovet av nya vägar. Detta ger samtidigt ökade resurser för att bygga ut kollektivtrafiken – eller att förbättra sjukvård eller sänka skatterna.

Information: Mårten Wallberg, 0733-746714

Bakgrund
Det slutgiltiga förslaget till ny regionplan, RUFS 2010, finns på http://www.sll.se/Handlingar/Landstingsfullmäktige/2010/10-05-11/RUFS2010.pdf
Notera särskilt sid 203-207 där sambandet mellan ekonomiska styrmedel/dämpad biltrafik och målet att 2005-2030 minska koldioxidutsläppen med 30 procent beskrivs.

Målsättningen minus 30 procent är direkt hämtad ur den s k Cederschiöldsuppgörelsen där man fastslår : ”Mot denna bakgrund anser parterna att Stockholmsregionen ska ha målet att sänka utsläppen för vägtrafiken i Stockholms län med 30 procent till 2030.”
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/47/70/f3df2c98.pdf

Ämnen

  • Klimatfrågor

Kategorier

  • koldioxidutsläpp

Regioner

  • Stockholm

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med en mängd olika regionala miljöfrågor. Inom länet finns 27 kretsar med sammanlagt 44 000 medlemmar. Vi  jobbar med allt från lokala planfrågor till att arrangera utflykter.

Kontakter

Lena Vängstam

Presskontakt Ordförande Stockholms län 08-644 52 70