Pressmeddelande -

Minskade anslag till biologisk mångfald ingen lösning

Huvudinriktningen i naturvårdsarbetet ska ligga fast, men nya metoder för att bevara skog och värdefull natur kan behövas för att nå målet Levande skogar som riksdagen beslutat om, konstaterar Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen idag.


- Jag utgår från att detta innebär slutet för den märkliga slutsatsen att minskade anslag kan ge mer skydd av värdefulla skogar, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.


Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen redovisar idag ett uppdrag från regeringen att utreda hur nya metoder ska kunna användas i arbetet med att skydda hotade växter och djur. Bakgrunden är att regeringen har haft svårt att nå de mål för att skydda värdefulla skogar och natur som riksdagen slagit fast. Regeringen har menat att anslagen till biologisk mångfald, som främst gått till att köpa in värdefulla skogar för att skydda dessa som reservat, av den anledningen ska minskas.

- En dålig bortförklaring till att regeringen prioriterar naturvården mycket lågt. Nu slår utredningen fast att det befintliga anslaget behövs, tillsammans med de nya åtgärderna för att nå målen. Därmed måste det bli stopp på nedskärningarna av anslaget till biologisk mångfald. Som utredningen visar måste anslagen öka om målen ska nås, säger Mikael Karlsson.

De viktigaste förslagen och de som också kan göra att störst arealer skyddas är att det statliga skogsinnehavet i Sveaskog och Fastighetsverket ska användas. Dels på så sätt att staten ska ge fastighetsägare som avsätter reservat ersättningsmark ur Sveaskogs innehav istället för att betala kontant. Dels att både Sveaskog och Fastighetsverkets skogar som är skyddsvärda ska skyddas utan att ersättning.

- En utmärkt idé att de stora statliga skogsägarna får skydda skog utan ersättning. Vi har längre krävt detta. Det finns ingen poäng med att staten tar betalt av sig själv, säger Mikael Karlsson.

Utredningen hade också som uppdrag att utreda den finska modell som bland annat bygger på att staten "hyr" naturvärden av markägaren. Modellen kallas i Finland Metso. Naturskyddsföreningen har i en rapport visat att den finska modellen är flerfaldigt dyrare än den traditionella svenska metoden att köpa in reservat.

- Flera förslag som underlättar för markägare är bra, andra måste utvärderas. Men som Naturskyddsföreningen tidigare visat i en rapport visar också myndigheternas utredning att de finska metoderna inte är billigare, tvärtom. Bra naturvård kostar pengar, säger Jonas Rudberg skogshandläggare på Naturskyddsföreningen.
Det finns fler bra förslag i utredningen. T.ex. föreslås att naturreservat bli mer attraktivt för markägaren genom att reavinstskatten föreslås slopas. En annan ny metod, anbudsförfarande, som väntas göra de mindre markägarna mer delaktiga ska testas på försök.

- Förslagen som underlättar för markägare är bra. Däremot är det ologiskt att slopa toleransavdraget, som utredningen också föreslår. Avdraget innebär att markägaren inte kompenseras för de mindre avståenden denne ändå skulle ha gjort enligt lag. Det är rimligt att behålla detta avdrag, säger Jonas Rudberg.

Läs Naturskyddsföreningens rapport "Naturvärden att hyra" som handlar om den finska Metso-modellen: http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/Skog/naturvarden_att_hyra.pdf

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Jonas Rudberg, skogshandläggare, 070-214 16 32
jonas.rudberg@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se


Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 178 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

 

 

Ämnen

  • Miljö, energi