Pressmeddelande -

Rätt om farliga partiklar på Hornsgatan i Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län ger Naturskyddsföreningen rätt om Hornsgatans skrämmande höga luftföroreningshalter och skriver i ett beslut att Stockholms stad måste komma till rätta med partiklarna i luften. Trots det väljer Stockholms stad att överklaga.

Hornsgatan i Stockholm har landets sämsta luft, vilket drabbar de boende svårt – den ökade risken för lungsjukdomar och allergier är väldokumenterad. För tre år sedan drev Naturskyddsföreningen saken till rättslig prövning, och nu har Länsstyrelsen kommit fram till ett avgörande.

– Nu ökar hoppet för Stockholmarna om en framtid med bättre luft. Men det är symptomatiskt att Stockholms stad hellre överklagar än gör något åt problemen, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Reglerna om luften i städer finns i Miljöbalken. De så kallade miljökvalitetsnormerna sätter yttersta gränser för hur höga halterna av bland annat kväveoxider och partiklar i luften får vara. Sedan många år tillbaka överträds normerna på Hornsgatan och flera andra gator i Stockholm. Dubbdäcksförbudet på vissa håll har hjälpt en del mot partiklarna, men är verkningslösa mot kväveoxiderna, som kommer ut ur avgasrören på tyngre trafik som lastbilar. Länsstyrelsen är kritisk mot bland annat Stockholms stad bristfälliga arbete rörande de höga halterna av partiklar.

– Länsstyrelsens beslut är bra när det gäller partiklarna, Stockholms stad får bakläxa. Det är goda nyheter för de drabbade och förhoppningsvis ett tillnyktrande besked för de kommuner runt om i landet som inte följer lagen, säger Oscar Alarik, föreningens miljöjurist.

Bakgrund

Naturskyddsföreningen lämnade i januari 2008 in en anmälan till Stockholms stad, med krav på att komma tillrätta med den hälsofarliga luften på Hornsgatan. Föreningen agerar som ombud för de boende på gatan. I april 2009 avslog kommunen anmälan, med hänvisning till att ytterligare utredningar behövdes. Naturskyddsföreningen lämnade i maj 2009 in en överklagan till länsstyrelsen, som avvaktat i över två år med att komma till ett beslut, trots återkommande påminnelser.

En omfattande medicinsk studie, Lungcancer i Stockholm, fann ett tydligt samband mellan kväveoxider (som indikator för alla luftföroreningar) och cancer. Redan vid en exponering för halter på 30 mikrogram per kubikmeter som årsmedelvärde kunde man konstatera en 50-procentig ökning av lungcancerfallen. Partiklar i luft står allmänt sett för de största miljörelaterade hälsoskadorna av luftföroreningar och kan medföra såväl luftvägsproblem som hjärt-kärlsjukdomar. Forskningen visar att partiklarna medför tusentals fall av förtida död i Sverige och halterna på Hornsgatan tillhör de högsta i landet.

- Miljöförvaltningen i Stockholm (SLB analys), antal överskridande miljökvalitetsnormer för partiklar: http://slb.nu/lvf//Halter/norm/pm10_lvf_month.shtm

- Miljöförvaltningen i Stockholm (SLB analys), antal överskridande miljökvalitetsnormer för kväveoxider: http://slb.nu/lvf//Halter/norm/no2_lvf_month.shtml

- Naturskyddsföreningens anmälan av luftföroreningarna på Hornsgatan: www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/aktuellt/?news=13788

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se

Oscar Alarik, miljöjurist 070-6113229
oscar.alarik@naturskyddsforeningen.se

Louise Wileen Bjarke, presschef 070-884 77 28
louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • partiklar
  • hornsgatan
  • naturskyddsföreningen
  • luftföroreningshalter
  • luften

Regioner

  • Stockholm