Pressmeddelande -

Svårare att nå riksdagens miljömål

Idag presenterar Miljömålsrådet rapporten "de Facto 2010", som är en årlig uppföljning av de svenska miljömålen. Uppföljningen visar att 9 av de 16 miljökvalitetsmål som riksdagens beslutat om är omöjliga eller mycket svåra att uppnå. Fem mål kräver ytterligare insatser.
– Det blir svårare att nå flera av våra svenska miljömål. Trenden har försämrats sedan förra året för sjöar, odlingslandskap, våtmarker och fjäll, främst eftersom insatta åtgärder är för svaga. Endast en tredjedel av delmålen för år 2010 kommer att uppnås. Det är ett allvarligt underbetyg för regeringens miljöarbete, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen och expert i Miljömålsrådet.

Miljömålsrådets rapport redovisar utvecklingen för de 16 miljökvalitetsmål som ska vara uppnådda år 2020 och det sjuttiotal delmål som ska nås 2010 vid olika årtal fram till 2020, i många fall år 2010. De mål som rör bland annat klimatförändringar, luftkvalitet, miljögifter, övergödning, havsmiljön, skogarna och den bebyggda miljön bedöms omöjliga eller mycket svåra att nå, även om ytterligare åtgärder sätts in. Fyra delmål som rör övergödning, restaurering av vattendrag, anläggning av våtmarker och avfallshantering bedöms mer negativt än ifjol och som inte möjliga att nå.
– Miljömålsrådet lämnade redan för två år sedan en omfattande utredning med en lång lista på åtgärder för att öka måluppfyllelsen, men regeringen har skjutit många åtgärder på framtiden och i flera fall monterat ned miljöarbetet. Följden blir tydlig ute i miljön - gapet mellan miljötillståndet och målen ökar, säger Mikael Karlsson.
Två delmål som rör utsläpp av kväveoxider till luft och radioaktiva ämnen bedöms mer positivt och möjliga att nå. Delmålet om skydd av skogsmark till 2010 bedöms mer positivt och möjligt att nå om fler åtgärder vidtas, i huvudsak till följd av att mark från statliga Sveaskog kan användas som bytesmark i reservatsarbetet.
– Det är bra att regeringen har gått vårt förslag om statliga bytesmarker till mötes, men riksdagens mål om Levande skogar förutsätter långt mer än nuvarande delmål. Svensk skogsnäring måste sluta bryta mot lagstadgade krav på naturhänsyn och långt större arealer än idag måste skyddas enligt myndigheter och forskare. Det är dags att stoppa avverkningen av alla naturskogar, säger Mikael Karlsson.

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Ämnen

  • Miljö, energi