Mysimba® verkar på hjärnans hungercentrum och belöningssystem vilket leder till en minskad hungerkänsla.
Mysimba® verkar på hjärnans hungercentrum och belöningssystem vilket leder till en minskad hungerkänsla.

Pressmeddelande -

Nytt läkemedel för viktminskning som flyttar fokus från hungerbegär och ohälsosamma matvanor

Mysimba® verkar på hjärnans hungercentrum och belöningssystem vilket leder till en minskad hungerkänsla. Behandling med Mysimba tabletter resulterar i att man känner en minskad hunger och aptit som i sin tur leder till en ökad kontroll av matintaget.

När Mysimba® kombineras med kost- och motionsrådgivning går drygt hälften av patienterna ner minst 5% redan efter 16 veckor. Hos dessa patienter är den genomsnittliga viktminskningen över 10% efter ett års behandling.

Första receptbelagda läkemedlet i tablettform på 10 år.

Mysimba finns nu tillgängligt på den svenska marknaden. Det är det första receptbelagda läkemedlet i tablettform på 10 år för hjälp till viktminskning. Mysimba® lanserades först i USA och hittills har ca 2 miljoner recept förskrivits.

Omfattande forskning har visat att redan en viktminskning på 5-15 procent är tillräcklig för att minska ett flertal riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och även andra vanliga komplikationer till fetma.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) råder en global fetmaepidemi. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att nästan hälften av alla svenskar är överviktiga och att antalet personer med fetma har ökat de senaste tio åren och nu uppgår till 19% av den vuxna svenska befolkningen. Övervikt och fetma kostar sjukvården ca 3 miljarder om året och kan orsaka eller förvärra en rad sjukdomstillstånd som är kopplade till övervikt som som t.ex. hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Mysimba® kan hjälpa motiverade patienter att förändra sina matvanor.

Mysimba® i kombination med livsstilsförändring är godkänt för användning till patienter med ett BMI vid start på 30 kg/m2 eller mer. Det kan även ges till patienter med ett BMI mellan 27 och 30 om de också har andra sjukdomar som är kopplade till övervikt som t.ex. typ 2-diabetes eller höga blodfetter. Har patienten inte tappat minst 5 % av sin startvikt efter 16 veckor ska behandlingen avbrytas.

Professor emeritus Stephan Rössner, tidigare överläkare på överviktsenheten vid Karolinska Universitetssjukhusets enhet i Huddinge, skriver i en kommentar om Mysimba®:

”Övervikts- och fetmaproblematiken ökar fortfarande i Sverige. Trots ansatser till preventivt tänkande händer alltför lite för att förebygga fetma och dess dokumenterat skadliga effekter. Idag vet vi att såväl fysiska som psykiska skador dramatiskt sänker livskvaliteten i denna allt större grupp drabbade individer. Fetmakirurgi är nu väletablerad och accepterad, men av ett flertal skäl begränsad till bara en liten del av de drabbade. Dessvärre har vi inte haft tillgång till några effektiva läkemedel på lång tid.

Godkännandet av Mysimba® innebär ett välkommet tillskott i terapiarsenalen, men förutsätter som alltid att man initialt försökt genomföra de välkända livsstilsförändringarna. Den bistra verkligheten är dock att många med viktproblem inte mäktar genomföra sådana förändringar. Här kan läkemedel bli ett redskap till hjälp. Intressant är att den viktnedgång som dokumenterats för Mysimba® faktiskt räcker till för att utöver viktnedgången ha ett flertal gynnsamma effekter på fetmans övriga följder.”

För ytterligare upplysningar, kontakta:

Tom Rönnlund, VD, Navamedic
Telefon: +46 727 320 321

Professor emeritus Stephan Rössner
Telefon: +46 704 150 224
stefan@rossner.se

Fakta om Mysimba®

Mysimba® är ett kombinationspreparat med två välkända aktiva substanser - naltrexon och bupropion. Dessa substanser påverkar hungercentrum och belöningssystemet i hjärnan. Bupropion stimulerar speciella neuron i hungercentret, vilket antas vara viktigt för aptitreglering och energibalans. Naltrexon förstärker och förlänger effekten av bupropion. De aktiva substanserna har väldokumenterade säkerhetsprofiler och har under många år använts för behandling av alkoholberoende, depression och rökavvänjning. Medan de exakta neurokemiska effekterna av naltrexon och bupropion är väl klarlagda vid dessa tillstånd är den exakta mekanismen vid viktreduktion, trots signifikanta resultat, ännu ej helt klarlagd.

Mysimba® har studerats i fyra randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade 56-veckors studier med totalt 4 536 patienter. Patienterna fick läkemedlet som en del av ett viktminskningsprogram där de dessutom fick råd om kost och motion. Viktminskningen i grupperna med aktiv substans och placebo utvärderades efter 28 respektive 56 veckors behandling. Vidare utvärderades andelen patienter som uppnått en viktminskning på minst 5%. De vanligaste biverkningarna i studierna var illamående, förstoppning, huvudvärk, kräkningar, yrsel, sömnsvårigheter, muntorrhet samt diarré.

Behandlingskostnaden för Mysimba® är ca 36 kronor per dag. Läkemedlet är för närvarande inte subventionerat av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Ämnen

  • Sjukdomar

Navamedic ASA är ett norskt företag inom medicinteknik och läkemedel som marknadsför produkter till sjukhus och apotek på marknaderna i Norden och Benelux.

Presskontakt

Kathrine Gamborg Andreassen

Kathrine Gamborg Andreassen

Presskontakt CEO Navamedic Tel +47 67 11 25 40
Stephan Rössner

Stephan Rössner

Presskontakt Professor emeritus Frågor om Mysimba +46 704150224