Pressmeddelande -

NET ENTERTAINMENT AVGER HÄRMED DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2007

· Nettoomsättningen ökade med 52% till 33,2 (21,8) MSEK · Resultat efter skatt ökade med 62% till 11,5 (7,1) MSEK · Periodens resultat belastades med noteringskostnader av engångskaraktär om 1,9 MSEK · Nettovinstmarginalen var 34,1 (32,8)% · Resultat per aktie uppgick till 0,29 (0,18) kr · 2 nya licensavtal tecknades för CasinoModule(tm) · Bolaget noterades på Nordic Growth Market (NGM Equity) under NET-B · Fortsatt ökad produktionstakt Kommentarer från Johan Öhman, Verkställande Direktör "Net Entertainment fortsätter att uppvisa en positiv resultatutveckling. Investeringarna i FoU samt ökad produktionskapacitet har fallit väl ut och den nya generation spel som sedan en tid levereras står i en klass för sig själva. Vår fokusstrategi är en av anledningarna till att vi är ett av de mest lönsamma bolagen i vår bransch. Avtalet med Mariabingo markerar ett insteg på en ny marknad för bolaget vilket vi ser med tillförsikt. Vår befintliga kundbas utgörs primärt av sportspelssiter och bingomarknaden är ett av flera intressanta marknadssegment där vår produkt kan utgöra ett lönsamt tillägg till befintligt produkterbjudande. Ansträngningarna att rekrytera personal fortskrider i oförminskad takt i syfte att möta efterfrågan på nya produkter och tjänster. Som fristående bolag ökar möjligheterna att etablera bredare kännedom om Net Entertainment på såväl arbets- som finansmarknaden". Om Net Entertainment Net Entertainment NE AB (Moderbolaget, organisationsnummer 556532-6443) och dess dotterföretag Net Entertainment Malta Ltd (sammantaget Koncernen) är en ledande leverantör av digitalt distribuerad mjukvara för spel på Internet. Bolaget grundades 1996 och har en kundkrets omfattandes ett 45-tal internationella spelbolag. Intäkterna består av royalty som bestäms av de intäkter företages produkter genererar samt andra försäljningsintäkter. Net Entertainment är ett renodlat utvecklingsbolag och bedriver således ingen egen spelverksamhet. Bolagets varumärke är internationellt erkänt och förknippas med nytänkande, service och kvalitet. Koncernen har kontor i Stockholm där all teknisk utveckling sker samt på Malta varifrån all kommersiell verksamhet såsom försäljning, marknadsföring och produktledning bedrivs. Moderbolaget är noterat på Nordic Growth Market (NGM) Equity sedan 5 april 2007 . Kommentarer till utvecklingen under kvartalet Utvecklingen under kvartalet var god. Nettoomsättningen steg med 52 procent till 33,2 (21,8) MSEK. 14 nya spel lanserades under kvartalet. Den nya organisationen där produktledning, försäljning och marknadsföring flyttats närmre kunderna har mottagits positivt. Bolagets premiumprodukt, CasinoModule(tm), medger fortsatt goda marginaler. Bolaget förstärkte under kvartalet det account-management team som arbetar med att proaktivt bistå bolagets kunder med assistans och domänexpertis. Denna satsning har varit uppskattad och bidrar till att stärka kundrelationerna samt att öka intäkterna. Kvartalets resultat belastas av noteringskostnader av engångskarakter uppgående till 1,9 MSEK. I februari införde Turkiet ny lagstiftning som begränsar möjligheten att erbjuda onlinespel, vilket hade viss negativ effekt på omsättningen under perioden. Marknaden Marknaden för spel på Internet har visat hög tillväxt under de senaste fem åren och förväntas framgent växa med 20 procent per år. Den totala omsättningen för Internetspel förväntas under 2007 överstiga 20 miljarder USD1. Net Entertainment bedömer att det finns goda förutsättningar för fortsatt expansion. Marknaden för onlinespel blir allt mer mogen och tydliga tecken på en konsolideringsfas kan skönjas. Detta kommer att medföra att marknaden på sikt kommer domineras av ett mindre antal aktörer vilket kommer att öka efterfrågan på s.k. "best-of-breed" lösningar. Samtidigt breddar onlineoperatörerna successivt produktutbudet genom att lägga till nya produkter och blir därmed allt mer att likna vid spelportaler. Därigenom attraherar de nya spelare och ökar samtidigt omsättningen från befintliga kunder genom s.k. "cross-sale". Sammantaget gynnar denna utveckling Net Entertainment och bolaget kommer att ta en aktiv roll i den omstrukturering som sker på marknaden. Bolagets kunder utgörs primärt av sportspelssiter där den genomsnittliga slutanvändaren är en man i 25- till 35-årsåldern. Samtidigt utgör kvinnor enligt eCogras rapport2 från januari 2007 ett växande spelarsegment som sportspelssiter över lag inte adresserar. Framväxten av operatörer som vänder sig till nya målgrupper (som exempelvis bingositer) är därför intressanta marknadssegment. Net Entertainment arbetar aktivt med att utveckla spel som vänder sig till olika typer av spelare. Den legala utvecklingen inom EU ger successivt ökat manövreringsutrymme för Net Entertainments kunder. EG-domstolen har i en serie domar, senast i Placanicadomen, visat en konsekvent negativ hållning gentemot de statliga spelmonopolen. Genomslaget på nationell nivå har till dags datum emellertid varit blygsamt. Det är bolagets bedömning att vi över tiden kommer att se en reglerad spelmarknad vilket öppnar upp helt nya möjligheter för marknadens aktörer samtidigt som det introducerar nya krav. Net Entertainment står väl rustade för denna utveckling, exempelvis genom att CasinoModule(tm) redan idag stödjer organisationen G4's normer för skydd mot spelberoende. Konkurrenter Även om marknaden för onlinespel är stor och växande så domineras leverantörssidan idag av ett fåtal aktörer. Net Entertainments huvudsakliga konkurrenter är Boss Media, Chartwell, Cryptologic, Playtech, 1) Christiansen Capital Advisor's Global Internet Gambling Revenues Estimates and Projections 2001-2010, 2005. 2) An Exploratory Investigation into the Attitudes and Behaviours of Internet Casino and Poker Players, commissioned by eCOGRA (e-Commerce and Online Gaming Regulation and Assurance), January, 2007. Microgaming och Real Time Gaming. Samtliga dessa har en betydligt bredare produktportfölj än Net Entertainment och många har under senare år fokuserat på pokermarknaden. Net Entertainment har till skillnad från sina konkurrenter valt att fokusera på kasinospel som avgränsat marknadssegment och utvecklar därför en kasinolösning av allra högsta klass. Detta har visat sig vara en strategi som fallit mycket väl ut. Ledningen bedömer att företaget har en marknadsandel om cirka tio procent (baserat på att Net Entertainment är leverantör av kasinospel till cirka tio av de 100 största sportspelsiterna). Prisutveckling Licensavgiften för kasinolösningar har i absoluta tal stigit under de senaste åren. Denna utveckling är driven av operatörernas ökande omsättning. Under samma period har royaltynivån sjunkit något men denna utveckling tycks nu ha stabiliserat sig. Nya uppdrag och kunder Under kvartalet tecknads avtal för leverans av CasinoModule(tm) till tre nya spelsiter; winunited.com, mariabingo.com samt carlospoker.com. Samtliga dessa kasino kommer att driftsättas under våren 2007. Händelser efter kvartalets utgång Bolaget har sedan rapportperiodens utgång tecknat följande nya licensavtal; BetUnited som driver spelsiterna winunited.com samt wettstar.de. BetUnited grundades 2005 och bedriver verksamhet under en Maltesisk spellicens. Kärnverksamheten är sportspel vilken genom CasinoMoulde(tm) kommer att kompletteras med kasinospel. Begawin är en spansk landbaserad kasinooperatör som kommer att komplettera verksamheten med ett online-kasino. Genom ett väletablerat varumärke samt gedigen branscherfarenhet avser Begawin att etablera sig som ett tongivande onlinekasino. Tower Gaming är en pokersite som fokuserar på den skandinaviska marknaden. Genom att addera CasinoModule(tm) kommer Tower Gamings kunder även att kunna spela kasinospel. Wauw Gaming är ett nystartat bolag som har ansökt om spellicens på Malta. Bolaget kommer primärt att adressera den skandinaviska marknaden. Framtidsutsikter Framtidsutsikterna för Net Entertainment bedöms som fortsatt positiva och det är bolagets bedömning att marknadsläget kommer att bestå under 2007. Bolaget har en stark kundbas som omfattar flera ledande operatörer. Genom att erbjuda ett marknadsledande produkt- och tjänsteutbud förbättras konkurrenskraften för befintliga kunder samtidigt som det attraherar nya operatörer. Net Entertainment lämnar ingen prognos för 2007. Omsättning och resultat för kvartalet Koncernens omsättning för det första kvartalet uppgick till 33,7 (21,8) MSEK vilket var en ökning med 54 procent jämfört samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 12,5 (10,6) MSEK . Resultatet efter skatt uppgick till 11,5 (7,1) MSEK, vilket motsvarar 0,29 (0,18) kronor per aktie. Likvida medel, finansiering och finansiell ställning Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till -7,8 (11,8) MSEK. Kassaflödet påverkades av en amortering till Betsson AB (Publ) på 15 MSEK (på en skuld om totalt 20 MSEK som finns kvar sedan uppdelningen av bolagen) samt kostnader av engångskaraktär om 1,9 MSEK i samband med bolagets notering. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3,9 (-2,1) MSEK. I detta ingår försäljning av inventarier om 3,1 (0,0) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars 2007 till 1,5 MSEK. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i immateriella tillgångar uppgick för perioden till 2,2 (1,7) MSEK och i materiella anläggningstillgångar till 1,7 (0,2) MSEK. Moderbolaget Moderbolagets intäkter uppgick till 20,5 MSEK jämfört med (21,8) MSEK för motsvarande period 2006. De minskade intäkterna i moderbolaget är en följd av att Net Entertainment idag har en högre andel av intäkterna i Malta där bolagets kunder finns. Rörelseresultatet uppgick till 2,0 (11,3) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till 1,4 (7,8) MSEK. Likvida medel uppgick per 31 mars 2007 till 0,4 MSEK i moderbolaget. Personal och Organisation Antal anställda i koncernen uppgick vid periodens slut till 55 (36) personer. Andelen kvinnor uppgick till 29 (25) procent. Medräknat underkonsulter sysselsatte Net Entertainment ca 63 (42) personer. Personalkostnaderna under perioden uppgick till 11,2 (5,9) MSEK. Vid utgången av kvartalet var 6 personer anställda vid dotterbolaget Net Entertainment Malta Ltd. Maltabolaget ansvarar för försäljning, account management, affärsutveckling/produktledning samt marknadsföring. Redovisningsprinciper Grund för rapportens upprättande Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapporter för koncerner. Moderbolagets redovisning är upprättad med beaktande av Årsredovisningslagen och RR 32, Redovisning för juridiska personer. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen. Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor om inte annat anges. Segmentsrapportering Bolagets kärnprodukt, CasinoModule(tm), representerade majoriteten av intäkterna under perioden. Beträffande en geografisk uppdelning av verksamheten erbjuder Net Entertainments samarbetspartners (operatörerna) spel till sina kunder i många olika länder. Net Entertainment har inte tillgång till information om slutkunden (spelaren) och kan därför inte avgöra från vilka geografiska områden spelintäkterna härstammar. Net Entertainments direkta kunders hemvist bestäms utifrån helt andra skäl än närheten till den lokala marknaden, till exempel passande spellagstiftning, skattemässiga skäl eller andra skäl. Fördelen med Internet är att det är en global, gränsöverskridande distributionsform där de som innehar en spelsite kan ha sin hemvist var som helst i världen och samtidigt betjäna många lokala marknader runt hela världen. Att indela verksamheten i geografiska segment enligt dessa bolags juridiska hemvist, ger inte relevant information. Även Net Entertainmentkoncernens verksamhet är på samma sätt geografiskt spridd utifrån i huvudsak legala och marknadsmässiga skäl. Kommande rapporttillfälle Kvartalsrapporten för perioden april-juni 2007 offentliggörs den 17 augusti 2007. Stockholm den 21 maj 2007. Johan Öhman Verkställande Direktör Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns översiktliga granskning. Frågor kan riktas till: Johan Öhman Verkställande Direktör Tfn: 08-556 967 00 johan.ohman@netent.com Hemsida: www.netent.com

Ämnen

  • Spel, lotteri