Pressmeddelande -

NET ENTERTAINMENT AVGER HÄRMED DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2008

(NGM:NET B) * Nettoomsättningen ökade med 27,0 % till 42,8 (33,7) MSEK. * Rörelseresultatet ökade med 35,1 % till 16,9 (12,5) MSEK. * Resultat efter skatt ökade med 34,4 % till 15,4 (11,5) MSEK. * Nettovinstmarginalen var 36,1 % (34,1). * Rörelsemarginalen var 39,6 % (37,2) * Resultat per aktie uppgick till 0,39 (0,29) kr. * 4 nya licensavtal tecknades för CasinoModule(tm). * Pilotorder för CasinoCafé(tm) Kommentarer från Johan Öhman, Verkställande Direktör "Första kvartalet utvecklades starkt för Net Entertainment med en omsättningsökning om 27,0 procent jämfört med första kvartalet 2007 och 17,7 procent jämfört med föregående kvartal. Lönsamheten är fortsatt mycket god och rörelsemarginalen uppgick för kvartalet till 39,6 procent. Tillväxten drevs av generellt god marknadstillväxt, framgångsrika nya spel samt av att ett antal nya kunder driftsatte sina kasinon under kvartalet. Net Entertainments försäljningsframgångar fortsatte och under kvartalet tecknades fyra nya licensavtal för CasinoModule(tm), däribland med den ledande operatören bet-at-home.com. Under kvartalet tecknades även en pilotorder avseende CasinoCafé(tm). Under kvartalet har Net Entertainment fortsatt rekryteringsarbetet i syfte att stärka organisationen samt minska beroendet av konsulter. För att accelerera utvecklingstakten samt öka kostnadseffektiviteten har kontraktsutveckling i Ukraina inletts. Fortsatt fokus på produktutveckling ger Net Entertainment goda möjligheter att stärka sin position och ta ytterligare marknadsandelar. Net Entertainments styrelse har beslutat att under 2008 ansöka om notering på OMX Exchange Stockholm, Small Cap. Arbetet med detta fortskrider och målsättningen är att bytet av marknadsplats skall ske under tredje kvartalet 2008. Ett listbyte kommer att ytterligare öka kännedomen om Net Entertainment och därmed sannolikt också likviditeten i aktien. Marknaden för onlinespel spås fortsatt god tillväxt1 vilket kommer att gynna oss genom organisk tillväxt hos existerande licenstagare. Vår mycket konkurrenskraftiga produktportfölj och fortsatt fokus på utveckling av nya innovativa spel ger oss dessutom goda möjligheter att teckna avtal med nya kunder. Min uppfattning är att vår goda orderingång, starka produktportfölj och höga utvecklingstakt ger oss goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt. Kvartal två har inletts starkt, vilket i kombination med god tillväxt i vår försäljningspipeline, ger indikationer på fortsatt positiv utveckling för bolaget." 1) Global Betting and Gaming Consultants, 15 Jan 2008 Om Net Entertainment Net Entertainment NE AB (Moderbolaget, organisationsnummer 556532-6443) och dess dotterföretag Net Entertainment Malta Ltd (sammantaget Koncernen) är en ledande leverantör av digitalt distribuerad mjukvara för spel på Internet. Bolaget grundades 1996 och har en kundkrets omfattandes ett drygt 50-tal internationella spelbolag. Intäkterna består av royalty som bestäms av de intäkter företagets produkter genererar samt andra försäljningsintäkter. Net Entertainment är ett renodlat utvecklingsbolag och bedriver således ingen egen spelverksamhet. Bolagets varumärke är internationellt erkänt och förknippas med nytänkande, service och kvalitet. Koncernen har kontor i Stockholm där all teknisk utveckling sker samt på Malta varifrån all kommersiell verksamhet såsom försäljning, marknadsföring och produktledning bedrivs. Moderbolaget är noterat på Nordic Growth Market (NGM) Equity sedan 5 april 2007. Net Entertainments styrelse har beslutat att under 2008 ansöka om notering på OMX Exchange Stockholm, Small Cap. Koncernens omsättning har ökat stadigt under de senaste fem åren och uppgick för helåret 2007 till 132,0 MSEK. (Föt tabell se bifogad fil.) Utvecklingen under kvartalet Nettoomsättningen för kvartalet ökade till 42,8 (33,7) MSEK vilket är 27,0 procent högre än samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 16,9 (12,5) MSEK och resulterande rörelsemarginal var 39,6 (37,2) procent. Fyra nya licensavtal tecknades under kvartalet för leverans av CasinoModule(tm). (För tabell se bifogad fil.) Licensintäkterna för första kvartalet ökade som ett resultat av god underliggande marknadstillväxt, en framgångsrik ny spelrelease samt tillskott av ett antal nya kunder som driftsatte sina kasinon. Vårt fortsatta fokus på spel med ett högt underhållningsvärde fortsätter att avspeglas i licensintäkterna. Under årets första kvartal kvartalet tecknades fyra nya avtal vilka bidrog med intäkter i form av setup-avgifter. Rörelseresultatet ökade med 35,1 procent jämfört med kvartal ett 2007 och 11,2 procent jämfört med föregående kvartal. Utvecklingen är ett resultat av fortsatt god omsättningstillväxt kombinerat med kostnadskontroll. Som tidigare kommunicerat har ledningsgruppen utvärderat spelplattformarnas ekonomiska livslängd och har mot bakgrund av rådande och förväntad marknads- och konkurrenssituation bedömt det som svårt att motivera en avskrivningstid på 5 år. Från och med 1 januari 2008 kommer därför avskrivningstiden att kortas till 3 år. Den nya bedömningen har inte föranlett nedskrivningsbehov på befintliga plattformar utöver planenlig avskrivning. Under kvartalet driftsattes sex nya kasinon vilka kommer att generera licensintäkter framgent. Vid utgången av kvartal ett hade bolaget en backlog av 12 kasinon som kommer att driftsättas under kommande månader. Marknaden Marknaden för spel på Internet fortsätter att visa stark tillväxt och den globala omsättningen för Internetspel förväntas 2008 överstiga 16 miljarder USD. Europa förväntas de närmsta åren representera mer än 50 procent av de totala spelintäkterna med en årlig tillväxttakt om ca 15-20 procent och är den i särklass största marknaden för onlinespel.2 Net Entertainment bedömer förutsättningarna för fortsatt expansion som goda. Marknaden för onlinespel blir allt mer mogen med konsolideringar och ökad konkurrens mellan operatörerna som följd. Det medför att marknaden på sikt kommer att domineras av ett mindre antal aktörer vilket leder till en ökad efterfrågan på s.k. "best-of-breed" lösningar. Onlineoperatörerna fortsätter att lägga till nya produkter och blir därmed allt mer att likna vid spelportaler. Därigenom attraherar de nya spelare och ökar samtidigt omsättningen från befintliga kunder genom s.k. "cross-sale". Sammantaget gynnar denna utveckling Net Entertainment och bolaget avser att ta en aktiv roll i den omstrukturering som sker på marknaden. Marknaden utvecklas genom nya kategorier av operatörer och nya kategorier av spelare intresserar sig för onlinespel. Marknadsundersökningar visar exempelvis att andelen kvinnor ökar, vilket bland annat drivs av bingosegmentets tillväxt. Den traditionella bilden av en typisk användare som en man i 25- till 35-årsåldern är som en följd inte alls lika dominerande som tidigare. Samtidigt ser vi även att spelandet söker sig allt högre upp i åldrarna och en spelargruppering som ibland går under samlingsnamnet "Silver Surfers". I kombination med detta efterfrågar den yngre generationen spelare med erfarenhet från tv-spel och stor datavana allt mer avancerade spel och funktioner. Som spelutvecklare är det viktigt att fånga upp kraven från marknaden och säkerställa att nya produkter möter den förändrade efterfrågan. Den legala utvecklingen inom EU ger successivt ökat manövreringsutrymme för Net Entertainments kunder. EG-domstolen fortsätter att agera mot de statliga spelmonopolen och på sikt bedömer bolaget att vi kommer att se en reglerad spelmarknad. Det kommer på sikt att öppna upp nya möjligheter för marknadens aktörer samtidigt som det introducerar nya krav. Net Entertainment står väl rustade för denna utveckling exempelvis genom att CasinoModule(tm) redan idag stöder organisationen G4's normer för skydd mot spelberoende. 2) Global Betting and Gaming Consultants, 15 Jan 2008 Konkurrenter Även om marknaden för onlinespel är stor och växande så domineras leverantörssidan av ett fåtal aktörer. Net Entertainment har sex huvudsakliga konkurrenter; Boss Media, Chartwell, Cryptologic, Playtech, Microgaming och Real Time Gaming. Samtliga dessa har en bredare produktportfölj än Net Entertainment och många har under senare år fokuserat på pokermarknaden. Konsolideringen av leverantörer har fortsatt och under kvartalet förvärvades ett antal konkurrenter av andra leverantörer. Net Entertainment har historiskt fokuserat på kasinospel som avgränsat marknadssegment och utvecklar därför en kasinolösning av allra högsta klass. Det har visat sig vara en strategi som fallit mycket väl ut. Ledningen bedömer att företaget har en marknadsandel om cirka 10 procent (baserat på att Net Entertainment är leverantör av kasinospel till cirka tio av de 100 största sportspelsiterna). På sikt avser dock bolaget att bredda sin produktportfölj. Prisutveckling Licensavgiften för kasinolösningar har i absoluta tal stigit under de senaste åren. Denna utveckling är driven av operatörernas ökande omsättning. Under samma period har royaltynivån sjunkit något men denna utveckling tycks nu ha stabiliserat sig. Nya uppdrag och kunder Under kvartalet tecknades avtal för leverans av CasinoModule(tm) med följande fyra operatörer; bet-at-home.com, Smart TV Broadcasting Ltd samt två bingooperatörer som i dagsläget önskar vara anonyma. Likvida medel, finansiering och finansiell ställning Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten under räkenskapsåret uppgick till 14,3 (-7,8) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3,2 (-3,9) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars 2008 till 36,9 (1,5) MSEK (varav 2,3 MSEK avser medel hållna för licenstagares räkning). Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i immateriella tillgångar uppgick för perioden till 3,2 (2,2) MSEK och i materiella anläggningstillgångar till 0,1 (1,7) MSEK. Personal och Organisation Antal anställda i aktiv tjänst inom koncernen uppgick vid kvartalets slut till 71 (55) personer. Andelen kvinnor uppgick till 30 (29) procent. Medräknat underkonsulter sysselsatte Net Entertainment 85 (63) personer vid periodens utgång. Personalkostnaderna under perioden uppgick till 14,7 (11,2) MSEK. Vid utgången av kvartalet var 9 (6) personer anställda vid dotterbolaget Net Entertainment Malta Ltd. Maltabolaget ansvarar för försäljning, account management, affärsutveckling/produktledning samt marknadsföring. Moderbolaget Moderbolagets intäkter för kvartalet uppgick till 24,2 MSEK jämfört med 20,0 MSEK för motsvarande kvartal 2007. Rörelseresultatet uppgick till 1,9 (1,4) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till 1,0 (1,0) MSEK. Likvida medel uppgick per 31 mars 2008 till 29,2 (0,4) MSEK i moderbolaget. Den stora ökningen beror på att koncernens alla likvida medel från och med årsskiftet 2007/2008 koncentreras till moderbolaget. Händelser efter periodens utgång Sedan kvartalets utgång har fyra licenstagare driftsatt sina kasinon. Framtidsutsikter Framtidsutsikterna för Net Entertainment är fortsatt positiva och det är bolagets bedömning att utvecklingen kommer att vara god under 2008. Bolaget har en stark och växande kundbas bestående av flera ledande operatörer och dessutom en stark försäljningspipeline. Genom att erbjuda ett marknadsledande produkt- och tjänsteutbud förbättras konkurrenskraften för befintliga kunder samtidigt som det attraherar nya operatörer. Net Entertainment avser att under 2008 växa mer än marknaden med stark lönsamhet. Redovisningsprinciper Grund för rapportens upprättande Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapporter för koncerner. Moderbolagets redovisning är upprättad med beaktande av Årsredovisningslagen och RR 32, Redovisning för juridiska personer. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen. Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor om inte annat anges. Inga nya standarder har trätt i kraft som påverkar Net Entertainments ställning eller resultat. Segmentsrapportering Bolagets kärnprodukt, CasinoModule(tm), representerade majoriteten av intäkterna under perioden. Beträffande en geografisk uppdelning av verksamheten erbjuder Net Entertainments samarbetspartners (operatörerna) spel till sina kunder i många olika länder. Net Entertainment har inte tillgång till information om slutkunden (spelaren) och kan därför inte avgöra från vilka geografiska områden spelintäkterna härstammar. Net Entertainments direkta kunders hemvist bestäms utifrån helt andra skäl än närheten till den lokala marknaden, till exempel passande spellagstiftning, skattemässiga eller andra skäl. Fördelen med Internet är att det är en global, gränsöverskridande distributionsform där de som innehar en spelsite kan ha sin hemvist var som helst i världen och samtidigt betjäna många lokala marknader runt hela världen. Att indela verksamheten i geografiska segment enligt dessa bolags juridiska hemvist, ger inte relevant information. Även Net Entertainmentkoncernens verksamhet är på samma sätt geografiskt spridd utifrån i huvudsak legala och marknadsmässiga skäl. Risk- och osäkerhetsfaktorer Net Entertainment är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet i mindre eller större omfattning. Dessa kan indelas i bransch- och verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker. Ledningens generella syn på de risker som verksamheten kan komma att påverkas av har inte förändrats väsentligt jämfört med den beskrivning som ges i den senast publicerade årsredovisningen. Beskrivningen nedan är en sammanfattning, för en detaljerad beskrivning av riskbilden hänvisas till Net Entertainments årsredovisning 2007, sidorna 27-28 samt sidan 47. Bransch- och verksamhetsrelaterade risker Som särskilt branschrelaterade verksamhetsrisker noteras att då spel på de flesta nationella marknader är reglerat i lag är Net Entertainment, som leverantör av kasinospel, och dess kunder beroende av rättsläget för spelindustrin och kan påverkas starkt av politiska beslut och lagförändringar. Net Entertainment har en klass4-licens på Malta som innebär att Bolaget tillåts driva hostingverksamhet för sina kunder och det är väsentligt att denna licens upprätthålls och förlängs. Net Entertainment är även sedan 2005 medlem i organisationen G4 som arbetar med att förebygga spelberoende (trots att bolaget inte själv bedriver någon spelverksamhet) och CasinoModule(tm) är anpassat efter de riktlinjer som G4 ger. Bland övriga verksamhetsrelaterade risker märks bl.a. att bolaget är beroende av att den tekniska kompetensen hos personalen upprätthålls, att större kundkontrakt bibehålls och att internt utvecklade produkter och andra immateriella rättigheter och avtal skyddas. Bolagets konkurrenter och generella konjunktursvängningar påverkar naturligtvis också bolagets förutsättningar. Finansiella risker Koncernens resultat är exponerat mot valutakursförändringar då merparten av försäljningen är i Euro, och kostnaderna (transaktionsexponering) är i svenska kronor. Net Entertainment säkrar för närvarande en del av sin försäljning. Resultat och eget kapital påverkas också av valutakursförändringar när de utländska dotterbolagens resultat respektive tillgångar och skulder räknas om till svenska kronor (omräkningsexponering). Säkring av de utländska dotterbolagens egna kapital görs för närvarande inte. Koncernens verksamhet på Malta har till dags datum varit undantagen moms. De Maltesiska myndigheterna ser för närvarande över sitt regelverk gällande utländska spelbolag men det är i dagsläget inte möjligt att ha en entydig uppfattning om vilka eventuella regelförändringar som kan komma att göras. Införs momsplikt på delar av Bolagets verksamhet kommer det sannolikt att påverka resultatet negativt. Kommande rapporttillfälle Kvartalsrapporten för perioden april - juni 2008 offentliggörs den 18:e augusti 2008. Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Net Entertainment NE AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2008 klockan 08:30 CET. Stockholm den 5:e maj 2008. Johan Öhman Verkställande Direktör Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns översiktliga granskning. Frågor kan riktas till: Johan Öhman Verkställande Direktör Tfn: 08-556 967 00 johan.ohman@netent.com Hemsida: www.netent.com

Ämnen

  • Spel, lotteri