Pressmeddelande -

Nordea: Delårsrapport för första kvartalet 2006

Fortsatt stark utveckling - periodens resultat ökade 34 procent Periodens resultat steg 34 procent till 665 miljoner euro (495 under kv. 1 2005) Rörelseresultatet steg 25 procent till 858 miljoner euro (688) Intäkterna ökade 11 procent till 1 759 miljoner euro (1 582) - räntenettot steg 3 procent Kostnaderna ökade 3 procent Kostnad/intäktsrelationen fortsatte att minska till 53 procent (57) Positiva kreditförluster, netto, på 31 miljoner euro (6) - åttonde kvartalet i följd med positiva kreditförluster, netto Vinst per aktie 0,26 euro (0,18), en ökning med 39 procent Avkastning på eget kapital 20,0 procent (15,8) Tillväxtstrategin och affärsmodellen ger utdelning - lönsam tillväxt i affärsvolymerna Stark försäljning till både företag och hushåll - utlåningen steg 12 procent Den strategiska satsningen på sparande har gett resultat - kapital under förvaltning ökade 18 procent och inlåningen steg 8 procent Nettopremieintäkterna i Life ökade 23 procent Stark försäljningsökning för Markets produkter - särskilda satsningar på små och medelstora nordiska företag - Vår framgångsrika tillväxtstrategi under fortsatt gynnsamma marknadsvillkor, tillsammans med vår starka affärsmodell har lett till en kraftig tillväxt inom samtliga affärsområden. Skillnaden mellan intäkts- och kostnadsutvecklingen har ökat trots hård konkurrens och måttliga kostnadsökningar. Positiva kreditförluster, netto, för åttonde kvartalet i rad avspeglar Nordeas starka kreditkvalitet och den gynnsamma konjunkturen. Vi ligger betydligt över våra finansiella mål och vi ska fortsätta att ta vara på möjligheterna till lönsam tillväxt utan att äventyra vår strikta riskhantering och kostnadskontroll. Om konjunkturläget förändras har vi flexibiliteten och förmågan att anpassa våra kostnader därefter, säger Lars G Nordström, Nordeas VD och koncernchef.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare

Vi stammar från fyra nordiska banker: Merita Bank, Nordbanken, Unibank, och Christiania Bank og Kreditkasse, från vardera Finland, Sverige, Danmark och Norge. Sedan december 2001 bedrivs all verksamhet i koncernen under varumärket Nordea.
Nordea är idag den största finansiella koncernen i Norden och Östersjöregionen. Vår starka nordiska bas gör att vi kan skapa en helt integrerad nordisk produktion och distribution, en viktig del i vår ambition att erbjuda de bästa finansiella lösningarna.