Pressmeddelande -

Nordeas ekonomer i ny prognos: Storstäderna drar ifrån - flyttlass går från landsorten

Utvecklingen i år är påfallande jämn mellan regionerna Sydsverige, Västsverige och Mälardalen. Övriga riket växer också i god takt men inte lika snabbt som storstadsregionerna. Nästa år väntas Stockholm och Mälardalen återta ledarpositionen i takt med att den privata tjänstesektorn expanderar . Sydsverige drivs av Öresundsregionen och växer något snabbare än riket som helhet. Västsverige styrs till stor del av industrin för motorfordon och beräknas växa i linje med hela landet. Liksom i år släpar övriga riket efter något. I sin regionala konjunkturprognos, Storstäderna drar ifrån, spår Nordea också att flyttlassen från landsorten till storstadsregionerna ökar. Enbart i år kan utflyttningen komma att uppgå till närmare tiotusen personer. - Mälardalsregionen har oväntat sackat efter de övriga storstadsregionerna i år. Västsverige tätt följt av Sydsverige har visat sig starkast. Men nästa år tar Mälardalen tillbaka tätpositionen tack vare fler arbetstillfällen i den privata tjänstesektorn, säger Nordeas chefekonom Jörgen Appelgren. - Tillväxten i landet koncentreras till storstäderna eftersom vi ser en ökad flyttström från landsorten, en trend som har förstärkts under 2006 och väntas fortsätta kommande år, fortsätter Jörgen Appelgren. Mälardalens näringslivsstruktur med en stor andel privata tjänster bedöms vara särskilt gynnsam när den inhemska efterfrågan ökar kraftigt. Prognosen för kommande år innebär att Mälardalen åter hamnar i topp vad gäller produktionsuppgång och sysselsättningsökning. Flyttlassen från landsorten går åter i allt högre grad till Mälardalen. Västsverige har toppat tillväxtligan de senaste åren. De kommande åren förväntas sysselsättningen öka lika snabbt som landet som helhet. Regionen styrs hårt av motorfordonsindustrin som fortsätter att hålla uppe tillväxten. Flyttströmmarna till regionen tycks öka i år efter att ha varit stabila de senaste åren. Sydsverige har haft en god utveckling de senaste åren. Näringslivsstrukturen är bred och Öresundsregionen har en hög attraktionskraft. Den framtida utvecklingen väntas överträffa riksgenomsnittet något vad gäller såväl sysselsättning som produktion. Inflyttningen bedöms som fortsatt god med ett par tusen personer om året. I övriga riket finns cirka 40 procent av antalet sysselsatta. Området som består av både skogslän med basindustri och exempelvis Blekinges IT-center är heterogent. Tillverkningsindustrin lyfter bruttoregionprodukten men ger inga nya jobb. En starkare inhemsk ekonomi gynnar storstadsregionerna vilket betyder att flyttlassen från övriga riket ökar. Rapporten "Storstäderna drar ifrån" finns att ladda ner på www.nordea.se/analys För ytterligare information: Jörgen Appelgren, chefekonom Nordea, 08-614 95 21

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare

Vi stammar från fyra nordiska banker: Merita Bank, Nordbanken, Unibank, och Christiania Bank og Kreditkasse, från vardera Finland, Sverige, Danmark och Norge. Sedan december 2001 bedrivs all verksamhet i koncernen under varumärket Nordea.
Nordea är idag den största finansiella koncernen i Norden och Östersjöregionen. Vår starka nordiska bas gör att vi kan skapa en helt integrerad nordisk produktion och distribution, en viktig del i vår ambition att erbjuda de bästa finansiella lösningarna.