Pressmeddelande -

Recession i Baltikum

Nordea förutspår en försämrad ekonomisk utveckling i Baltikum, Polen och Ryssland. Estland och Lettland har haft det kraftigaste uppsvinget och står nu inför den brantaste nedgången. Inbromsningen i tillväxten märks också av i Litauen, Polen och Ryssland.

De baltiska staterna är i ett ekonomiskt utsatt läge. Den inhemska nedgången som inleddes för cirka ett år sedan förvärras nu i takt med en alltmer ogynnsam utveckling i omvärlden. Samtidigt har staterna begränsade möjligheter att möta nedgången med ekonomiska insatser så länge som valutan är låst, räntepolitiken följer ECB och finanspolitiken inriktas på budgetbalans. I avsaknad av dessa ekonomiska verktyg sätts stor tillit till den egna ekonomins anpassningsförmåga. Löneökningstakten, och med den inflationstakten, väntas avta. De baltiska staterna är ömsesidigt beroende av varandra och eftersom alla beräknas få en negativ tillväxt nästa år påverkas även utvecklingen i grannländerna negativt.

Mönstret är likartat i alla länderna med kraftig nedgång i den privata konsumtionen och investeringarna, inte minst bygginvesteringarna. Exportutsikterna försvagas generellt men det är endast i Estland som vi räknar med en direkt nedgång i exportvolymerna. Lettland är mest utsatt med en negativ BNP-tillväxt i år såväl som de närmaste två åren. Landet står inför vad som får betecknas som en relativt djup recession. Estlands utsikter är bara aningen ljusare. Tillväxten beräknas sjunka med 3,3 procent nästa år men vända upp och stiga något under 2010. Litauens ekonomi växer i hygglig takt i år men en mindre nedgång i BNP väntas under nästa år. År 2010 vänder ekonomin långsamt upp och BNP hamnar kring nollstrecket.

Den polska ekonomin känner av den globala krisen och påverkas av avmattningen i euroområdet. Den starka investeringsuppgången mattas av och BNP-tillväxten halveras till 2,5 procent nästa år. Ekonomin är emellertid robust och beräknas återhämta sig mot slutet av 2009 i takt med att finanskrisen lättar och omvärldsutsikterna förbättras. Polen siktar på EMU-medlemskap 2012 vilket är fullt möjligt, men inte utan hinder.

Ryssland är utsatt för tryck från flera håll. Förutom den globala konjunkturnedgången har den finansiella krisen drabbat landet relativt hårt. Oljeprisnedgången omvandlar tidigare stora budget- och bytesbalansöverskott till underskott samtidigt som politisk oro efter Georgien-konflikten tynger. BNP beräknas öka med 4,1 procent nästa år, klart lägre än de senaste årens 7-8 procent. Fortsatta kapitalutflöden väntas och i kombination med det lägre oljepriset kan det leda till att rubeln deprecieras med 15 procent under det kommande året.

För ytterligare information:
Jörgen Appelgren, chefsekonom, 08-614 95 21
Hämta Baltic Rim Outlook på www.nordea.com.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare

Vi stammar från fyra nordiska banker: Merita Bank, Nordbanken, Unibank, och Christiania Bank og Kreditkasse, från vardera Finland, Sverige, Danmark och Norge. Sedan december 2001 bedrivs all verksamhet i koncernen under varumärket Nordea.
Nordea är idag den största finansiella koncernen i Norden och Östersjöregionen. Vår starka nordiska bas gör att vi kan skapa en helt integrerad nordisk produktion och distribution, en viktig del i vår ambition att erbjuda de bästa finansiella lösningarna.