Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - mars 2008

(Aktietorget: CAMP)

Rapportperiod (januari - mars 2008)
* Nettoomsättningen ökade till 2 356 (1 022) KSEK
* Rörelseresultatet minskade till - 2 182 (-1 401) KSEK
* Resultatet efter skatt minskade till - 2 368 (-1 473) KSEK
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 936 (1 488) KSEK

Verksamhet

Nordic Camping fortsätter att växa, och omsättningen ökade med 130 % jämfört med motsvarande period föregående år. Detta beror i huvudsak på förvärven av Mörudden och Råå Vallar Camping.
I takt med att omsättningen ökar kan det bli större svängningar i kvartalsresultaten, då merparten av omsättningen sker under sommaren.

Verksamheten i Östersund har stora möjligheter att utvecklas väl på en expanderande lokalmarknad. Frösö Park har fått en bra positionering i samband med skidskytte VM, och är ett attraktivt alternativ för alla de grupper som behöver större inkvartering i samband med idrottsevenemang, mässor etc.

Nordic Camping har under det första kvartalet gjort omfattande renoveringar på Råå Vallar Camping i Helsingborg. För att få fyra stjärnor i stället för två har en ny reception gjorts i ordning, attraktiv lekplats finns på plats samt ny matsal för campinggäster. Dessutom har hela anläggningen fått en allmän uppfräschning. Starten av säsongen har varit mycket positiv.

Inför 2008 års campingsäsong har Nordic Camping installerat ett nytt kassasystem på samtliga anläggningar, viket förbättrar kontrollen samt förenklar rutinerna.

Bokningar inför säsongen 2008 uppgår till 5 770 KSEK vilket är en ökning med 263 % jämfört med 2007 års bokningssiffror som var 2 193 KSEK, detta beror i huvudsak på förvärven av Mörudden och Råå Vallar Camping.

Bolaget har investerat 266 KSEK i att rusta upp befintliga anläggningar inför sommarsäsongen.


Ekonomi

Perioden 1 januari till 31 mars 2008
Som ett resultat av förvärvade verksamheter ökade bolaget omsättningen till 2 356 KSEK vilket motsvarar en ökning med 130 % från motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet minskade till -2 182 KSEK (- 1 401 KSEK). Resultatet efter skatt uppgick till -2 368 KSEK (1 473 KSEK).

Likviditet och kassaflöde
Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 1 513 KSEK. Inkluderat checkkredit uppgår likviditeten till 2 513 KSEK. Perioden kassaflöde uppgick till -936 KSEK.

Eget kapital
Nordic Campings egna kapital uppgick till 11 305 KSEK per 31 mars 2008. Eget kapital per
aktie uppgick till 2,57 kr/aktie.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med RR20, Delårsrapportering.

Tvister
Under perioden har tvist uppkommit mellan bolaget och en tidigare anställd avseende ersättning för förbättringsarbeten i den anställdes hyresbostad.
Hyresgästen yrkar ersättning med 210 000 kronor. Bolaget anser att ersättningsanspråken är ogrundade.

 

 

Granskning
Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen
Publiceringsdatum för ekonomisk information:
Delårsrapport jan - juni 2008 - 28 augusti 2008
Delårsrapport jan - september 2008 - 13 november 2008
Bokslutskommuniké 2008 - 26 februari 2009

Stockholm 16 maj 2008

Tom Sibirzeff
VD


NCS Nordic Camping & Sports AB (org.nr 556618-9873)
Box 555 82
102 04 Stockholm
Telefon: 08-782 90 05
Fax: 08-667 63 60
www.nordiccamping.se

 

 

 

Ämnen

  • Semester

Kontakter

Tom Sibirzeff

Presskontakt VD 08-6625822