Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - mars 2011

(Aktietorget: CAMP)

Rapportperiod (januari-mars 2011)
* Nettoomsättningen ökade till 2 115 (1 200) KSEK
* Rörelseresultatet minskade till -3 879 (-1 085) KSEK
* Resultatet efter skatt minskade till -4 003 (-1 179) KSEK

Verksamhet

Bolagets nettoomsättning ökade till 2 115 KSEK för perioden, vilket är en klar förbättring mot föregående år som slutade på 1 200 KSEK. Rörelseresultatet försämrades dock till -3 879 KSEK, att jämföra med -1 085 för samma period föregående år.

Resultatet är i linje med förväntan. Skillnaden i rörelseresultatet beror främst på att bolaget 2010 sålde Stenö Camping & Havsbad årets första kvartal, vilket då resulterade i en reavinst på 2 052 KSEK. Uppstarten av den nya anläggningen Edsviks Camping har belastat resultatet med nya kostnader, men som senare under året även kommer att innebära nya intäkter. Den kalla och långa vintern har påverkat anläggningarna resultatmässigt negativt då elpriserna varit höga.

Det första kvartalet är ett traditionellt svagt kvartal inom campingbranschen, där fasta kostnader samt uppstart och iordningställande av anläggningar belastar resultatet. 

Nordic Camping har under årets första kvartal tecknat avtal med Menigo Foodservice, vilket innebär att bolaget nu implementerar TIME-konceptet i utvalda butiker på våra anläggningar. Ett starkt butikskoncept för servicebutiker med kassalösning, marknadsföring och säljande inredning. Avtalet med Menigo kommer att leda till bättre styrning och ökad lönsamhet i butiksledet på anläggningarna.

För att spegla den utveckling som bolaget nu genomgår, från klassisk campingkedja till en kedja av semester och boenderesorts, byter Nordic Camping & Sports nu namn till Nordic Camping & Resort i samband med årsstämman. 

Händelser efter rapportperiodens utgång

Bokningsläget inför sommarsäsongen är betydligt bättre jämfört med föregående år. Bokningar på nätet har under perioden mer än fördubblats jämfört med samma period föregående år. Intresset för Nordic Campings koncept och anläggningar har ökat kraftigt, vilket även märks på antalet besökare på hemsidan som också ökar stadigt. 

Första etappen av Helsingborg Lodge är sedan tidigare slutsålt. Under perioden påbörjades byggnationen av 10 hus i etapp 2, som stod färdiga 15 april. Försäljningen av etapp 2 har påbörjats i samarbete med Fastighetsbyrån i Helsingborg.

Aktieägarerbjudande

Aktieägare i Nordic Camping erbjuds att uppleva bolagets vackra anläggningar genom att vi bjuder på fri övernattning med husvagn eller tält under låg och mellansäsong. Erbjudandet innefattar också 50 % rabatt på alla våra stugor upp till två nätter under 2011. För ytterligare information, kontakta bokningskontoret info@nordiccamping.se


Ekonomi

Perioden 1 januari till 31 mars 2011
Bolagets omsättning ökade med till 2 115 KSEK (moderbolaget 1765) från 1 200 KSEK föregående år. Rörelseresultatet försämrades till -3 879 KSEK (moderbolaget -3 312) från -1 085 KSEK föregående år och rörelseresultatet efter skatt försämrades till -4 003 KSEK från - 1 179 KSEK. 

Likviditet
Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 3 660 KSEK (moderbolaget 3 154). Inkluderat checkkredit uppgår likviditeten 4 660 KSEK. 

Eget kapital
Nordic Campings egna kapital uppgick till 24 644 KSEK (moderbolaget 23 597) per 31 mars 2011. Eget kapital per aktie uppgick till 3,36 kr/aktie.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med RR20, delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper används som föregående år.

Granskning
Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen
Publiceringsdatum för ekonomisk information:
Delårsrapport jan - juni 2011 26 augusti 2011 
Delårsrapport jan - september 2011 11 november 2011
Bokslutskommuniké 2011 februari 2011 

Stockholm 12 maj 2011

Tom Sibirzeff
VD


NCS Nordic Camping & Sports AB (org.nr 556618-9873)
Box 555 82
102 04 Stockholm
Telefon: 08-782 90 05
Fax: 08-667 63 60
www.nordiccamping.se

Ämnen

  • Semester

Nordic Camping & Resort är Sveriges ledande kedja inom camping. Verksamheten bedrivs på 19 anläggningar från Östersund i norr till Helsingborg i söder. Bolagets affärsidé är att erbjuda en kedja med flera boendealternativ under ett varumärke med ett tydligt affärskoncept där gästens helhetsupplevelse står i centrum. Nordic Camping & Resorts vision är att vara det marknadsledande alternativet i Norden för upplevelsebaserat boende. För mer information besök www.nordiccamping.se

Kontakter

Tom Sibirzeff

Presskontakt VD 08-6625822

Relaterat innehåll