Pressmeddelande -

Ägare konverterar lån till aktier i NGM Holding

Under år 2002 emitterade Nordic Growth Market NGM Holding AB (publ) vid två tillfällen sammanlagt 5 konvertibla förlagslån om vardera nominellt 2 000 000 kr. Lånen tecknades av Bankaktiebolaget JP Nordiska, Aragon Fondkommission AB, Erik Penser Fondkommission AB, Univits International AB samt av NGMs VD Ulf Cederin. Konverteringskursen var 55 öre. Univits International AB har senare sålt sitt konvertibla förlagslån till BUCHLA Gruppen AB. Genom att Bankaktiebolaget JP Nordiska och Aragon Fondkommission AB gick upp i Kaupthing Bank Sverige AB kom Kaupthing Bank Sverige AB att inneha skuldebrev om 4 000 000 kr. NGM har tidigare informerat om att Kaupthing Bank Sverige AB har påkallat konvertering av sina skuldebrev till aktier. Även de övriga innehavarna av skuldebreven har nu begärt att deras respektive skuldebrev i sin helhet skall konverteras till B-aktier. Konverteringen kommer att medföra att NGM Holdings aktiekapital ökar till 32 448 337, 25 kr. Antalet aktier i NGM Holding AB kommer öka med 18 181 816 stycken, fördelat på tre poster om 3 636 363 aktier samt en post, Kaupthing Bank AB, post om 7 272 727 aktier. Antalet aktier i bolaget blir efter konvertering 58 996 977 stycken (före konvertering 40 815 161 stycken) fördelade på 9 072 274 A-aktier (9 072 274 stycken) och 49 924 703 B-aktier (31 742 887 stycken). Nominellt värde per aktie är 0,55 kr. Antalet röster i bolaget är nu 140 647 443 stycken (före konvertering 122 465 627 stycken). Konverteringen innebär att NGMs ägarstruktur kommer att se ut enligt följande: Aktieägare, Kapitalandel, Rösteandel Ulf Cederin, VD, 14,91 %, 30,68 % Univits International AB, 7,93 %, 24,66 % Kaupthing Bank Sverige AB, 12,33 %, 5,17 % Curt Nicolins Stiftelse, 1,47 %, 3,82 % BUCHLA Gruppen AB, 6,65 %, 2,79 % Erik Penser Fondkommission AB, 6,16 %, 2,59 % Övriga, 50,55 %, 30,29 % För ytterligare information kontakta: Ulf Cederin, VD, Nordic Growth Market, tel: 08-566 390 00

Ämnen

  • Ekonomi, finans