Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-01-01 – 2006-03-31

Första kvartalet 2006 · Nettoomsättningen ökade med 115 % till 10,3 MSEK (4,8 MSEK) · Intäkter från börsverksamheten ökade med 131 % till 9,0 MSEK (3,9 MSEK) · Transaktionsintäkter ökade med 536 % till 4,6 MSEK (0,7 MSEK) · Resultat efter skatt uppgick till 3,4 MSEK (0,9 MSEK) · Resultat per aktie uppgick till 0,06 kr (0,02 kr) · Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten med 5,5 MSEK (0,3 MSEK) Viktiga händelser första kvartalet 2006 · NGM redovisar sitt starkaste kvartal någonsin · NDX - I februari var för första gången NDX större än OMX i Sverige räknat både till antal transaktioner och till omsättning. Vid utgången av kvartalet fanns 939 instrument noterade motsvarande 50 % av utbudet i Sverige. · NDX Bonds - Vid utgången av kvartalet handlades 117 instrument till ett totalt värde om 16,5 miljarder kronor. · NGM Equity - Vid utgången av kvartalet fanns 45 (39) bolag noterade. · Nordic OTC - Vid utgången av kvartalet fanns 17 (13) bolag listade. · Förvärv av handelssystemet Tellus - Den 25 januari informerades att NGM förvärvar handelssystemet Tellus från Univits International AB. Köpeskillingen uppgår till 30 MSEK och finansieras enligt beslut av extra bolagsstämma den 17 mars 2006 genom emission av ett riktat konvertibelt skuldebrev. FINANSIELL INFORMATION Resultat och omsättning första kvartalet 2006 Nordic Growth Market NGM Holding AB med det helägda dotterbolaget Nordic Growth Market NGM AB, där börsverksamheten bedrivs, redovisar för det första kvartalet ett resultat före skatt om 3,4 MSEK (0,9 MSEK motsvarande period föregående år). Skattemässiga förlustavdrag gör att bolagsskatt ej kommer att erläggas de närmaste åren. NGM:s totala intäkter ökade med 78 % till 10,3 MSEK (5,8 MSEK). Den främsta orsaken till ökningen är ökade intäkter från börsverksamheten. Den starka utvecklingen som förelåg under det sista halvåret föregående år, framförallt det fjärde kvartalet, har hållit i sig och stärkts ytterligare. Särskilt kan nämnas att handeln på NGM Equity för det första kvartalet motsvarar mer än 50 % av föregående års totala handel. För NDX motsvarar handeln det första kvartalet mer än 145 % av föregående års totala handel. Därigenom redovisar NGM sitt starkaste kvartal någonsin. Nettoomsättningen uppgick totalt till 10,3 MSEK (4,8 MSEK). Nettoomsättningen fördelade sig på börsverksamhet 9,0 MSEK (3,9 MSEK) varav transaktionsintäkter uppgick till 4,6 MSEK (0,7 MSEK) och informationsverksamhet till 1,3 MSEK (0,9 MSEK). Koncernens totala rörelsekostnader uppgick till 6,9 MSEK (4,8 MSEK). Kostnadsökningen beror delvis på kostnader i samband med flytt, rekryteringskostnader för teknikpersonal samt ökade personalkostnader. Vid kvartalets utgång fanns 18 (13) anställda i koncernen. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 3,4 MSEK (1,0 MSEK). Totala avskrivningar uppgår till 0,9 MSEK (0,8 MSEK). Resultatet efter finansiella poster (tillika efter skatt) uppgår till 3,4 MSEK (0,9 MSEK) motsvarande 0,06 kr per aktie (0,02 kr). Vid periodens slut uppgick balansomslutningen till 48,0 MSEK (29,1 MSEK). Det egna kapitalet uppgick till 25,1 MSEK (19,4 MSEK) motsvarande 0,43 kr per aktie (0,33 kr per aktie). Som ett resultat av aconto betalning avseende förvärv av handelssystem samt finansiering för detta har soliditeten minskat till 52 % (67 %). Resultatet i moderbolaget efter skatt uppgår till -0,2 MSEK (-0,2 MSEK). Det egna kapitalet uppgår till 38,7 MSEK (38,2 MSEK) motsvarande 0,66 kr per aktie (0,65 kr per aktie). Kassaflöde och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,5 MSEK (0,3 MSEK). Rörelsekapitalförändringen uppgick till 1,1 MSEK (-1,4 MSEK). Kundfordringarna har minskat med 0,9 MSEK jämfört med föregående år. Leverantörsskulderna har minskat med 0,6 MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 3,8 MSEK (-0,5 MSEK). Bolagets likviditet har under kvartalet stärkts ytterligare. Förvärvet av handelssystemet Tellus finansieras enligt beslut av extra bolagsstämma den 17 mars 2006 separat via utgivande av konvertibelt skuldebrev. Trots att ökade personal- och teknikkostnader i samband med förvärvet initialt ej bedöms täckas av förvärvade löpande intäkter, kostnadsreduktioner samt möjligheter till nya löpande intäkter förenade med handelssystemet, så bedöms likviditeten vara tillräcklig för det kommande året. Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapitalet i koncernen uppgår till 32,4 MSEK (32,4 MSEK) och antalet aktier i bolaget är 58 996 977 st (58 996 977 st), fördelade på 9 072 274 A-aktier (9 072 274 st) och 49 924 703 B-aktier (49 924 703 st). Nominellt värde (kvotvärde) på en aktie är 0,55 kr. Förvärvet av handelssystemet Tellus finansieras enligt beslut av extra bolagsstämma den 17 mars 2006 genom emission av ett riktat konvertibelt skuldebrev. Konvertibeln innebär att det egna kapitalet (aktiekapitalet) maximalt kan komma att öka med 5,5 MSEK samt att utestående antalet B-aktier maximalt kan komma att ökas med 10 000 000 st. Konvertibeln löper på 5 år. Konverteringskursen är 3 kronor. Räntan är 2,5 procent. NGM har rätt att återbetala konvertibeln under hela löptiden. Aktiekursen (senaste betalkurs) den 31 mars 2006 för NGM Holding AB var 1,52 kr (0,85 kr). Anpassning till IAS/IFRS-standarder och redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapportering för koncerner. NGM:s koncernredovisning upprättades i enlighet med svensk redovisningsstandard till och med utgången av 2004. Från och med den 1 januari 2005 tillämpar NGM International Financial Reporting Standards, IFRS redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från de som tillämpats i årsredovisningen för 2005. BÖRSVERKSAMHET OCH UTSIKTER På kort tid har NDX etablerats som en fullödig konkurrent till alternativen i Norden. Därigenom har marknaden kommit att åtnjuta kraftiga prisreduktioner, inte bara hos NGM utan även hos våra konkurrenter. NDX är en flexibel plattform och struktur som möjliggör introduktion av nya produkter som tidigare endast funnits på den internationella marknaden och ambitionen är att fortsatt ta marknadsandelar genom att ligga i framkant avseende flexibilitet och konkurrenskraft. Förutom att arbetet med att öka antalet emittenter och medlemmar fortsätter så kommer arbetet med att etablera NDX i Norden att intensifieras. NDX Finland lanserades mot slutet av 2005 och etableringsprocessen är pågående. NDX visar tydligt behovet och nyttan av konkurrens. Utvecklingen under genombrottsåret 2005 och det första kvartalet 2006 visar att NDX har potential att expandera kraftigt, delvis som en följd av behovet av ett alternativ, men också som en följd av att den nordiska marknaden inom detta segment enligt bolagets bedömning står inför en spännande tillväxt. Bedömningen är att NDX kommer att växa kraftigt under 2006. Det goda marknadsklimatet och särskilt det stora intresset för olje- och råvarubranschen har inneburit mycket god handel samt ett stort intresse för noteringar på NGM Equity. Det skall dock noteras att ett bolag som väsentligt bidragit till transaktionsintäkter har annonserat att det kommer att flytta till OMX Stockholmsbörsens O-lista under det första halvåret innevarande år. Antalet noteringsansökningar och diskussioner med bolag indikerar dock en fortsatt god utveckling för NGM Equity. Utöver det goda koncept NGM erbjuder noterade bolag så är bolagets målsättning att i högre grad attrahera utländska bolag och investerare genom bl.a. parallellnoteringar samt att aktivt bidra till utveckling och exponering av intressanta branscher, t ex olja och råvaror. Som ett led i detta lanserar NGM under april månad innevarande år Natural Resources Index (NRX) samt ett branschforum, www.nrx.se (för mer detaljer var god se "Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång" nedan) Bedömningen är att antalet bolag på NGM Equity kommer att öka under 2006. NGM Equity Omsättningen på aktielistan NGM Equity har varit fortsatt god. Antalet avslut ökade första kvartalet med 364 % till 161 697 st (34 884 st). Handeln omsatte ca 5,0 miljarder kronor (0,6 miljarder kronor), vilket utgjorde en ökning med ca 700 %. Noterbart är att för helåret 2005 uppgick antalet avslut till 299 523 st och handeln omsatte ca 9,2 miljarder kronor. Inga nya bolag har under perioden noterats på NGM Equity. NGM behandlar för närvarande tolv ansökningar om notering, varav 4 - 5 beräknas vara klara under det första halvåret. NGM arbetar dessutom aktivt med ytterligare ett antal bolag som visat intresse för att ansöka om börsnotering vid NGM. Två bolag har annonserat att de kommer att flytta till OMX Stockholmsbörsens O-lista respektive handelsplatsen Nya Marknaden. Per den 31 mars 2006 var 45 bolag (39 bolag) noterade på NGM Equity. NDX Sedan årsskiftet har den goda utvecklingen på NDX hållit i sig. I februari var för första gången NDX större än OMX räknat både till antal transaktioner och till omsättning. Vid utgången av kvartalet fanns 939 instrument noterade, vilket motsvarar en marknadsandel i Sverige avseende utbud om ca 50 %. Antal avslut för perioden uppgick till 59 018 st (4 304 st) och handeln omsatte ca 1,9 miljarder kronor (0,1 miljarder kronor). Noterbart är att för helåret 2005 uppgick antalet avslut till 58 985 st och handeln omsatte ca 1,3 miljarder kronor. Vid utgången av kvartalet uppgick antalet emittenter till 4 st (Carnegie, Handelsbanken, Nordea och Société Générale). Teknisk integration är färdigställd med ytterligare 1 emittent och diskussioner pågår med ytterligare 3 emittenter (alla utländska). Vi har goda förhoppningar att antalet emittenter innan halvårsskiftet skall uppgå till åtminstone 6 st. NDX Bonds Vid utgången av kvartalet handlades 117 kontrakt motsvarande ett värde om 16,5 miljarder kronor. Vid utgången av kvartalet uppgick antalet emittenter till 7 st. Diskussioner pågår med ytterligare emittenter och det bedöms som rimligt att antalet emittenter kan uppgå till 10 st mot slutet av 2006. Nordic OTC Nordic OTC är en handelsplats för onoterade bolag. Handeln på Nordic OTC organiseras av värdepappersinstitut, vilka agerar som s.k. sponsorer för de listade bolagen. Sponsorerna använder NGMs handelssystem för att bedriva handeln och ansvarar för övervakningen av handeln. Nordic OTC omfattas inte av NGMs auktorisation som börs och därför inte heller av Finansinspektionens direkta tillsyn över NGM. Handeln sker elektroniskt på ett enkelt, kostnadseffektivt sätt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de börsnoterade företagen. Information om kurser, volymer och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för NGMs börsverksamhet (NGM Equity och NDX). Genom att samla den inofficiella handeln under ett paraply med ökade krav på informationsspridning förenklas handeln samt minskas de risker som är förenade med handel i onoterade bolag. Idag handlas 17 (13) bolag inom ramen för Nordic OTC. Inget bolag har under perioden tillkommit på Nordic OTC och 2 bolag har under perioden lämnat Nordic OTC. INFORMATIONSVERKSAMHETEN NG News NG News är en av Sveriges största distributörer av finansiell information. Kunderna utgörs av bolagen noterade på NGM Equity, de onoterade bolagen på Nordic OTC, bolag noterade på någon av Stockholmsbörsens listor samt av bolag som handlas inofficiellt på någon av de övriga marknadsplatserna. Under perioden har ytterligare investeringar gjorts för att möta kunders ökade krav på nyhetsdistribution. Med dessa investeringar står NG News väl rustat för att kunna ta ytterligare marknadsandelar och erbjuda kunder nya lösningar och produkter. Intäkterna under perioden uppgick till 1,3 MSEK (0,9 MSEK). De ökade intäkterna återspeglar den ökade aktiviteten i marknaden samt fler noterade bolag på NGM Equity. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Lansering av Natural Resources Index (NRX) NRX är ett branschforum och index som omfattar bolag noterade på NGM Equity med verksamhet inom olja, guld, mineraler samt övrig gruvprospektering. Tanken är att skapa ett exklusivt forum för bolag och investerare i denna bransch som gör det lättare att följa och informera sig om branschen som helhet, bevaka och utvärdera specifika bolag, öka jämförbarheten mellan bolag inom detta segment och marknadsföra och analysera relaterade derivat- och andra strukturerade produkter inom denna bransch. Forumet kommer inte bara utgöras av noterade bolag utan ambitionen är också att belysa alla typer av produkter som har underliggande inom olje- och råvarubranschen. Därför kommer NGM inom ramen för forumet även att presentera produkter noterade på NDX (warranter och andra strukturerade produkter). För närvarande pågår diskussioner med flera bolag verksamma inom denna sektor avseende notering på NGM Equity. Rapportdagar 2006: Årsredovisning med revisionsberättelse finns tillgänglig från och med 16 maj (i bolagets reception) Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) 30 maj Andra kvartal 29 augusti Tredje kvartal 27 oktober Nordic Growth Market NGM Holding AB Ulf Cederin VD Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer. Kontaktpersoner: Ulf Cederin, VD, 08-566 390 00 Hans Lemdal, Ekonomichef, 08-566 390 00 (För fullständig rapport se bifogad fil) NGM Holding skall, genom dotterbolaget Nordic Growth Market, som auktoriserad börs bedriva börsverksamhet med hög servicegrad för tillväxtföretag. Marknadsplatsen noterar bolag med hög risk och ställer därför långtgående krav på bolagens information för att placerarna ska erhålla ett bra beslutsunderlag för sina investeringsbeslut.

Ämnen

  • Ekonomi, finans