Pressmeddelande -

Den externa granskningen av NGM-bolagens årsredovisningar för år 2003 är avslutad

NGM har liksom i fjol anlitat två oberoende granskningsmän för att undersöka om de bolag som är noterade på NGM Equity har genomfört den externa ekonomiska rapporteringen i årsredovisningarna på ett börsmässigt sätt. Denna gång har granskningen utförts av Peter Wigforss, tidigare konsult vid två av landets främsta revisonsbyråer, och Sven Kaae, auktoriserad revisor. Årets granskning är nu avslutad. Granskningen avsåg främst tillämpningen av Redovisningsrådets rekommendationer. Totalt granskades 15 punkter, inklusive de nya redovisningsrekommendationer som gällt från och med 2003. Granskningsmännen konstaterar i sin rapport att standarden generellt sett är god och att standarden dessutom har förbättrats från förra året. Liksom förra året har de noterade bolagen lyckats mycket väl med tillämpningen av det som kan anses utgöra kärnan i rapporteringen, nämligen utformning av årsredovisning och uppställning av resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Sämst har tillämpningen varit av den för året nya regeln om redovisning av sjukfrånvaro. Bland de områden där redovisningen, enligt granskningsmännen, kan förbättras kan nämnas; resultat per aktie, nedskrivningar och upplysningar om närstående. Nordic Growth Market anser att extern granskning av årsredovisningar utgör ett värdefullt komplement till Nordic Growth Markets egna interna granskning och avser att löpande låta granska standarden i de noterade bolagens externa rapportering. Syftet med granskningsinsatserna är att de skall leda till ökad kvalitet och jämförbarhet samt mer rättvisande värdering för respektive bolag. För ytterligare information kontakta: Jonas Myrdal, Chefsjurist, NGM: 08-566 390 00 Peter Wigforss: 070-553 38 43 Sven Kaae: 070-365 38 12

Ämnen

  • Ekonomi, finans