Pressmeddelande -

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I NGM HOLDING

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=43202 Vid årsstämma den 30 maj 2006 i Nordic Growth Market NGM Holding AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkningar i den framlagda årsredovisningen för räkenskapsåret 2005. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslutade att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2005. Bolagsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Kajsa Lindståhl, Clas Romander, Lennart Laurén och Anders Olsson. Styrelsearvode skall uppgå till 450 000 kr, varav 150 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera till övriga ledamöter. Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, vilket innebär bl.a. att kallelse i fortsättningen skall ske i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Beslutet fattades med mer än erforderliga två tredjedelar majoritet. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Aktier som tillkommer med stöd av bemyndigandet skall vara av serie B och sammanlagt uppgå till högst så många aktier att bolagets aktiekapital ökas med 5 500 000 kr. Aktiespararna och ytterligare två aktieägare reserverade sig mot delar av beslutet. Beslutet fattades dock med mer än erforderliga två tredjedelar majoritet. Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner och antagande av incitamentsprogram med den avvikelsen från styrelsens tidigare offentliggjorda förslag att teckningskurs skall vara 2,50 kr i stället för 4 kr. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökar aktiekapitalet med 1 595 000 kr. Beslutet fattades med mer än erforderliga nio tiondelars majoritet. En minoritet bestående av Aktiespararna röstade för styrelsens ursprungliga förslag och emot det modifierade förslaget och en aktieägare avstod från att rösta. För ytterligare information kontakta: Ulf Cederin, verkställande direktör, på telefon 08-566 390 00 NGM Holding skall, genom dotterbolaget Nordic Growth Market, som auktoriserad börs bedriva börsverksamhet med hög servicegrad för tillväxtföretag. Marknadsplatsen noterar bolag med hög risk och ställer därför långtgående krav på bolagens information för att placerarna ska erhålla ett bra beslutsunderlag för sina investeringsbeslut.

Ämnen

  • Ekonomi, finans