Pressmeddelande -

KOMPLETTERANDE INFORMATION INFÖR ÅRSSTÄMMAN I NGM HOLDING

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=43076 Kallelse till årsstämma i Nordic Growth Market NGM Holding AB ("NGM Holding") har annonserats i Post och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och genom pressmeddelande den 2 maj 2006. Med hänvisning till punkterna 8-10 och 13 i förslag till dagordning i kallelsen informerar NGM Holding härmed om följande. En valberedning bestående av representanter utsedda av de tre största aktieägarna har föreslagit att styrelsen i NGM Holding fortsatt skall bestå av fyra personer samt föreslår omval av den sittande styrelsen bestående av Lennart Laurén, Kajsa Lindståhl, Clas Romander och Anders Olsson. Valberedningen har också föreslagit att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 450 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Teckningstiden för det föreslagna teckningsoptionsprogrammet om maximalt 2.900.000 aktier av serie B till de anställda i koncernen skall vara under perioderna från och med den 1 juni till och med den 30 juni årligen för 2007, 2008 samt 2009. Teckningskursen vid teckning av aktier inom ramen för teckningsoptionsprogrammet skall vara 4 kronor. Fullt utnyttjande av optionsrätterna motsvarar en utspädningseffekt av de nya aktierna om cirka 4,9 procent av utelöpande aktier och 2 procent av rösterna i bolaget. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2005 och andra handlingar inför stämman finns att tillgå på bolagets kontor och sänds till aktieägare som begär det. För ytterligare information eller beställning av handlingar kontakta: Angelica Olsson, Chefsjurist Telefon: 08-566 390 58 NGM Holding skall, genom dotterbolaget Nordic Growth Market, som auktoriserad börs bedriva börsverksamhet med hög servicegrad för tillväxtföretag. Marknadsplatsen noterar bolag med hög risk och ställer därför långtgående krav på bolagens information för att placerarna ska erhålla ett bra beslutsunderlag för sina investeringsbeslut.

Ämnen

  • Ekonomi, finans