Pressmeddelande -

ZIP STRUCTURE: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Zip Structure AB (publ) (556536-0954) kallas till extra bolagsstämma kl. 11.00 fredagen den 26 augusti 2005 i Mountbrooks lokaler på Kungsgatan 3, 11143 Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 16 augusti 2005, dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 24 augusti 2005 under adress Zip Structure AB (publ.), Box 7075, 10387 Stockholm. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt innehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten insändas till bolaget i original före bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 16 augusti 2005 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Godkännande av förslag till dagordning; 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. Beslut om: a) ändring av bolagsordningen (firma) b) emission av konvertibla skuldebrev 7. Övriga frågor; 8. Beslut om justeringsbemyndigande; 9. Stämman avslutas. Beslutsförslag Punkt 6 (a). Beslut om ändring av bolagsordningen (firma) Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras till C2SAT holding AB. Punkt 6 (b) Beslut avseende kvittning av lån genom emission av konvertibla skuldebrev. Styrelsen föreslår att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, stämman beslutar om en emission av, ett eller flera, konvertibla skuldebrev riktade till Gästrike Invest AB. Skuldebreven skall vara på sammanlagt högst 13.000.000 kr och ha en löptid fram till 2006-12-31. Antalet stamaktier knutna till de konvertibla skuldebreven skall vara maximalt 8.125.000 st. och av serie B. Teckning av skuldebreven skall ske senast 2005-09-15 genom kvittning av fordran. Konvertering kan ske tidigast efter teckning av skuldebreven och senast 2006-11-30. Jan-Axel Näsman är Gästrike Invest och Zip Structure AB närstående genom styrelsemedlemskap i både Gästrike Invest AB och Zip Structure AB. Handlingar enligt 4 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen liksom styrelsens fullständiga förslag till ny bolagsordning hålls tillgängliga hos bolaget minst en vecka före stämman och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i juli 2005 Zip Structure AB (publ) Styrelsen

Ämnen

  • Ekonomi, finans