Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vägtransportsektorn får ett eget trafiksäkerhetspris

Trafiksäkerhetsfrågorna får en allt större betydelse. Person- och godstrafikens aktörer kan genom att aktivt arbeta med förbättringar i trafiken på ett påtagligt sätt bidra till ökad trafiksäkerhet på väg. Av det skälet ser vi på TRAFIKFORUM, RESFORUM, Transport iDag och Logistik iDag det som självklart att i samband med Transportforum 2009 instifta STORA TRAFIKSÄKERHETSPRISET.

Tidningarna som står bakom priset - som ägs av fackpressförlaget Mentor Communications - vill på detta sätt lyfta fram goda exempel när det gäller trafiksäkerhet, samt främja det fortsatta arbetet inom detta mycket viktiga område.

- Det finns i dag ett antal trafiksäkerhetspriser, säger Anders Karlsson, chefredaktör för samtliga fyra tidningar som står bakom priset. Flertalet av dessa är mycket lovvärda och visar att det finns ett stort engagemang för dessa viktiga frågor. Det som saknas är en gemensam utmärkelse som täcker hela den yrkesmässiga trafiken. Genom STORA TRAFIKSÄKERHETSPRISET fyller vi därmed det tomrummet. Vi gläder oss att Bilprovningen som är en av de starkaste aktörerna inom trafiksäkerhetsområdet kliver in som huvudpartner.

- När vi tillfrågades om att sponsra priset kändes det som ett självklart led i Bilprovningens arbete för ökad trafiksäkerhet. Det är bra att goda insatser uppmärksammas, kommenterar Magnus Ehrenstråhle, vd Bilprovningen.

Transportforum i Linköping är rätt plats för att dela ut priset eftersom det är en erkänd och återkommande mötesplats som täcker både persontrafiksektorn och godstransportsektorn. STORA TRAFIKSÄKERHETSPRISET delas ut i de tre kategorierna Godstrafik, Persontrafik och Bussturism.

Priset kommer att delas ut vid en ceremoni i samband med Transportforum den 8-9 januari 2009. Det är öppet för vem som helst att nominera kandidater till priset. Kandidater kan till exempel vara företag eller organisationer inom vägtransportområdet som på ett aktivt sätt bidragit till att höja trafiksäkerheten. Pristagarna väljs ut av en jury bestående av Anna Grönlund, vd i Svenska Bussbranschens Riksförbund, Charlotte Wäreborn Schultz, vd i Svensk Kollektivtrafik, Johan Lindström, vd i Sveriges Åkeriföretag och av Anders Karlsson, som är chefredaktör för de fyra tidningar som står bakom priset.

- Jag uppmanar nu personer som har anknytning till person- och godstransporter att ta tillfället i akt att nominera kandidater till STORA TRAFIKSÄKERHETSPRISET. Trafiksäkerhet är en angelägen fråga i dag och i framtiden, säger Anders Karlsson.

www.trafiksakerhetspriset.se finns mer information att läsa och möjlighet att nominera. Sista nomineringsdag är den 28 november 2008.

Vid frågor om priset kontakta Anders Karlsson, chefredaktör på TRAFIKFORUM, RESFORUM, Transport iDag & Logistik iDag. Telefon 070-580 27 49, e-post anders.k@mentoronline.se.

TRAFIKFORUM är Nordens ledande facktidning för persontrafik: busstrafik, spårtrafik och annan kollektivtrafik som skolskjutsar, sjukresor, färdtjänst osv. Tidningen ges ut månadsvis tillsammans med RESFORUM, som är Nordens ledande branschtidning om bussresor och bussturism.Transport iDag & Logistik iDag täcker tillsammans in hela transport och logistikbranschen. De fyra tidningarna ges ut av Mentor Communications AB.

Mentor Communications AB är ett helägt dotterbolag inom Mentor Onlinekoncernen. Mentor Online AB är Skandinaviens ledande leverantör av branschinriktad information mellan företag. Mentor besitter unik kompetens när det gäller att samla in, analysera, värdera, kommentera och sprida kvalificerad branschinformation till beslutsfattare i näringsliv och förvaltning. Informationsspridningen sker genom facktidningar och böcker från eget förlag, events, specialnummer, utbildningssatsningar samt genom en samling vertikala internetportaler under huvudportalen www.mentoronline.se.

Ämnen

Ledande i Norden på branschinriktat redaktionellt innehåll

Nordiske Medier Stockholm AB är ett mediehus som genom sina olika varumärken erbjuder tidningar, webbinformation, seminarier, utbildningar och evenemang inom en lång rad områden. Vi bevakar de flesta stora branscher inom industri-, handels- och servicesektorn och ger våra kunder fördjupad kunskap och inspiration inom deras specifika intresseområden och erbjuder nya mötesplatser.
Nordiske Medier riktar sig till beslutsfattare på företag, myndigheter och organisationer som söker fördjupad information inom sina områden.

Nordiske Medier Stockholm AB
Sundbybergsvägen 1
171 73 Solna
Sverige