Gå direkt till innehåll
Niklas Jonsson, vd Norrlandsfonden
Niklas Jonsson, vd Norrlandsfonden

Nyhet -

Konjunkturläget i Norrland slår rekord – klart starkare än riket

Stämningsläget för näringslivet i Norrland är historiskt starkt enligt Konjunkturinstitutet. Vändningen från första kvartalet 2020 är också rekordartad eftersom konjunkturläget då var det svagast uppmätta på 2000-talet.

Läget är också starkare i Norrland än för riket totalt. I statistiken går att utläsa att effekterna av Coronapandemin drabbade företagen i riket ännu hårdare än företagen i det norrländska näringslivet. Uppgången för näringslivet i Norrland har också nått längre än i riket totalt.

-Orsaken till att norrlandsföretagen klarat sig bättre än företagen på riksnivå finns sannolikt delvis i en annan näringslivsstruktur, med en relativt sett mindre tjänstesektor än i storstadsområdena. Exempelvis många norrländska besöksnäringsföretag har det dock fortsatt mycket svårt, säger Niklas Jonsson, vd Norrlandsfonden

Stark tillverkningsindustri

Branschvis går att se att det framförallt är tillverkningsindustrin som driver konjunkturen. Konjunkturindex för industrin totalt i Norrland var på en högre nivå än vad som tidigare uppmätts under 2000-talet. Den starka konjunkturen visar sig i mycket låga färdigvarulager hos företagen och starka bedömningar av orderläget och framtida produktionsvolym. Lönsamheten är generellt också god. Industriföretagen uppger att de i princip går på max och det största hindret för att öka produktionen är brist på anläggnings- och maskinkapacitet. Även bristen på teknisk tjänstemannapersonal, men även personal generellt är ett hinder för fortsatt tillväxt.

-Kommande stora gröna investeringar i Norr- och Västerbotten har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden, men optimismen är stark i hela Norrland. Exempelvis hade de jämtländska industriföretagen de mest positiva förväntningarna på produktionsvolymen som uppmätts för länet, säger Niklas Jonsson.

Byggsektorn hade inte en lika stor nedgång när pandemin briserade men är också den bransch som under inledningen av 2021 visat den minsta uppgången. Läget för byggsektorn i Norrland är normalt, i motsats till övriga branscher som har ett mycket starkt läge. Orsaken till de mindre svängningarna är sannolikt att byggföretagen är inne i längre byggprojekt som löpt på trots pandemin. Det främsta hindret för tillväxt bedöms av byggföretagen vara bristande efterfrågan.

-Generellt har byggföretagen positiva förväntningar på byggmarknaden på ett års sikt, däremot är man relativt negativa till orderstockarnas storlek i dagsläget, säger Niklas Jonsson.

Blandade signaler från handeln

Detaljhandeln bedömer läget som mycket starkt. Det som framförallt bidrog till den positiva stämningen var mycket positiva förväntningar på försäljningsvolymerna framöver. Handeln var även positiva i sina bedömningar av hur försäljningen varit det senaste kvartalet. Vad gäller nivån på varulagren var man dock relativt neutrala i sina bedömningar. Generellt var bedömningarna av läget relativt lika över samtliga norrländska län. Dock var de norrbottniska handlarna väsentligt negativare än övriga län i sina bedömningar av hur antalet anställda kommer att utvecklas framöver. Norrbotten var det enda norrlandslän där en majoritet av företagen var negativa i sina bedömningar.

-Mönstret av att befolkningen i spåren av pandemin sammantaget har dragit in på en del kostnader som resor, restaurangbesök mm och därigenom har mer pengar över till annan konsumtion befästs alltså i Konjunkturinstitutets siffror, säger Niklas Jonsson.

Optimistiska tjänsteföretag

När det gäller privata tjänstenäringar är det en stor bransch där vissa delar i spåren av pandemin i det närmaste fått stänga ned, medan andra går för högtryck. På totalen uppger man dock att man har ett mycket starkt läge. Överlag var tjänsteföretagen mycket positiva i sina svar på hur verksamheterna utvecklats och i sina bedömningar av hur efterfrågan varit. Mest positiva var dock företagen i sina förväntningar på efterfrågan framöver. När det gäller lönsamheten var företagen däremot relativt neutrala. Exempelvis var lika stor andel av tjänsteföretagen i Västernorrland positiva respektive negativa till hur lönsamheten utvecklats.

-Glädjande är också att tjänsteföretagen är optimistiska till hur antalet anställda kommer att utvecklas framöver, säger Niklas Jonsson.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Niklas Jonsson

Niklas Jonsson

Presskontakt VD
Petter Alapää

Petter Alapää

Företagsanalytiker 070-668 42 58