Gå direkt till innehåll
Svagt läge för näringslivet i Västerbotten – men starkare än riket

Nyhet -

Svagt läge för näringslivet i Västerbotten – men starkare än riket

Konfidensindikatorn för näringslivet i länet försvagades till en nivå strax över gränsen för mycket svagt läge. Endast handeln stärkte sitt läge medan övriga branscher försvagades eller indikerade oförändrat läge.

Tillverkningsindustrin försvagades relativt kraftigt i länet från ett starkt till svagt läge. Företagen indikerade något ökande färdigvarulager och krympande orderstockar men framför allt var man väsentligt mer negativa i sina förväntningar på produktionsvolymen framöver. När det gäller bedömningarna av orderstockarna och förväntad produktionsvolym har man successivt under två års tid gjort mer negativa bedömningar och det visar sig också i ett sjunkande kapacitetsutnyttjande sedan andra halvåret 2021 från 90 % till nu 80 %. En lägre fart i industrin visar sig också i lägre bristtal på arbetskraft, men fortfarande uppgav fyra av tio industriföretag att man inte lyckas anställa. Industriföretagens bedömningar av lönsamheten var också svaga där en stor majoritet ansåg att lönsamheten var för låg.

Svagt läge i handeln

Handeln i Västerbotten stärkte sitt läge från ett mycket svagt läge till ett läge i princip på gränsen mellan svagt och mycket svagt läge. Förstärkningen berodde på att man stärkte sina förväntningar på efterfrågan framöver och att lagren minskade något. Dock anger fortfarande en majoritet av handlarna att lagren är för stora. Försäljningsvolymerna det senaste kvartalet var man relativt neutrala till. Bedömningarna av hur lönsamheten utvecklat sig stärktes något men fortfarande uppgav en majoritet av handlarna att lönsamheten var för svag.

Byggbranschen på nedgång

Byggföretagen i Västerbotten indikerade fortsatt ett läge på gränsen mellan svagt och mycket svagt läge. Man var mycket negativa i sina bedömningar av orderstockarna och i sina förväntningar på hur antalet anställda kommer att utveckla sig. Under 2021 och 2022 uppgav byggföretagen kontinuerligt att antalet anställda ökade men under det senaste halvåret uppgav en majoritet av företagen att antalet anställda minskat.

-Byggföretagen är också mycket negativa i sina bedömningar av byggmarknaden på lite längre sikt, där en stor majoritet av företagen tror att läget försämras på ett års sikt, säger Niklas Jonsson, vd Norrlandsfonden.

Privata tjänstenäringar på gränsen till mycket svagt

De privata tjänsteföretagen i Västerbotten signalerade om ett försvagat stämningsläge och nu är läget endast strax över gränsen för mycket svagt. Det som framför allt drog ned stämningsläget var negativa förväntningar på hur efterfrågan kommer att utvecklas framöver. Däremot var man relativt neutrala i sina bedömningar av hur verksamheterna utvecklats och hur efterfrågan varit senaste kvartalet.

-Tjänsteföretagen fortsatte att göra mycket negativa bedömningar av hur lönsamheten utvecklar sig och andelen företag som signalerade en brist på personal har minskat från sex av tio till tre av tio på två år, säger Niklas Jonsson

Hela rapporten hittar du på norrlandsfonden.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Niklas Jonsson

Niklas Jonsson

Presskontakt VD
Petter Alapää

Petter Alapää

Företagsanalytiker 070-668 42 58

En möjlighet att växa - exklusivt för norrlänningar

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 300 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa.

Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Norrlandsfonden
Box 56
971 03 Luleå