Gå direkt till innehåll
Konjunkturläget i Gävleborg 2019 och våren 2020
Konjunkturläget i Gävleborg 2019 och våren 2020

Pressmeddelande -

Avkylt konjunkturläge i Gävleborg

Norrlandsfonden presenterar Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Stämningsläget är avkylt jämfört med förra året. Framförallt bland industriföretagen. Men i handeln är det mer positivt.

- Konjunkturen i Gävleborg har försvagats sedan förra årets höga notering och näringslivet i länet befinner sig nu inom ramen för normalkonjunktur. En fortsatt dämpning väntas kommande halvår. Det är främst industrin som försvagats i höst men även byggbranschen har vikt nedåt, dock från ett mycket starkt läge. För sällanköpshandeln har läget däremot förbättrats, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

Nära högkonjunktur för byggbranschen 

Byggkonjunkturen har under det senaste året vikt nedåt. Branschen befinner sig trots det i ett starkt läge med ett konjunkturindex på +37. Byggaktiviteten minskade i våras, men har ökat svagt under hösten. Antalet antagna anbud är dock relativt oförändrat medan stocken av pågående arbeten har ökat något. Företagen utnyttjar även sina resurser i större utsträckning än i fjol. Tre av tio företag har även anställt ny personal. Till våren väntas läget försämras ytterligare och både byggandet och de antagna anbuden förväntas minska.

Starkare läge för sällanköpshandeln

Det senaste året har konjunkturläget för sällanköpshandeln förbättrats. Konjunkturindex ligger nu på +17, vilket är ett något starkare läge än normalt. Under våren minskade försäljningen men har under hösten varit oförändrad. Sysselsättningen har minskat men en majoritet av handlarna rapporterar alltjämt om en oförändrad arbetsstyrka. Lönsamhetsomdömet har inte förändrats nämnvärt och det är fortfarande fler företag som anser att lönsamheten är dålig än god. Till våren väntas en viss försvagning av konjunkturläget.

Nedgång för industrin

Konjunkturindex för industrin har fallit rejält sedan förra årets mätning och ligger nu på –5, vilket är en försämring med hela 47 enheter. Högkonjunkturen ligger nu i det förflutna och industrin befinner sig istället i ett normalläge. Samtliga delbranscher rapporterar om ett försämrat läge men det är framför allt massa- och pappersindustrin samt trävaruindustrin som upplevt de kraftigaste nedgångarna. Till våren förväntas läget försämras ytterligare något. Orderingången från hemmamarknaden spås vara oförändrad medan efterfrågan från exportmarknaden väntas öka något.

Om Konjunkturbarometern

Konjunkturbarometern för Norrland bygger på en postenkät till ca 1 000 företag inom följande huvudbranscher: industri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport & logistik, fastighetsverksamhet, företagstjänster, IT-tjänster samt turism. Undersökningen, som ger en totalbild för hela Norrland, har dessutom brutits ned på de 5 länen Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Höstens mätningar – där svaren från företagen samlats in under september och början av oktober – avser utfall för första halvåret 2018, en nulägesbeskrivning för hösten i år och en prognos för första halvåret 2020.

Hela rapporten hittar du bifogad samt på www.norrlandsfonden.se

Ämnen

Regioner


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kontakter

Niklas Jonsson

Niklas Jonsson

Presskontakt VD 070-535 13 75

En möjlighet att växa - exklusivt för norrlänningar

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 300 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa.

Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Norrlandsfonden
Box 56
971 03 Luleå