Gå direkt till innehåll
Konjunkturläge Norrland
Konjunkturläge Norrland

Pressmeddelande -

Norrland starkare än riket

Norrlandsfonden presenterar Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Den visar att konjunkturen i det norrländska näringslivet har mattats och kan i höst beskrivas som normalstarkt. Avmattningen sker på bred front men ingen bransch kan sägas vara i lågkonjunktur. Prognoserna inför våren pekar mot att det rådande läget består. Trots detta tycks Norrland ha bättre konjunktur än riket som helhet.

- I fyra av de fem Norrlandslänen har konjunkturen mattats under året. På uppåtsidan utmärker sig Norrbotten med ett i stort sett oförändrat konjunkturläge som kan betraktas som starkare än normalt. Konjunkturindex i övriga län ligger väl samlade i intervallet +7 till +13 vilket kan betraktas som normalstarkt. Den största nedgången har skett i Gävleborg och det är framförallt industrin som ligger bakom försvagningen. Industrin visar även en nedgång i Västernorrland men här märks även en markant försämring i byggkonjunkturen, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

Normalläge i konjunkturen

Företagens konjunkturbedömningar inför våren är sammantaget relativt neutrala och det rådande normalläget i det norrländska näringslivet väntas bestå. Prognoserna spretar dock mellan olika branscher. Mest negativa är företagen inom transport- och logistikbranschen som spår en kraftig försämring. Inom industrin, byggbranschen och bilhandeln väntas i stort sett oförändrade konjunkturlägen, medan övriga branscher räknar med förstärkningar. Det starkaste konjunkturläget i höst återfinns inom IT-tjänster där högkonjunkturen består från i fjol.

Avmattning för industrin

Läget inom industrin, som väger klart tyngst i den norrländska ekonomin, har försämrats under året och tynger det norrländska näringslivet. Konjunkturindex har sjunkit 19 enheter till +9, vilket beskriver ett normalstarkt konjunkturläge. Svagast konjunkturbedömning gör stålindustrin följt av massa- och pappersindustrin samt trävaruindustrin som samtliga bedömer att konjunkturen är svagare än normalt. Prognoserna på ett halvårs sikt indikerar endast en marginell försvagning för den norrländska industrin.

Relativt stark byggsektor

Läget för byggbranschen har försämrats under det senaste året och branschen har gått från högkonjunktur till ett läge som är något starkare än normalt. I alla län utom Norrbotten har byggkonjunkturen försvagats det senaste året. En mindre försvagning väntas på ett halvårs sikt. Inom sällanköpshandeln, som redovisas exklusive bilhandeln, råder det fortsatt normalkonjunktur.

Starkare läge än riket

-För det norrländska näringslivet som helhet ser vi nu en tydlig avmattning som syns mer ju längre söderut vi rör oss i geografin. Jämfört med de indikationer från Konjunkturinstitutets mätningar på riksnivå, ser det ut som att Norrlands som helhet, och Norrbotten i synnerhet går bättre än riket just nu, säger Lars-Olov Söderström.

Om Konjunkturbarometern

Konjunkturbarometern för Norrland bygger på en postenkät till ca 1 000 företag inom följande huvudbranscher: industri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport & logistik, fastighetsverksamhet, företagstjänster, IT-tjänster samt turism. Undersökningen, som ger en totalbild för hela Norrland, har dessutom brutits ned på de 5 länen Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Höstens mätningar – där svaren från företagen samlats in under september och början av oktober – avser utfall för första halvåret 2018, en nulägesbeskrivning för hösten i år och en prognos för första halvåret 2020.

Hela rapporten hittar du bifogad samt på www.norrlandsfonden.se

Ämnen

Regioner


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kontakter

Niklas Jonsson

Niklas Jonsson

Presskontakt VD 070-535 13 75

En möjlighet att växa - exklusivt för norrlänningar

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 300 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa.

Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Norrlandsfonden
Box 56
971 03 Luleå