Gå direkt till innehåll
 Konjunkturläget i Västerbotten hösten 2019 och våren 2020
Konjunkturläget i Västerbotten hösten 2019 och våren 2020

Pressmeddelande -

Stabil konjunktur i Västerbotten

Norrlandsfonden presenterar Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Den visar ett gott orderläge i industrin och en svagt positiv byggbransch.

- Konjunkturindex visar på +11, vilket indikerar att Västerbotten har en normalkonjunktur. Industrikonjunkturen har hållit ställningarna förhållandevis väl, medan företagen inom byggbranschen och sällanköpshandeln är mindre positiva till konjunkturläget i höst jämfört med för ett år sedan. Prognoserna för det kommande halvåret visar totalt sett inte på några större förändringar i konjunkturen, säger Lars-Olov Söderström Tf Vd Norrlandsfonden.

Stabil industrikonjunktur

Samtidigt som industrikonjunkturen i Norrland som helhet försämrats är den i Västerbotten i stort sett oförändrad jämfört med förra hösten. Konjunkturindex har backat blygsamma fyra enheter till +11, vilket är i nivå med den norrländska industrin som helhet. Varken produktionsvolymerna eller orderingången har förändrats särskilt mycket. Orderläget har dock försvagats jämfört med hösten 2018. Inom trävaruindustrin har produktionsvolymen utvecklats starkt. Däremot har orderingången mattats avsevärt jämfört med i våras och branschens bedömning av det aktuella konjunkturläget ligger nu på minussidan. Verkstadsindustrin bedömer konjunkturläget som något starkare än inom industrin som helhet. Bakgrunden kan vara ett betydligt bättre orderläge. Industrikonjunkturen väntas försvagas något på ett halvårs sikt.

Svagt positiva utsikter i byggbranschen

Byggkonjunkturen har försvagats betydligt jämfört med förra hösten då branschen låg på gränsen till högkonjunktur. Hösten 2019 tar positiva och negativa omdömen ut varandra. Det är med andra ord ett neutralt konjunkturläge. Byggandet föll framför allt under första halvåret men har därefter stabiliserats. Utsikterna för det kommande halvåret är svagt positiva.

Svårtolkat inom handeln

Trots ökade försäljningsvolymer och mer positiva omdömen om lönsamheten har sällanköpshandelns

bedömning av konjunkturläget försämrats betydligt sedan förra hösten. Konjunkturindex har fallit från +51 till ±0. Det råder dock optimism inför det kommande halvåret och branschen räknar med en kraftig konjunkturförstärkning det närmaste halvåret. Den optimismen ser ut att baseras på förväntningar om en ökad lönsamhet snarare än på fortsatt ökade försäljningsvolymer.

Om konjunkturbarometern

Konjunkturbarometern för Norrland bygger på en postenkät till ca 1 000 företag inom följande huvudbranscher: industri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport & logistik, fastighetsverksamhet, företagstjänster, IT-tjänster samt turism. Undersökningen, som ger en

totalbild för hela Norrland, har dessutom brutits ned på de 5 länen Gävleborgs län, Västernorrlands

län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Höstens mätningar – där svaren från företagen samlats in under september och början av oktober – avser utfall för första halvåret 2018, en nulägesbeskrivning för hösten i år och en

prognos för första halvåret 2020.

Hela rapporten hittar du på www.norrlandsfonden.se

Ämnen

Regioner


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Presskontakt

Niklas Jonsson

Niklas Jonsson

Presskontakt VD 070-535 13 75

En möjlighet att växa - exklusivt för norrlänningar

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 300 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa.

Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Norrlandsfonden
Box 56
971 03 Luleå