Gå direkt till innehåll
Svagt läge för näringslivet i Norrland – men starkare än riket

Pressmeddelande -

Svagt läge för näringslivet i Norrland – men starkare än riket

Stämningsläget för näringslivet i Norrland har försvagats ytterligare något och ligger nu på gränsen till mycket svagt. Trenden med ett väsentligt starkare läge i Norrland än i riket består dock och detta mönster räknar nu in sitt femte kvartal. Byggindustrin och tjänstesektorn är fortsatt positivare i Norrland än i riket, medan det omvända gäller för tillverkningsindustrin. Handeln signalerar ett mycket svagt läge, både i Norrland och på riksnivå.

På riksnivå har hushållens lägesbedömningar successivt blivit något mindre negativa under ett års tid, både vad gäller den egna ekonomin och den svenska ekonomin. Trots det är bedömningarna fortfarande mycket negativa, framför allt vad gäller den egna ekonomin. Det är väsentligt färre hushåll än normalt som planerar att köpa bil eller bostad och när det gäller renovering av bostaden är andelen hushåll som avser göra det inom kommande 12 månader på bottennivå.

Sedan början på 2021, då den starkaste konfidensindikatorn för det samlade näringslivet uppmättes både för riket och Norrland, har läget successivt försvagats. På riksnivå är läget på mycket svag nivå och underträffas bara av pandemins utbrott våren 2020 och finanskrisen 2008. För Norrland är läget svagt men ändå mindre negativt än på riksnivå.

-Den relativt stora skillnaden i lägesbedömning mellan riket och Norrland som nu uppmätts fem kvartal i rad går inte att återfinna för någon tidigare tidsperiod, säger Niklas Jonsson, vd Norrlandsfonden.

För privata tjänstenäringar var trenden vikande det senaste kvartalet både i Norrland och i riket. Stämningsläget är dock väsentligt mindre negativt i Norrland där läget klassas som svagt medan tjänsteföretagen på riksnivå med marginal klassar läget som mycket svagt.

Tillverkningsindustrin är den enda bransch som är mer positiv på riksnivå än i Norrland. Detta mönster har nu bestått under två års tid och läget på riksnivå är starkare än normalt, medan det är svagare än normalt i Norrland.

Byggsektorn i Norrland har kraftigt försvagat sina lägesbedömningar under 2023 och läget är nu mycketsvagt.

-På riksnivå är dock byggföretagen ytterligare väsentligt mer negativa än i Norrland och här är lägesbedömningarna i nivå med tidigare bottennivåer under pandemin och finanskrisen, säger Niklas Jonsson.

För handeln är läget likvärdigt både i Norrland och riket. Lägesbedömningarna har stärkts något under 2023 men fortfarande är läget mycket svagare än normalt.

För de fem norrländska länen är bedömningarna relativt lika. Under 2023 har läget fortsatt att försvagas i linje med trenden sedan början på 2021 och nu ligger lägesbedömningarna i samtliga län precis kring gränsen mellan svagt och mycket svagt läge.

Hela rapporten hittar du på norrlandsfonden.se

Ämnen

Regioner


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Kontakter

Niklas Jonsson

Niklas Jonsson

Presskontakt VD
Petter Alapää

Petter Alapää

Företagsanalytiker 070-668 42 58

En möjlighet att växa - exklusivt för norrlänningar

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 300 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa.

Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Norrlandsfonden
Box 56
971 03 Luleå