Gå direkt till innehåll
Beslut om ny taxa för vatten och avlopp i Landskrona

Pressmeddelande -

Beslut om ny taxa för vatten och avlopp i Landskrona

Den 17 december beslutade kommunfullmäktige i Landskrona om en ny taxestruktur för vatten och avlopp i Landskrona. Den nya taxan följer ”Lagen om allmänna vattentjänster”, som bland annat säger att det ska finnas en särskild taxa för dagvatten. Den nya VA-taxan börjar gälla i Landskrona från 1 januari 2013.

Huvudsaklig förändring är att brukningsavgiften, som tidigare varit uppdelad på Vatten och Avlopp, nu delas på Vatten, Spillvatten, Dagvatten fastighet samt Dagvatten gata.

Avgiften för Dagvatten fastighet täcker dagvattenhanteringen inom fastigheten. Avgiften för Dagvatten gata ska enligt lagen betalas av samtliga VA-kunder i områden med dagvattenhantering. Trafikverket betalar för statliga vägar, kommunen för huvud- och genomfartsgator samt allmänna platser och
fastighetsägarna för lokalgator.

För bostäder i ett område med dagvattenhantering innebär den nya taxan normalt inte någon större förändring vad gäller den totala avgiften. För industrier och företag med stora tomtytor innebär det däremot vanligen en höjning. Detta beror på att dagvattenavgiften debiteras per kvadratmeter tomt,
istället för per kubikmeter avlopp.

– För företag med liten vattenförbrukning och stora tomtytor, till exempel parkeringar, innebär den nya dagvattentaxan oftast en höjning. Som fastighetsägare har man stor nytta av att regnvattnet avleds från tomt, gata och trottoar till kommunens dagvattensystem, bland annat minskar risken för
översvämningar vid kraftigt regn, säger Åsa Peetz, avdelningschef Ledningsnät & Projekt NSVA.

Den kommunala vatten- och avloppsverksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att den är helt finansierad av de anslutna kunderna.

Den nya taxestrukturen finns sedan tidigare i Helsingborg och Svalöv. Senare under 2013 planeras den även att införas i Bjuv och Åstorp.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Läs mer på www.nsva.se

Kontakter

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef Kundnära tjänster 010-495 87 89
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg