Gå direkt till innehåll
Ny VA-taxa i Båstad

Pressmeddelande -

Ny VA-taxa i Båstad

2015-06-03 beslutade kommunfullmäktige i Båstad om en ny taxestruktur för vatten och avlopp i Båstads kommun. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige om en höjning av anläggningsavgiften för nyanslutningar till det kommunala VA-nätet. Den nya anläggningsavgiften gäller från 1 juli 2015, medan de nya brukningsavgifterna gäller från 1 januari 2016.

Huvudsaklig nyhet är att avgifterna för Vatten, Spillvatten, Dagvatten fastighet samt Dagvatten gata fördelas så att intäkterna stämmer överens med kostnaderna. Liknande VA-taxestruktur finns sedan tidigare i alla övriga kommuner inom NSVA och följer i stort Svenskt Vattens normalförslag.

Avgiften för "Dagvatten fastighet" täcker dagvattenhanteringen från fastigheten. Avgiften för "Dagvatten gata" ska enligt lag betalas av samtliga VA-kunder i områden med dagvattenhantering. Trafikverket betalar för statliga vägar, kommunen för huvud- och genomfartsgator samt allmänna platser och fastighetsägarna för lokalgator.

Den nya taxestrukturen införs 1 januari 2016 och innebär en omfördelning av kostnaderna som medför att vissa kunder får betala mer och andra mindre än tidigare. Det beror på att dagvattenavgiften tidigare debiterats som en fast avgift per fastighet oavsett storlek.

– För ett genomsnittligt småhus i områden med dagvattenhantering innebär den nya VA-taxan en ökning på 5,5 procent eller 23 kr/mån. För småhus utan dagvattenanslutning innebär det däremot en sänkning. Det beror på att varje kund ska betala för de tjänster de använder, säger Åsa Peetz, chef avdelning Ledningsnät & Projekt på NSVA.

För fastigheter med flera lägenheter innebär VA-taxan en ökning. För en genomsnittlig lägenhet innebär det en höjning på drygt 7 procent eller 20 kr/månad. För företag med liten vattenförbrukning och stora tomtytor, till exempel parkeringar och lagerlokaler, innebär den nya taxan en höjning eftersom dagvattenavgiften nu debiteras per kvadratmeter tomt. För verksamheter med stor vattenförbrukningen men liten tomtyta, innebär det istället en sänkning. En nyhet är även att obebyggda tomter inom detaljplanelagt område debiteras brukningsavgifter från årsskiftet.

– Vatten- och avloppsverksamhet i Sverige är inte skattefinansierad, som många tror, utan finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska bedrivas till självkostnadspris med ett nollresultat, fortsätter Åsa Peetz. Det innebär att man i varje kommun måste ha en taxa som täcker kostnaderna för verksamheten, det vill säga för drift och underhåll av ledningsnät, vattenverk, reningsverk samt för investeringar. I en till ytan stor kommun, men med få invånare innebär det vanligen högre VA-avgifter.

För att täcka kostnaderna för kommande utbyggnad av vatten och avlopp i Båstads kommun beslutade kommunfullmäktige 2015-06-03 även att anläggningsavgiften i kommunen ska höjas. Den nya anläggningsavgiften gäller från 1 juli 2015. 

Höjningen innebär att anläggningsavgiften för en enfamiljsvilla med en tomtyta på 800 kvm med anslutning till vatten, spillvatten och dagvatten ökar från 92 651 kr till 149 250 kr. Anläggningsavgiften betalas vid nyanslutning till VA-nätet. Med en för låg anläggningsavgift måste nyanslutningarna betalas av befintliga VA-kunder via brukningsavgifterna.

ORDLISTA:

Brukningsavgifter betalas när man är ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet och består vanligen av både fasta och rörliga avgifter baserade på vad du är ansluten till och hur mycket vatten du förbrukar. Brukningsavgifterna ska täcka kostnaden för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten och i förekommande fall dag- och dräneringsvatten samt vattenrening vid reningsverk. VA-taxan beslutas varje år av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Anläggningsavgift är engångsavgift som fastighetsägaren betalar när de ska koppla in sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnaderna för nyanslutning till ledningsnätet.

Ämnen

Taggar

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Presskontakt

Åsa Peetz

Åsa Peetz

Avdelningschef Ledningsnät & Projekt, NSVA 010-490 98 09

Relaterade nyheter

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg