Gå direkt till innehåll
Ökad biogasproduktion från slam med ozonbehandling

Pressmeddelande -

Ökad biogasproduktion från slam med ozonbehandling

Tillsammans med Lunds universitet har NSVA och Primozone Production AB startat ett gemensamt biogasprojekt med stöd från Region Skåne. Under det kommande året ska de tre aktörerna utvärdera möjligheterna till ökad biogasproduktion av aktivt slam genom förbehandling med ozon.

Av Skånes totala biogasproduktion kommer i dagsläget nästan 30 procent från avloppsslam. Mängderna avloppsslam beräknas dessutom öka med en framtida befolkningsökning. De större avloppsreningsverken har rötkammare och utnyttjar redan en del av det organiska innehållet i slammet för biogasproduktion.

– Genom att bryta ner biologiskt svårnedbrytbart material i slammet till lättnedbrytbart material före rötprocessen finns det potential att öka biogasproduktionen. Denna process kallas förbehandling av slammet. Det finns olika metoder att göra detta på, men en metod skulle kunna vara tillsats av små
mängder ozon, berättar Marinette Hagman, ansvarig för forskning och utveckling på NSVA.

– Ozonering av slam kan dessutom medföra att biogasprocessen blir snabbare, vilket gör att uppehållstiden kan minskas och rötkapaciteten öka. Detta skulle betyda att de befintliga rötkamrarna i regionen kan användas för större volymer substrat. Idag vet man dock inte hur stor effekt ozonering av slam har och därför behövs mer forskning och utvecklingsarbete, fortsätter Marinette Hagman.

Syftet med detta projekt är att undersöka hur mycket biogasproduktionen skulle kunna ökas genom förbehandling med ozon före rötning. Utifrån dessa resultat kan sedan den totala potentialen att öka biogasproduktionen i Skåne beräknas.

Projektet kommer att pågå under 2013 och resultat från studien väntas i början av 2014.

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. www.skane.se

Primozone Production AB är beläget i Löddeköpinge strax norr om Malmö och ägs av den norska firman Westfal-Larsen Technologies. Primozone är 10 år gammalt men har bara drivits kommersiellt under cirka 2 år. De första åren arbetade Primozone som ett utvecklingsbolag. Primozone Production AB är specialiserat på att designa, tillverka och sälja ozongeneratorer samt kringutrustning till olika applikationer inom dricksvattenrening, avloppsvattenrening och behandling, akvakultur (fiskodling) och industriell vattenbehandling och rening. www.primozone.se/

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Läs mer på www.nsva.se

Kontakter

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef Kundnära tjänster 010-495 87 89
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Relaterat innehåll

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg