Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

REVAQ-certifiering en milstolpe för NSVAs miljöarbete

I förra veckan blev det klart att Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps (NSVAs) största reningsverk, Öresundsverket i Helsingborg, blivit godkänt för REVAQ-certifiering av avloppsslam. Det innebär att slammet i större utsträckning kan återanvändas som växtnäring.

Syftet med REVAQ är bland annat att säkra att växtnäring från avloppsfraktioner produceras och används på ett ansvarsfullt sätt och att kvaliteten uppfyller fastställda krav. Systemet är också en drivkraft för ytterligare förbättring av kvaliteten på det till reningsverken inkommande avloppsvattnet och därmed växtnäringen från slammet.

En allt bättre kvalitet på avloppsvattnet in till reningsverken har stor betydelse för den framtida miljöbelastningen på våra sjöar, vattendrag och kustområden.

- REVAQ-certifieringen är en milstolpe för NSVAs miljöarbete. Genom att minska de oönskade ämnena i slammet kan vi, samtidigt som kemiska ämnen minskar till vattendragen, också bidra till att uppnå Riksdagens miljömål om återföring av fosfor från avlopp till jordbruksmark. Uppströmsarbete pågår i stor omfattning runt om i Sverige och är en nyckel för att klara långsiktigt uthålliga vattentjänster i Sverige, säger Jan Kluge, VD för NSVA.

Öresundsverket i Helsingborg är ett av Sveriges största reningsverk som enbart använder biologisk fosforavskiljning, det vill säga inga kemikalier tillsätts för att rena vattnet från fosfor.

NSVA driver ytterligare ett tiotal reningsverk i nordvästra Skåne och kommer under året att ta ställning till om även dessa ska REVAQ-certifieras.

Om REVAQ
REVAQ är ett certifieringssystem för återföring av växtnäring med avloppsslam. Systemet ägs och administreras av Svenskt Vatten, branschorganisation för Sveriges VA-verk, och har tagits fram i nära samråd med aktörer inom jordbruks- och livsmedelsbranschen, dagligvaruhandeln, konsument-organisationer, miljörörelsen och myndigheter. Läs mer om REVAQ på www.svensktvatten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Läs mer på www.nsva.se

Kontakter

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef Kundnära tjänster 010-495 87 89
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg