Pressmeddelande -

Cyklister – ”Lag skulle öka hjälmanvändningen”

För att ta reda på varför skillnaderna i cykelhjälmsanvändning är så stor mellan olika städer ställde NTF frågor till över 3 500 cyklister i tio svenska städer. Det visade sig att cykelhjälmsanvändningen är klart högre i trafikintensiv miljö. Otrygghet och upplevd risk är en stark motivator för användning av hjälm, ändå anser mer än var femte cyklist att cykelhjälmslag är det enda som skulle kunna öka användningen.

-Vi skulle behöva dubblera antalet cyklister som använder cykelhjälm på fyra år om vi ska nå det etappmålet som regeringen slagit fast för trafiksäkerheten inför 2020 om högst 220 omkomna. Om det inte införs en obligatorisk cykelhjälmslag för alla kommer det krävas betydande påverkansinsatser inom detta område för att det ska vara möjligt, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

3 500 intervjuer genomfördes i tio svenska städer. Cirka hälften av de tillfrågade använder alltid eller oftast hjälm medan övriga sällan eller aldrig använder hjälm. Städerna valdes för att kunna undersöka attityderna till cykelhjälm där användningen redan är hög, representativ för landet samt låg. I gruppen med hög användning ingick Göteborg, Jönköping och Stockholm. Helsingborg, Luleå och Umeå representerar ett riksgenomsnitt och i gruppen med låg användning ingick Borås, Linköping, Malmö och Örebro.

På en öppen fråga uppger hela 21 % att det skulle krävas en lag för att få de som inte använder hjälm idag att börja använda hjälm. Cykelhjälmsanvändningen är betydligt lägre bland cyklister som upplever sin trafikmiljö som lugn och trygg. Bland de tillfrågade var cykelhjälmsanvändningen 42 % i gruppen som anser sig cykla i en trygg miljö medans 64 % använder hjälm i trafikintensiv miljö som upplevs otrygg.

-Att användningen av cykelhjälm i så hög grad beror på den upplevda säkerheten är förståeligt men det visar även på en allvarlig brist på kunskap kring hur cyklister skadas. Minst 3 av 4 cyklister som skadas i trafiken gör det i en singelolycka som är helt oberoende av trafikintensitet och andra trafikanter. Det är i den gruppen som idag känner sig trygg och säker som ökad cykelhjälmsanvändning skulle kunna ha stor effekt, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.


Kontaktperson: Marie Nordén, generalsekreterare NTF 0702 215 965


Fakta om cykelhjälm och cykelsäkerhet;

-2015 dog 17 cyklister i trafiken, 2014 dog 33 cyklister.
-cykelhjälm reducerar huvudskador med 50 procent.
-om alla använde hjälm skulle antalet allvarligt skadade cyklister minska med 10 procent.
-om alla använde hjälm skulle antalet omkomna minska med 25 procent.

Källa: Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2014/2015, Trafikverket.


-75 - 80 procent av alla cyklister som skadas allvarligt gör det i en singelolycka.

Källa: VTI notat 23 - 2013, VTI rapport 801 2013Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • cykling

NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik.             

NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.


Kontakter

Monica Green

Presskontakt Ordförande +46 (0)70-530 42 10

Marie Nordén

Presskontakt Generalsekreterare +46 (0)70–221 59 65

Rickard Cosini

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)70-819 0150

Relaterat innehåll