Pressmeddelande -

Avhumaniseringsprocess av värsta sort

#vistårinteut arbetar för att sammanställa information om hur Sveriges kommuner valt att använda de totalt 585 miljonerna som ska ge ensamkommande unga möjlighet att bo kvar i sina hemkommuner. Syftet med sammanställningen är att tillhandahålla information om hur kommunerna agerar kring en av Sveriges mest utsatta grupper. I dagsläget har vi information om 44 kommuner och sammanställningen uppdateras fortlöpande. Den kommer så småningom att skickas till regeringen.

En del kommuner låter ensamkommande bo kvar - en del säger blankt nej

Några av de kommuner som har hittat olika slags lösningar för att stoppa omflyttningarna för ensamkommande unga 18+ är Stockholm, Göteborg, Luleå, Grästorp, Tranås och Degerfors. Hör av er till dem för att få mer info.

Kommuner som tagit beslut på att det statliga bidraget inte kommer att gå till boende för gruppen ensamkommande 18+ är bland annat Ale, Järfälla, Sollentuna, Sundbyberg och Upplands-Bro. 

Linköping och Tierp är exempel på kommuner där ensamkommande 18+ inte får bo kvar i kommunen efter första avslag.

Många kommuner har ännu inte tagit beslut. 

Socialtjänstens stöd ska omfatta barn och unga 0-20 år

Kommunerna har enligt Socialstyrelsens meddelandeblad (2009) ett uppdrag att stödja unga upp till 21 år utifrån Socialtjänstlagen. Man definierar unga som "de som fyllt 18 men inte 21 år" och beskriver att Socialnämndens ansvar omfattar "i vart fall barn och unga i åldersgruppen 0–20 år". Även ensamkommande "kan vara en grupp i behov av extra mycket stöd och hjälp även efter att de fyllt 20 år".

Mänskliga rättigheter - för alla

Vid ett regeringssammanträde 9 mars 2006 inrättades en delegation för mänskliga rättigheter och ett kommittédirektiv skrevs. Direktivet pekade på brister i genomförandet av "Sveriges åtaganden om mänskliga rättigheter". Därför skulle delegationen "stödja statliga myndigheter, kommuner och landsting i arbetet med att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i verksamheten". 

Vad hände med stöd och mänskliga rättigheter?

Många ensamkommande unga, oavsett om de blivit åldersuppskrivna, har fyllt eller är på väg att fylla 18 år befinner sig just nu i en extremt utsatt situation och behöver allt stöd de kan få. Men tyvärr verkar alltför många kommuner bortse från socialtjänstlagen och direktiv om de mänskliga rättigheterna. Ungas individuella behov utreds inte; istället blir de utan stöd, sitt boende och sitt sammanhang i ett slag. Varken Socialtjänsten eller Migrationsverket tar emot orosanmälningar angående ungdomar som blivit flyttade till Migrationsverkets boenden och många socialsekreterare vittnar om att ensamkommande unga "står utanför lagen". 

Ingen tar längre ansvar. De mänskliga rättigheter som ska genomsyra all offentlig verksamhet åsidosätts. Det sker på en strukturell nivå och är en avhumaniseringsprocess av värsta sort.

#vistårinteut

Relaterade länkar

Ämnen

  • Juridik

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, "We can't stand this", was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.

Presskontakt

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732

Relaterat innehåll