Pressmeddelande -

Det måste finnas utrymme för medmänsklighet - låt minderåriga stanna!

Det senaste halvåret har flera barn utan vårdnadshavare utvisats från Sverige. Ett av ärendena handlar om Selma Yohannes som utvisades från Sverige till Italien efter att ha varit på flykt sedan hon var 9 år. Migrationsverket verkar inte tveka när det gäller att ta utvisningsbeslut för barn, hur unga de än är och trots att det saknas ordnat mottagande i mottagar- eller hemlandet. #vistårinteut anser att Sverige enkelt kan låta minderåriga få stanna genom att i Utlänningslagen införa skyddsgrunden särskilt ömmande skäl och ge uppehållstillstånd utifrån lång vistelsetid i Sverige. 

Lagstiftarens intentioner omintetgjordes av ändrad praxis

Den 20 juli 2016 trädde den tillfälliga begränsningslagen i kraft. Den skulle undanta ensamkommande barn och barnfamiljer som sökte asyl senast den 24 november 2015. Men Migrationsverket ändrade praxis när det gäller ensamkommande barn april 2016 vilket har lett till att flera hundra ensamkommande barn fått utvisningsbeslut. Detta trots att de saknar ordnat mottagande och därför borde få permanent uppehållstillstånd. 

Barns rättigheter är reglerade i Utlänningslagen

Sverige ska snart införliva barnkonventionen i svensk lag. Men oavsett det ska barnets bästa alltid råda när det handlar om barn i asylprocess. Det är en portalparagraf i Utlänningslagen som inte kan förbises: "10§ I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver". Barn har enligt de konventioner Sverige ratificerat rätt till trygghet, utbildning och hälsa och ska skyddas från krig, våld och utnyttjande. Därför är det per definition fel att utvisa barn till länder i krig eller dit barn inte kan få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda.

Migrationsverket tillskriver barn ett ordnat mottagande som inte finns

Barn som utvisas har rätt till ett ordnat mottagande i hemlandet form av föräldrar eller nära anhöriga. Det är Migrationsverket som har utredningsansvaret och som ska försäkra sig om att det finns ordnat mottagande. Genom att underlåta sig sitt utredningsansvar och tillskriva barn ett ordnat mottagande som inte finns frångår Migrationsverket reglerna om barnets bästa. Istället för att barnet får stanna i det nya sammanhang och den trygghet som Sverige erbjuder, skickas barn till barnhem i länder där barnet riskerar att hamna i livsfarliga situationer. Migrationsverket kan också hävda att föräldrarna finns i hemlandet, trots att det inte är sant. Det är inte ovanligt att Migrationsverket inte tror på barnet när det berättar om föräldrar som är dödade eller försvunna, trots att barnet kan ha varit ögonvittne till händelsen. 

Migrationsverket påstår att de tagit hänsyn till barnets bästa - trots att de inte har en aning om vart eller till vem barnet ska utvisas.

Ändrad praxis ger barn i limbo

Om det ordnade mottagandet inte är tillräckligt utrett i grundärendet blir det omöjligt att verkställa en utvisning. Före praxisändringen april 2016 innebar detta att barn fick permanent uppehållstillstånd. Men praxisändringen har gjort att Migrationsverket kan kringgå utvisningsförbudet genom att utvisningen skjuts upp och genomförs när barnen fyllt 18 år.  Det leder till att minderåriga befinner sig flera år i limbo i väntan på utvisning trots att det saknas lagar som stödjer detta förfarande.

Om ett barn anses ha ett ordnat mottagande trots att detta inte finns blir barnet utvisningsbart och omfattas varken av den gamla eller nya gymnasielagen eftersom de fick beslut om utvisning som minderåriga. Barnen tvingas leva som fullt utvisningsbara, trots att utvisningana är omöjliga att verkställa. De har fått sina utvisningsbeslut som blivande vuxna, inte som de barn de är.

Vi är överens med justitieminister Morgan Johansson om att det måste finnas utrymme för medmänsklighet i Sverige. Vi har gjort vår del. Nu är det regeringens och justitieministerns tur. Ge minderåriga uppehållstillstånd genom att återinföra skyddsgrunden särskilt ömmande skäl i Utlänningslagen och ge uppehållstillstånd utifrån barnens långa vistelsetid i Sverige. 

#vistårinteut

Relaterade länkar

Ämnen

  • Juridik

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av nästan 76 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talesperson/contact #vistårinteut
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, "We can't stand it", contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.

Kontakter

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732