Pressmeddelande -

Här finns vi - använd oss och skapa lösningar i din kommun!

Här presenteras initiativ tagna av civilsamhället för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar i sina hemkommuner. Det gäller nu att kommunerna hittar en lösning för hur man använder de 390 miljoner för hösten 2017 och 195 miljoner för år 2018 regeringen tillsammans med Vänsterpartiet har avsatt för att säkerställa att ensamkommande kan bo kvar under asylprocessen. Det går dessutom att göra omedelbart.

Degerfors kommun har precis tagit ett sådant beslut utifrån Kommunallagen 6 kap 36 §: "En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde."

***Uppdatering 171005 angående hur kommuner gör när ensamkommande fyller 18 år:

1. Stockholms Stad. Enligt ett pressmeddelande som publicerades av Mp Stockholms Stad 11 augusti har stadens rödgrönrosa majoritet "beslutat att använda det tillfälliga kommunbidraget från regeringen för att möjliggöra för dessa ungdomar att stanna kvar i staden och fortsätta sin gymnasieutbildning i väntan på uppehållstillstånd".

2. Tranås kommun. Ensamkommande 18+ får stanna i Tranås kommun. Socialnämnden har beslutat att föreningen NätEk erhåller 200 000 av regeringsanslaget i oktober med möjlighet till ytterligare 400 000 efter redovisning i januari.

3. Degerfors fattade tillfälligt beslut att stoppa omflyttningar enligt Kommunallagen 6:36 i avvaktan på ordinarie sammanträde i socialnämnden.

4. Botkyrka kommun har stoppat omflyttningar.

5. I Luleå och Vellinge pågår just nu diskussioner om att stoppa utflyttningen av åldersuppskrivna eller naturligt fyllda 18 åringar.

6. Enligt pressmeddelande 170720 från Uppsala kommun har kommunen beslutat att "ensamkommande ungdomar som har sökt asyl får bo kvar i kommunen även efter att de har blivit 18 år, för att till exempel avsluta pågående studier".

7. Socialdemokraterna Luleå: "Igår fattade Luleås kommunalråd Yvonne Stålnacke (S) beslut om att låta unga ensamkommande asylsökande som bor i Luleå efter de har fyllt 18 år att bo kvar i kommunen. [...]. Yvonne Stålnackes beslut är ett så kallat delegationsbeslut som gäller till den 14 augusti då kommunstyrelsen sammanträder och behandlar ärendet. Det handlar om 25-talet ensamkommande som har varit i kommunen upp till två år och etablerat sig, i färd med att bygga nya och trygga liv."

8. Gotland har stoppat flyttningarna och funderar nu på lösningar.

9. Ragunda kommun låter 18-åringar flytta in på 18+boende under asylprocessen.

10. Göteborgs Stad har röstat igenom S yrkande. Det statliga bidraget ska gå till föreningar som arbetar med målgruppen asylsökande 18+ i asylprocess genom föreningsbidrag. Social resursförvaltning får uppdraget att fördela bidraget (först 2 miljoner sedan 8,8 miljoner). Omflyttningar av unga i asylprocess fortsätter tills beslutet implementerats.

11. Linköpings kommun: "Under tisdagens sammanträde väntas kommunstyrelsen ta beslut om att ensamkommande ungdomar som fyller 18 år får stanna kvar i kommunen under asylprocessen. Målsättningen är att ungdomar skall kunna fortsätta sin skolgång, slippa byta miljö och ha kvar sina stödpersoner".

12. Norrtälje kommun: Socialnämnden har den 5 oktober beslutat att låta de ensamkommande unga som anvisats till kommunen och som fyller 18 eller får sin ålder uppskriven får bo kvar i kommunen under asylprocessen. Beslutet berör 35 ensamkommande unga och gäller fram till 30 juni 2018.

13. Täby kommun. På kommunfullmäktige den 2 oktober lämnade Socialdemokraterna i Täby in en motion där vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar att låta ensamkommande unga, som befinner sig i asylprocessen, bo kvar i Täby.

14. Upplands-Bro kommun: unga flyttas omgående i väntan på att kommunen utreder frågan. Upplands-Bro kommun har fått över 400.000 kronor från regeringen för att kunna erbjuda nyblivna 18-åringar fortsatt bostad under sin asylprocess.

15. Härryda kommun: unga flyttas omgående till Migrationsverkets boenden när de fyller 18 år. 

Fältet fritt för kreativa lösningar

Vi vill också poängtera att regeringen själva lämnar fältet fritt för konstruktiva och kreativa lösningar: "Exakt hur medlen ska användas är dock upp till kommunerna att avgöra, eftersom behov och förutsättningar kan skilja sig åt mellan olika kommuner."

Detta är alltså ett fantastiskt bra tillfälle för civilsamhälle och offentlig sektor att genom partnerskap samverka för att kunna växla upp den relativt lilla summa pengar varje kommun får. Ett verktyg som många kommuner sneglar på eller redan använder är IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap. IOP är en utmärkt avtalsform för att hitta smarta lösningar för ensamkommande i asylprocess. Kinna Skoglund, talesperson för rörelsen #vistårinteut, har stor erfarenhet av IOP. 

Lösningar och engagemang från civilsamhället

Agape, Göteborg
Agape Göteborg ger stöd i form av aktiviteter, mat och boende till hemlösa ensamkommande 18-åringar i Göteborg. Man söker, förmedlar och stöttar ideella familjehem. Agape samverkar med tre kyrkor som precis öppnat upp sina rum till boende för ensamkommande hemlösa ungdomar.

Agape, Björkö och Öckerö
På Björkös HVB-hem har faddersystem resulterat i Ebo-boenden för ensamkommande. Agape i Göteborg har stöttat med struktur och information och man har nu en Agape-grupp i kommunen som hjälper till med boende och annat som kan behövas.

Man har träffat kommunpolitiker för att samverka i ansvarsfördelning. Politikerna har sagt ja till att sörja för skola/gymnasium för ungdomarna. Man ger även handledning för ideella familjehem och hjälper till med läxläsning.

Agape, Kungälv
I Kungälv är man i startgroparna för att starta Agape.

Agape, Uddevalla
I Uddevalla är man i startgroparna för att starta Agape.

Agapes Vänner, Stenungsund-Tjörn-Orust
Agapes vänner STO hjälper ensamkommande som inte hittat boende att hitta ideella familjehem. Ingen har hittills behövt flytta. Man samlar in pengar via aktiviteter och av enskilda och hjälper också ungdomarna att få jobb genom att uppmuntra dem att skaffa arbetstillstånd. Samverkan sker med kommmunens flyktingsamordnare, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Röda Korset och ett antal privatpersoner.

Arezo, Umeå
Nätverket startade för cirka 4 månader sedan och har idag över 600 medlemmar. Man har hittills lyckats hitta ideella familjehem till 20 ungdomar som därmed kunnat stanna i Umeå.

Goda krafter i Alingsås
I Alingsås startade man mars 2017 ett nätverk som heter Goda krafter i Alingsås. Med hjälp av Volontärföreningen har man hjälpt cirka 20 ensamkommande unga att få nya boenden i ideella familjehem. Det är fler och fler som är intresserade; på kort tid har det visat sig att människor vill hjälpa till.

Baba, Stockholm
Baba drivs delvis med hjälp av Stadsmissionen men man jobbar även med ideellt stöd av volontärer. Man stödjer ensamkommande juridiskt och med mat och samvaro.

Binna, Lysekil
I Lysekil finns en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som heter Binna (förtöja på bohuslänska). Målet är att behålla unga ensamkommande i Lysekil. Under våren har Binna jobbat parallellt med #vistårinteut genom att informera och påverka kommunpolitiker. Eftersom Lysekils kommun från och med 1 juli släpper ansvaret för ensamkommande till Migrationsverket arbetar Binna med att leta ideella familjehem till ensamkommande.

Bygden Bryr Sig- Svärdsjö ideell förening
Bygden Bryr Sig i Svärdsjö stöttar ungdomar som fyllt 18 år genom att leta ideella boenden så de kan gå kvar i skolan. Man gör insamlingar för att stötta de som öppnar upp sina hem frivilligt och anordnar aktiviteter så att de får glädje, trygghet och gemenskap.

Drömhotellet, Mörbylånga, Öland
Civilsamhället hyr ett övergivet hotell där de påbörjat ett eget boende (EBO) för hemlösa ensamkommande 18-åringar. De har döpt det till Drömhotellet.

Ekerö: Cirka tolv asylsökande ungdomar bor i EBO. Cirka tolv unga fyller 18 år fram till augusti 2018 och ytterligare cirka tolv unga hösten 2018. Ambitionen är att alla ungdomar som vill stanna ska kunna göra det.

Ekåsagruppen, Lerum
Ekåsagruppen har över 1200 medlemmar som stöttar nyanlända i kommunen. Man letar även efter och förmedlar ideella familjehem och samlar in pengar till busskort och annat för ensamkommande unga.

Ensamkommande Gävleborg

Föreningen Ideella familjehem, Luleå
Föreningen Ideella familjehem i Luleå med cirka 400 medlemmar har precis startat en förening och påbörjat ett arbete med att hitta frivilliga familjehem. Man har haft flertalet möten med kommunalråd och ansvariga för att hitta lösningar för boenden.

Föreningen NätEk, Tranås kommun
Med 200 000 av regeringsanslaget arbetar föreningen med att rekrytera och stödja värdfamiljer/boenden samt utbetala kostnadsersättning till dem och även till hem som redan tidigare tagit emot ungdomar ideellt. Man matchar värdfamiljer/boenden och ungdomar och verkar för att ungdomar som så önskar får fortsatt stöd av ideellt arbetande god man samt att dessa får kostnadstäckning för utlägg. Vid behov erbjuds ideella goda män och värdfamiljer/ tolkstöd. 

Habo kommun
Kyrkorna har gått samman med ideella krafter i samhället för att lösa boendesituationen för blivande 18-åringar på HVB-hem. Kommunen kommer likt andra kommuner att dela ut ett föreningsbidrag till kyrkorna så att kyrkorna kan öppna ett boende och även erbjuda frivilliga familjehem en summa varje månad för matkostnader. En av kyrkornas pastorer har erbjudit sig att gå ner i tjänst så att kyrkan kan anställa en socialarbetare som kan arbeta med detta och hålla ihop organiseringen med boende och volontärer.

Horred, Marks kommun
Det finns ett löst sammansatt nätverk i bygden med cirka trettio personer i Horred där flera ger boende åt ensamkommande ungdomar som blivit 18 år.

Ideella familjehem, Ale
Familjer som öppnat sina hem ideellt för ensamkommande ungdomar söker i nuläget stöd från kyrkan och kommunen. Kyrkan stöttar med bland annat busskort.

Leva tillsammans, Tidaholms kommun
I juli månad startades en ideell förening som heter "Leva tillsammans". Föreningen har sen dess lyckats ordna boende åt alla tolv 18-åriga ungdomar som kommunen tänkt flytta till vuxenboende. Samtal med Social- och omvårdnadsnämnden har hållits om hur det riktade statsbidraget ska användas, men hittills utan resultat. Nu har föreningen lyft frågan till Kommunfullmäktige och ska ges svar i slutet av oktober. Föreningen finns på Facebook under namnet "Leva tillsammans".

Mälaröarnas EBO-grupp
EBO-gruppen hjälper ungdomarna att hitta EBO i enskilda hushåll. Gruppen stöttar ungdomen motsvarande Socialtjänstlagens "kontaktperson/-familj" och "EBO-värden" med erfarenhet och nätverk. Basal juridisk rådgivning finns och man har bra kontakt med kommunen, skolor, trossamfund, läxhjälpare och andra volontärer.

NordSyd Grästorp
Ideella föreningen NordSyd Grästorp öppnar ett ungdomsboende för 18-åringar i ett nedlagt HVB-hem i samverkan med kommunen.

Nätverket SOS Stöd och samverkan i Vallentuna
I Vallentuna finns nätverket SOS stöd och samverkan där Össeby församling, Åbybergskyrkan, lokala Röda Korset och lärare på gymnasiet ordnar boenden och socialt stöd. Just nu är 7 boenden lösta.

Partille
#vistårinteut Partille arbetar med att hitta ideella familjehem för ensamkommande. Det finns ett löst nätverk där runt fem familjer har öppnat sina hem för ensamkommande. Man samverkar med Rädda barnen, Röda korset, Partille församling och Friluftsfrämjandet. 

Siljansnäs
Civilsamhället har gått in och stöttat en hel stugby för att skapa ideella boenden.

Svenska kyrkan, församling
I en svensk kommun har en församling hyrt fem rum på en folkhögskola för tio ensamkommande ungdomar. Kontraktet löper fram tills årsskiftet. De boende betalar en symbolisk summa på 350 kronor per person och månad. En del livsmedelsbutiker runt om i kommunen stöttar med mat till de boende.

Tillsammans för ensamkommande i Falköping
Tillsammans för ensamkommande i Falköping är ett nätverk av frivilliga, före detta gode män, Rädda Barnen, Röda korset och svenska kyrkans diakoner som hjälper 18-åringar att hitta ideella boenden så att de kan bo kvar i Falköpings kommun.

Uppsala
I Uppsala finns ett löst nätverk som försöker hitta ideella familjehem till ensamkommande. Bland annat har de med hjälp av månadsbidrag av engagerade Uppsalabor lyckats hyra en lägenhet för två ensamkommande. De delar även ut matkassar till ensamkommande. Nätverket har påbörjat ett samtal kring samverkan med andra ideella aktörer. 

Österåker
Frivilliga Familjehem i Österåker jobbar ideellt för att de ensamkommande ungdomarna som varit i kommunen i snart två år ska få stanna kvar i Österåker under asylprocessen. Man är övertygad om att civilsamhället vill ställa upp och att det finns värdfamiljer i kommunen som har möjlighet att göra en stor och betydelsefull insats.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Juridik

Kategorier

  • barnkonventionen
  • ensamkommande
  • åldersuppskrivning
  • civilsamhället

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Presskontakt

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732