Skip to main content

Lyssna socialdemokrater - professionen talar

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2017 14:17 CEST


Vi professionella vill berätta om hur situationen är för Sveriges alla ensamkommande barn och unga. 

 • Den nya tillfälliga lagen från juli 2016 gällande uppehållstillstånd fick svidande kritik i samtliga 63 remissinstanser. 
 • 16000 av de 35000 ensamkommande flyktingbarn som kom 2015 har ännu inte varit på sin första intervju på Migrationsverket. 
 • Migrationsverket skrev under 2016 upp 3400 barn i ålder. Barn på flykt ska själva bevisa sin ålder vilket många gånger är svårt. 
 • Enligt Migrationsverkets egen granskning som publicerades i februari 2017 finns stora brister i asylutredningarna. Det rör sig om sådant som att personers skyddsskäl eller de framtida riskerna i hemlandet inte utretts ordentligt eller att det ställts felaktiga krav på bevis. 
 • Den osäkra och långsamma asylprocessen driver fram desperationshandlingar som är mycket allvarliga. Fyra ensamkommande ungdomar har tagit sitt liv i år. Många har skadat sig själva och haft allvarliga självmordstankar och också försökt ta sina liv. 
 • Den nya LMA-lagstitningen skapar en omöjlig situation när det gäller försörjning. Om man nekats asyl och beslutet vunnit laga kraft får man inget boende eller pengar. Är ungdomen i nte välkommen åter till sitt hemland och inte får söka asyl någon annanstans på grund av Dublinförordningen - vad ska ungdomen göra?

Vi behöver våra barn och unga här

 • Sverige behöver enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg, under lång tid ett årligt invandringstillskott av 64000 människor i arbetsför ålder. 
 • En svensk 15-åring har kostat minst 2,2 miljoner kronor, beräknat på barnbidrag, föräldraförsäkring, förskola, grundskola, mödravård, barnavård, tandvård, föräldrarnas merkostnader i kläder mat et cetera. 

FN:s barnkonvention säger att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Sverige vill göra barnkonventionen till lag. Men detta gäller inte ensamkommande barn, som dagligen får sina mänskliga rättigheter kränkta. 

Socialdemokraternas ansvarighet och solidaritet

Socialdemokraterna har ändrat sin skrivning när det gäller migrationspolitiken i sina nya riktlinjer - att vi ska ha "en ansvarsfull och solidarisk migrationspolitik". Vem inkluderar man i ordet solidarisk? Vi ser inte att alla Sveriges ensamkommande barn och unga inklusive oss som nu håller dem vid liv som enda möjliga uppdrag är inkluderade över huvud taget. 

Socialdemokraterna har även ändrat sin skrivning kring hur Sverige tog ansvar hösten 2015 och gjort ett tillägg: Sverige gjorde mottagande möjligt, inte bara genom myndigheter och politik utan även "tack vare fantastiska insatser av enskilda, organisationer och folkrörelser". Ja, det var vi som enskilda, professionella och i en solidarisk folkrörelse som tog ansvar. Vi gjorde det då och vi gör det igen. Men nu handlar det om att hålla ensamkommande barn och unga vid liv, att möta deras smärta varje dag och att göra deras röster hörda. 

Precis som det är vår plikt och vårt ansvar som medborgare i Sverige är det politikernas plikt att träda in när vi inte förmår längre. 

Och vi undrar nu - hur tänker socialdemokraterna ta ansvar för de självmord och det oerhörda lidande som vi professionella ser? Hur tänker socialdemokraterna ta ansvar för att lärare, socionomer. läkare och psykologer igen och igen säger att vi inte står ut? Våra verktyg att hålla dom vid liv fungerar inte längre. Vi har ingenting kvar mer än våra relationer. Och när relationerna slits sönder på grund av felaktiga åldersuppskrivningar, brister i utredningarna och ovärdiga förflyttningar av barn och unga i Sverige blir det ingenting kvar. 

Vi har bjudit in till samtal och försökt berätta. Men det verkar inte som om ni socialdemokrater förstår. Vi kan inte se någon annan lösning än att säga att om det inte händer något nu kommer rörelsen #vistårinteut att se till att detta blir en valfråga. 

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. De ska alltså behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga i Sverige.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kommentarer (11)

  Lyssna på de som arbetar med dessa barn och ungdomar. Det är här och nu det gäller. Det gäller deras liv.

  - Pia Klockljung - 2017-04-10 14:59 CEST

  Amnesti är den enda rätta vägen att gå. Våra fina ungdomar orkar inte mer. Vi slutar aldrig kämpa 👊👊

  - Emma Baster - 2017-04-10 15:03 CEST

  Lyssna på de som vet bäst - lärare, psykologer, socionomer, gode män, familjehem. Vad håller ni på med S - vad betyder solidaritet för er!!

  - Karin - 2017-04-10 15:46 CEST

  I nästan två år har jag varit svensk mamma åt två afghanska pojkar, 14 och 15 år när de kom. Jag häpnar över hur rättsosäkert de behandlats i sina processer och det är långt ifrån det barnperspektiv och människovärde jag trodde vårt land stod för. Jag vet inte längre hur jag ska förklara vad som händer i politiken, varken för dem eller för deras jämnåriga fostersyskon. De här unga är vår framtid och genom att samhället nu behandlar dem så här förlorar de bara mer och mer tillit. Vill vi ha unga som hyser hopp och vilja att ta över rodret för vårt land, mot solidaritet och lika värde, måste styrande idag ta ansvar för de som redan är här. Amnesti är det enda rimliga, och det är bråttom!

  - Lena Olson - 2017-04-10 15:57 CEST

  Jag står verkligen inte ut. Men jag kommer aaaaaldrig sluta kämpa!

  - Linn - 2017-04-10 16:50 CEST

  Alla människors lika värde, amnesti nu❤

  - Sandra Kronevik - 2017-04-10 18:27 CEST

  När ska Socialdemokraterna sluta kuva för Sverigedemokraterna?

  - Chris - 2017-04-10 18:53 CEST

  Jag är stolt! Jag är så stolt över mina landsmän, svenskarna, som agerar handlingskraftigt, solidariskt och medmänskligt gentemot människor i nöd. Civilbefolkningen i Sverige står för exakt de värderingar som jag och hela #vistårinteut rörelsen skattar väldigt högt och som ni i vår regering hyllar och säger er företräda. Om ni verkligen menar det ni säger; att Sverige är solidariskt, rättssäkert och medmänskligt, ja om ni VERKLIGEN menar det så är det hög tid att agera och VISA i handling att det inte bara är tomma ord ni rapar upp. AGERA NU! AMNESTI NU för ensamkommande som varit i Sverige mer än ett år! #skongress #amnestinu #vistårinteut

  - Annika - 2017-04-10 20:15 CEST

  Det här är en rättsskandal och en humanitär katastrof av stora mått. I mina 25 år som barn- och ungdomspsykolog har jag inte mött något mer upprörande än detta. Vi i vården, skolan, gode män och boendepersonal tvingas se på hur myndigheten och politiken tar allt hopp och liv ifrån dessa ungdomar. Vi i professionen gör vad vi kan för att trösta och ge hopp men har inte några lösningar. Vi blir en också en sorts offer. Sveriges befolkning är inte medveten om dessa ungdomars förtvivlade och livsfarliga situation. Moratorium nu, amnesti sen - för att det är nödvändigt!!

  - Karin Holmström - 2017-04-10 20:35 CEST

  När mellanmänsklighet, solidaritet och barnrätt bara blir ord utan innebörd så står jag som politiker och skolkurator inte längre ut.

  - Margarethe Kuhn Müntzing - 2017-04-11 08:00 CEST

  De asylsökande ensamkommande barnen har hamnat i ett sorts moment 22. Om den "gamla" lagen hade gällt hade i stort sett alla under 18 år haft "giltigt" asylskäl, som särskilt skyddsbehövande. Med ett pennstreck förändrades lagen... trots att i stort sett alla remissinstanser röstade ner förslaget... Men det lyssnade vare sig S eller MP på! Skandallöst beslut! Hur kan ni godkänna/ge direktiv till MIV att det är okej att ex. skicka tillbaka barn och unga till Afghanistan? Är det bara för att ni fått ett "löfte"/att ni skrivit ett avtal med Afg regering om att landet ska "ta hand om" de som återvänder/utvisas? Trots att Afghanska parlamentet AVRÅDER detta pga det mycket osäkra läget i landet! Jag tycker att "pennstrecken"/avtalsunderskrifter har gjort sitt nu! Ge omedelbar Amnesti för de ensamkommande barnen som varit här över 1 år! Och låt föralldel Afghanistans regering behålla pengarna som avtalet med vår regering gav. Afghanistan behöver varenda krona för att ta hand om de familjer som illegalt har vistats i både Pakistan och Iran och som nu utvisas från dessa länder, ca 3 miljoner personer rör det sig om...

  - Inger Stenlund - 2017-04-11 21:40 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera